Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Kiểu dữ liệu Dict trong Python - Phần 1

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-11-20 08:09:38

Mục lục
* * * * *

Giới thiệu về Dict trong Python

Dict(Dictionary) cũng là một container như LIST, TUPLE. Có điều khác biệt là những container như List, Tuple có các index để phân biệt các phần tử thì Dict dùng các key để phân biệt.

Chắc bạn cũng dùng từ điển tiếng Anh để tra từ vựng rồi nhỉ? Có rất nhiều từ vựng trong đó nhưng mà không từ vựng nào giống nhau. Có chăng chúng chỉ giống nhau về nghĩa? Và đó cũng như Dict(Dictionary) hoạt động trong Python

Một Dict gồm các yếu tố sau:

 • Được giới hạn bởi cặp ngoặc nhọn {}, tất cả những gì nằm trong đó là những phần tử của Dict.
 • Các phần tử của Dict được phân cách nhau ra bởi dấu phẩy (,).
 • Các phần tử của Dict phải là một cặp key-value
 • Cặp key-value của phần tử trong Dict được phân cách bởi dấu hai chấm (:)
 • Các key buộc phải là một hash object

Cách khởi tạo Dict

Sử dụng cặp  dấu ngoặc {} và đặt giá  trị bên trong

Cú pháp:

{<key_1: value_1>, <key_2: value_2>, .., <key_n: value_n>}

Ví dụ:

>>> dic = {'name': 'Kteam', 'member': 69}
>>> dic
{'name': 'Kteam', 'member': 69}
>>> empty_dict = {} # khởi tạo dict rỗng
>>> empty_dict
{}
>>> type(dic) # kiểu dữ liệu dict thuộc lớp 'dict'
<class 'dict'>
123456789

Sử dụng Dict Comprehension

Ví dụ:

>>> dic = {key: value for key, value in [('name', 'Kteam'), ('member', 69)]}
>>> dic
{'name': 'Kteam', 'member': 69}
1234

Sử dụng constructor Dict

Với dict, ta có 4 cách để khởi tạo một Dict bằng constructor:

Khởi tạo một Dict rỗng

Cú pháp:

dict()

Ví dụ:

>>> dic = dict()
>>> dic
{}
1234

Khởi tạo một dict từ một mapping object  

Cú pháp:

dict(mapping)

Trong đó:

Mapping object cũng gần giống so với dict object.

 • Một object là Mapping object khi có đủ hai phương thức keys và __getitem__.
 • Dict object cũng là một mapping object. Tuy nhiên, không phải mapping object nào cũng là dict object vì dict object không chỉ có hai phương thức keys và __getitem__ và còn nhiều phương thức khác.

Bạn có thể bỏ qua ví dụ bên dưới hoặc xem để tham khảo vì phần này có thể khá khó hiểu.

Ví dụ:

>>> class Map_Class:
…      def keys(self):
…         return [1, 2, 3]
…      def __getitem__(self, key):
…         return key * 2
…
>>> map_obj = Map_Class()
>>> dic = dict(map_obj)
>>> dic
{1: 2, 2: 4, 3: 6}
1234567891011

Khởi tạo bằng iterable

Cú pháp:

dict(iterable)

Trong đó:

iterable này đặc biệt hơn hơn các iterable mà bạn dùng để khởi tạo List hay Tuple, đó là các phần tử trong iterable phải có 2 value đó chính là cặp key-value.

Bạn có thể dùng List, Tuple hoặc bất cứ container nào (trừ mapping object) để chứa cặp key-value.

>>> iter_ = [('name', 'Kteam'), ('member', 69)]
>>> dic = dict(iter_)
>>> dic
{'name': 'Kteam', 'member': 69}
12345

Khởi tạo bằng keyword arguments

Cú pháp:

dict(**kwargs)

Trong đó:

Bạn chưa tìm hiểu đến hàm, nên khái niệm keyword arguments vẫn còn rất xa lạ!

 • Cứ hiểu đơn giản là giống như việc bạn khởi tạo biến và giá trị rồi đưa cho dict đó giữ giùm.
 • Một lưu ý là những biến này không bị ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng gì đến các biến bên ngoài

Ví dụ:

>>> name = 'SpaceX'
>>> member = 696969
>>> dic = dict(name='Kteam', member=69)
>>> dic
{'name': 'Kteam', 'member': 69}
>>> name
'SpaceX'
>>> member
696969
12345678910

Sử dụng Phương thức fromkeys

Cú pháp:

dict.fromkeys(iterable, value)

Công dụng: Cách này cho phép ta khởi tạo một dict với các keys nằm trong một iterable. Các giá trị này đều sẽ nhận được một giá  trị với mặc định là None

Ví dụ:

>>> iter_ = ('name', 'number')
>>> dic_none = dict.fromkeys(iter_)
>>> dic_none
{'name': None, 'number': None}
>>> dic = dict.fromkeys(iter_, 'non None value')
>>> dic
{'name': 'non None value', 'number': 'non None value'}
12345678

Lấy value trong Dict bằng key

Cú pháp:

Your_dict[key]

Ví dụ:

>>> dic # ta có một dict như sau
{'name': 'Kteam', 'member': 69}
>>> dic['name']
'Kteam'
>>> dic['member']
69
>>> dic['non_exist'] # hãy chắc chắn rằng key bạn dùng có trong dict
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 'non_exist'
1234567891011

Thay đổi nội dung Dict trong Python

Dict là một unhashable object. Do đó, chắc bạn cũng biết ta có thể thay đổi được nội dung nó hay không. Nếu bạn nào nhanh trí, chắc cũng đã biết được cách thay đổi rồi. Tương tự như List thôi!

Ví dụ:

>>> dic # ta có một dict như sau
{'name': 'Kteam', 'member': 69}
>>> dic['name'] = 'How Kteam'
>>> dic
{'name': 'How Kteam', 'member': 69}
>>> dic['member'] = dic['member'] + 1
>>> dic
{'name': 'How Kteam', 'member': 70}
123456789

Thêm thủ công một phần tử vào dict

Cách này khá giống với cách bạn thay đổi nội dung của Dict. Khác ở chỗ, bây giờ bạn sẽ sử dụng một key chưa hề có trong dict.

Ví dụ:

>>> dic # ta có một dict như sau
{'name': 'Kteam', 'member': 69}
>>> dic['slogan'] = 'Free Education'
>>> dic
{'name': 'Kteam', 'member': 69, 'slogan': 'Free Education'}
Lượt xem: 403

Các bài học liên quan