Kiểm tra sinh học 6 hk1

Gửi bởi: vonguyengiakhanh vào ngày 2016-11-20 15:13:38 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Trường THCS Trần Phú KIỂM TRA HỌC KÌ Năm học 2009-2010Họ và tên……………………………… Môn: SINH HỌC 6Lớp 6A…. Thời gian: 45 phútGiám thị Giám thị II Số phách :……………………………………………………@………………………………............................Điểm Số tờ: Giám khảo Số phách:A/ Trắc nghiệm (4đ) Câu1 1đ Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ A, B, C, đứng trước lựa chọn đúng. 1/: Trong thí nghiệm xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng, khi bỏ lá vào cốc đựng thuốc thử tinh bột thì phần nào của lá có màu xanh tím A. Phần được chiếu sáng B. Phần bịt băng giấy đen C. Cả phiến lá D. Không có phần nào 2/: Trong thí nghiệm chứng minh hiện tượng hô hấp cây của nhóm Lan và Hải, hai chuông và được đặt ở: A. chuông đặt nơi có ánh sáng B.2 chuông đặt trong tối C. Chuông ngoài sáng, chuông trong tối D. Chuông ngoài sáng, chuông trong tối Câu :(1đ) Điền vào chỗ trống trong các câu sau bằng từ thích hợp chọn trong các từ rễ cọc, rễ chùm Có hai loại rễ chính …………………... và…………………..+……………………có rễ cái to khỏe đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên.Từ rễ con lạimọc ra nhiều rễ bé hơn nữa+…………………….gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, thường mọc tỏa ra từ gốc thân thành một chùm. Câu3: (2đ) Điền chữ vào trước câu đúng và chữ vào trước câu sai trong các câu sau 1/ Miền hút là miền quan trọng nhất của rễ vì có mạch rây và mạch gỗ vận chuyển các chất 2/ Cấu tạo trong của thân non và của miền hút là hoàn toàn giống nhau 3/ Thân to ra do sự phân chia tế bào của mô phân sinh tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ 4/ Củ khoai tây thuộc loại thân củ B/ Tự luận Câu1 (3đ): Nêu cách sử dụng kính hiển vi, trình bày các bước tiến hành làm tiêu bản hiển vi tế bào biểu bì vảy hành. Câu2 (2điểm): Quang hợp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt và nêu nghĩa của quá trình quang hợp?Câu Tại sao khi đánh cây đi trồng nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngọn?Trường THCS Trần Phú KIỂM TRA HỌC KÌ Năm học 2009-2010Họ và tên……………………………… Môn: SINH HỌC 6Lớp 6A…. Thời gian: 45 phútGiám thị Giám thị II Số phách :……………………………………………………@………………………………............................Điểm Số tờ: Giám khảo Số phách:A/ Trắc nghiệm (4đ) Câu1 1đ Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ A, B, C, đứng trước lựa chọn đúng. 1/: Trong thí nghiệm xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng, trước khi làm thí nghiệm người ta đem chậu trồng cây khoai lang để đâu? A. Trong tối ngày B. Để trong tối ngày, ngoài sáng ngày C. Để nơi có ánh sáng ngày D. Để đâu không quan trọng 2/: Trong thí nghiệm chứng minh hiện tượng hô hấp cây của nhóm Lan và Hải, cốc nước vôi trongở chuông bị đục và trên mặt có một lớp váng dày hơn cốc nước vôi trong chuông vì: A. Trong chuông không có khí Cacbonic B. Chuông có nhiều khí cácbonic hơn do cây thải ra C. Chuông để ngoài ánh sáng D. Chuông để trong bóng tối Câu :(1đ) Điền vào chỗ trống trong các câu sau bằng từ thích hợp chọn trong các từ Tế bào có vách hóa gỗ dày; tế bào sống, vách mỏng; chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây; vận chuyển nước và muối khoáng. Mạch gỗ gồm những………………………………………………………không có chất tế bào,có chức năng………………………………………………………………………… Mạch rây gồm những…………………………………………………………………..có chức năng……………………………………………………………………………….. Câu3: (2đ) Điền chữ vào trước câu đúng và chữ vào trước câu sai trong các câu sau 1/ Thân dài ra do sự phân chia tế bào mô phân sinh tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ 2/ Cây hồ tiêu có rễ giác mút 3/ Có hai loại rễ chính là rễ cọc và rễ chùm 4/ Không phải tất cả các rễ cây đều có miền hút B/ Tự luận Câu1 (3đ): Nêu cách sử dụng kính hiển vi, trình bày các bước tiến hành làm tiêu bản hiển vi tế bào thịt quảcà chua chín. Câu2 (2điểm): Hô hấp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt và nêu nghĩa của quá trình hô hấp? Câu Tại sao khi đánh cây đi trồng nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngọn?TiÕt 20: KiÓm HKIA, Môc tiªu Sau khi häc xong bµi nµy häc sinh cÇn n¾m. HS tù ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng kiÕn thøc troïng taâm ®· häc. RÌn luyÖn cho HS kØ n¨ng dieãn ®¹t, tr×nh bµy Gi¸o dôc cho HS tÝnh trung thùc trong thi cö.B, Ph ¬ng ph¸p :Tr¾c nghiÖm, tù luËn.C, ChuÈn bÞ: GV: Ma traän ,ñeà, ®¸p ¸n, thang ®iÓm HS: Häc thuéc bµi III. thiÕt kÕ ma trËn hai chiÒu ñeà soá 1Chñ ®ÒchÝnh C¸c møc ®é cÇn ®¸nh gi¸TængNhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dôngTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TLLT TH LT TH LT TH LT TH LT TH LT THTế bào 1.1 1.21 Reã 3.11.0 0.5 1.5Thaâ 3.(2,3,4)1.5 1.5Lá 2.1 2.2 31.5 1.0 0.5 4T ổng 1.5 0.5 10.0D, TiÕn tr×nh lªn líp I, æn ®Þnh: (1 phót)II, §Ò (thêi gian lµm bµi 43’)Đáp án Đề 1SA/ Trắc nghiệm (4đ) Câu1 (1đ) 1A; 2B Câu :(1đ) Điền vào chỗ trống trong các câu sau bằng từ thích hợp chọn trong các từ Mạch gỗ gồm những Tế bào có vách hóa gỗ dày không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng. Mạch rây gồm những tế bào sống, vách mỏng chức năng chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây Câu3: (2đ) Điền chữ vào trước câu đúng và chữ vào trước câu sai trong các câu sau :- 1/ Thân dài ra do sự phân chia tế bào mô phân sinh tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ 2/ Cây hồ tiêu có rễ giác mút 3/ Có hai loại rễ chính là rễ cọc và rễ chùm 4/ Không phải tất cả các rễ cây đều có miền hút B/ Tự luận Câu1 (3đ): Nêu cách sử dụng kính hiển vi, trình bày các bước tiến hành làm tiêu bản hiển vi tế bào thịt quả cà chua chín. a/ Ghi nhớ trang 19 SGK(1.0đ) b/Mục 4b SGK trang 22 (1.5) Câu2 (2điểm): Hô hấp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt và nêu nghĩa của quá trình hô hấp? SGK bài 23 trang 77 +Khái niệm: 1điểm +Sơ đồ tóm tắt 0.5 điểm +Ý nghĩa: 0.5điểm Câu (1điểm):Tại sao khi đánh cây đi trồng nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngọn? Vì khi đánh cây trồng nơi khác rễ cây bị thương(đứt lông hút) -> khả năng hút nước kém, cần một thời gian nhất định để phục hồi nên lượng nước cung cấp cho cây không đủ bù vào lượng nước đã mất qua lá. Lúc đó nếu mất nhiều nước quá cây có thể héo rồi chết Chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngọn nhằm làm giảm sự thoát hơi nước cho cây.Đáp án Đề 2SĐĐA/ Trắc nghiệm (4đ) Câu1 1đ Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ A, B, C, đứng trước lựa chọn đúng. 1/: Trong thí nghiệm xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng, khi bỏ lá vào cốc đựng thuốc thử tinh bột thì phần nào của lá có màu xanh tím A. Phần được chiếu sáng B. Phần bịt băng giấy đen C. Cả phiến lá D. Không có phần nào 2/: Trong thí nghiệm chứng minh hiện tượng hô hấp cây của nhóm Lan và Hải, hai chuông và được đặt ở: A. chuông đặt nơi có ánh sáng B. chuông đặt trong tối C. Chuông ngoài sáng, chuông trong tối D. Chuông ngoài sáng, chuông trong tối Câu :(1đ) Điền vào chỗ trống trong các câu sau bằng từ thích hợp chọn trong các từ Có hai loại rễ chính rễ cọc và rễ chùm+ rễ cọc có rễ cái to khỏe đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên.Từ rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa+ rễ chùm gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, thường mọc tỏa ra từ gốc thân thành một chùm. Câu3: (2đ) Điền chữ vào trước câu đúng và chữ vào trước câu sai trong các câu sau 1/ Miền hút là miền quan trọng nhất của rễ vì có mạch rây và mạch gỗ vận chuyển các chất 2/ Cấu tạo trong của thân non và của miền hút là hoàn toàn giống nhau 3/ Thân to ra do sự phân chia tế bào của mô phân sinh tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ 4/ Củ khoai tây thuộc loại thân củ B/ Tự luận Câu1 (3đ): Nêu cách sử dụng kính hiển vi, trình bày các bước tiến hành làm tiêu bản hiển vi tế bào thịt quả cà chua chín. a/ Ghi nhớ trang 19 SGK(1.0đ) b/Mục 4a SGK trang 22 (1.5) Câu2 (2điểm): Hô hấp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt và nêu nghĩa của quá trình hô hấp? SGK bài 21,22 trang (70->76) +Khái niệm: 1điểm +Sơ đồ tóm tắt 0.5 điểm +Ý nghĩa: 0.5điểm Câu (1điểm):Tại sao khi đánh cây đi trồng nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngọn? Vì khi đánh cây trồng nơi khác rễ cây bị thương(đứt lông hút) -> khả năng hút nước kém, cần một thời gian nhất định để phục hồi nên lượng nước cung cấp cho cây không đủ bù vào lượng nước đã mất qua lá. Lúc đó, nếu mất nhiều nước quá cây có thể héo rồi chết Chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngọn nhằm làmgiảm sự thoát hơi nước cho cây.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.