Kiểm tra học kì 1 toán học lớp 6

Gửi bởi: vào ngày 2017-09-21 21:47:28 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

MA TR KI TRA KI MÔN TOAN 6 ỌTh gian: 90 phút. Năm c: 2015 2016ờ ọC đấ ộTên chủ đề Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC ngộTL TL đấ ộth pấTL đấ ộcaoTLT cácậ ợs nhiên.ố ựTính ch chiaấh trong pế ậh Nợ Th hi cácự ệphép tính(B ng cáchằh lí cóợ ếth )ể ng sau cóổchia cho 2ếkhông, có chiah cho 5ếkhông? TìmCLN tìmƯ ồcác a.Ư ủTìm ch aố ưbi t.ế Bài toán. Tìm sốch aưbi t.ếS câu:ốS đi m:…ố ểT :…%ỉ 1110% 32,2522,5% 11,515% 10,757,5% 65,555%T cácậ ợs nguyên.ốPhép ngộtrong Bài ápậd ng: Tìm sụ ốđi, ng haiố ộs nguyên âm.ốS câu:ốS đi m:…ố ểT :…%ỉ 2220% 2220%Ch ng I:ươĐo th ng.ạ haiẽđo th ng tạ ắnhau tạ ộđi m.ể Bai toán. Bài toánS câu:ốS đi m:…ố ểT :…%ỉ 1110% 2110% 10,55% 42,525%T ng câu:ổ ốT ng đi m:ổ ể…T :…%ỉ 4440% 53,2532,5% 2220% 10,757,5% 1210100% TR NG THCS TR PHUƯƠ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H va tên:………………………oL 6Aơ…. KI TRA KI IỂ ỌNĂM C: 2015 2016ỌMôn: TOAN 6Th gian: 90 phutơ Giam th 1i SốphachGiam th 2i……………………………………………………………………………………………………Đi mể Giam kh 1a Giam kh 2a SốphachB ng sằ ng chằ ữCâu (2 đi m) ểa) Tìm đi sau: 12; ­16. ốb) đo th ng AB đo th ng CD đi M.ẽ ểCâu Th hi các phép tính (B ng cách lí có th )ằ (2 đi m)ểa) 43 56 57 b) (­7) (­9) Câu Tìm bi t: (1,5 đi m)ế ểa) 17 b) 81Câu (1,5 đi m)ể a) ng sau có chia cho không, có chia cho không? 130 578.ổ ếb) Tìm CLN tìm các a: 24 và 40. ủCâu (1,5 đi m)ể sinh 6A khi hàng 2, hàng 3, hàng đu hàng.ọ ủBi sinh đó trong kho ng 30 đn 45. Tính sinh 6A.ế ớCâu (1,5 đi m) Trên tia hai đi và sao cho OM 3cm, ON 6cm.ẽ ểa) Đi có gi hai đi và không? ểb) So sánh OM và MN.c) Đi có là trung đi đo th ng ON không? Vì sao?ể ẳBài làm :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… sinh không đc ghi vao nayo ươ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ĐAP AN VA BI ĐI MỂ ỂTHI KI MÔN TOAN 6ỌTh gian: 90 phút. Năm c: 2015 2016ờ ọCâu (2 đi m) ểa) đi 12 là ­12. (0,5 đi m) ểS đi ­16 là 16. (0,5 đi m) ểb) đo th ng AB đo th ng CD đi M. (1 đi m) ểCâu Th hi các phép tính (B ng cách lí có th )ằ (2 đi m)ểa) 43 56 57 (43 57) 56 100 56 156 b) (­7) (­9) ­(7 9) ­16 Câu Tìm bi t: (1,5 đi m)ế ểa) 17 17 25b) 81 4Suy ra: 4Câu (1,5 đi m)ể câu đúng 0,75 đi m.ỗ ểa) Ta có: 130 và 578 suy ra: 130 578 .130 và 578 suy ra: 130 578 .b) Ta có: 24 8.3 3.3; 40 8.5 3.5.CLN(24; 40) 2Ư 8. C(24; 40) {1; 8; 2; 4}. ƯCâu (1,5 đi m)ể là sinh 6A.ọ ớTa có: 2, 3, và 30 45.Do đó: BC(2; 3; 4) và 30 45. (0,5 đi m)ểBCNN(2; 3; 4) 12.BC(2; 3; 4) {0; 12; 24; 36; 48; …}. (0,5 đi m)ểVì: 30 45 nên 36(h sinh). (0,5 đi m)ểCâu (1,5 đi m) ểa) Trên tia vì OM ON (3cm 6cm).Nên: Đi gi và N. (0,5 đi m)ể b) Vì: Đi gi và N.ể ữV y: MN ON OM 3(cm).ậDo đó: OM MN (= 3cm). (0,5 đi m)ể c) Vì: Đi gi và (câu a) và OM MN (câu b).ể ữV y: Đi là trung đi đo th ng ON. (0,5 đi m)ể