Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 8

b93f8c1caf41de71fec9d1bb3237fdab
Gửi bởi: quynhnhu109 vào ngày 2017-06-23 14:28:12 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 235 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 8 Th gian: 45 phútọ ờĐi mểL phê th yờ ầI. Ph tr nghi mầ ệKhoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng nh t. (4đi m)ấ ểCâu 1. Trong các từ sau, từ nào không phải là từ khoá?A. CT_Dau_tien B. End C. Program D. BeginCâu 2. Các gi bài toán trên máy tính là: ướ ảA.Mô thu toán Xác đnh bài toán Vi ch ng trình.ế ươB. Xác đnh bài toán Vi ch ng trình ươ Mô thu toán.ả ậC. Xác đnh bài toán Mô thu toánả Vi ch ng trìnhế ươD. Mô thu toán Vi ch ng trình ươ Xác đnh bài toán ịCâu 3: khai báo bi là ki nguyên, ta ch cách khai báo:ể ọA. var integer; B. var integer; C. var char; D. var real;Câu 4. Ch đáp án đúng?ọ A. 24 div 10 B. 58 div 20 C. 16 mod D. 19 mod 3Câu Trong ascal, khoá nào sau đây vi sai ?ừ ếA. Pro_gram B. Uses C. Begin D. End.Câu Cấu trúc chung của một chương trình gồm những phầnnào?A. Phần thân B. Phần khai báoC. Ph tầ D. Ph thân và ph khai báo.ầ ầCâu 7. Khai báo ng ng khóa:ằ ừA. Const B. Var C. Type D. UsesCâu 8. Kết quả của phép toán mod là bao nhiêu?A. B. 5.5 C. D. 0.5II. PHẦN TỰ LUẬN đ)Câu (1đi m): khóa là gì? Nêu khóa mà em bi t?ể ếCâu 2(3 đi m): Vi ch ng trình in ra mà hình chu vi,di tích hình ch nh chi uể ươ ềdài và chi ng đc nh bàn phím.ề ượ ừCâu 3(2 đi m): Mô thu toán tính ng 100 nhiên đu tiên. (2 đi m).ể ểĐÁP ÁN KI TRA KÌ 1Ề ỌI. Ph tr nghi m:ầ ệCâu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 8A AII. lu n:ự Câu 1: khoá là dành riêng ngôn ng trình.ừ ậ­ khoá ngôn ng trình là nh ng dành riêngừ không đư dùng cácợt khoá này cho kì đích nào khác ngoài đích ngừ do ngôn ng pữ ậtrình quy đnh.ị­Nêu đc khóa (0,5đi m)ượ ểCâu 2: 1. program tinhchuvi;uses crt;var a,b,c:real;beginclrscr;writeln(‘nhap chieu dai a=’);readln(a);writeln(‘nhap chieu rong b=’);readln(b);c:=(a+b)*2;dt:=a*bwriteln(‘chu vi cua hinh chu nhat =’,c:8:2);writeln(‘dien tich cua hinh chu nhat =’,dt:8;2);Readln;end.Câu 3:Input: các 1,2,3,…,99,100ố ừOutput: ng S=1+2+3+…+99+100ổB1: 0; 0;B2: i+1;B3: Ki tra i> 100 thì chuy đn B5ể ếB4: s+i và quay B2ềB5: Thông báo và thúc thu toánế ậNg ra đườ Ngày 7/12/2015Giáo viên tr ngổ ưởNguy Văn Vinhễ Tr nh Thanh Vi tị