Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 7

ed3cd80985450e81de278cc32aea0f6b
Gửi bởi: quynhnhu109 vào ngày 2017-06-23 14:39:08 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 315 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 7 Th gian 45 phútớ ờĐ bài:ề Cho ng tính sau:ảA H1B NG ĐI 7BẢ Ớ2 STT và tênọ Toán Tin Ng Vănữ Anh văn Đi mểt ngổ Đi TBể3 Nguy Linh Chiễ 84 Vũ Xuân ngươ 75 Tr Qu Đtầ 66 Nguy Anh Duyễ 87 Nguy Trung Dũngễ 88 Hoàng Th ngị ườ 99 Hà Văn Thao 910 Cao Th Linhị 10 911 Hoàng Ki Oanhề 712 10 Phan Th Th oị 7Đi cao nh tể ấĐi th nh tể ấYêu u:ầ1. Nh dung ng tính theo trên (ậ ý:ư Font ch Times New Roman ch ữ14 (3 đi m)ể2. Chèn thêm lýậ vào sau Ng vănữ và đi đi gi ng đi môn Toán (1 m)ể3. Dùng hàm tính ng đi m, đi trung bìnhổ ng sinh (3 đi m)ủ ể4. Dùng hàm tính đi trung bình nh tể và đi trung bình nh nh tể (2 m)ể5. tên và đng sau: D:\\\\ư ườ HKI­L p­H và tên emớ (1 đi m)ểĐÁP ÁN 1. Nh đúng dung ng tính theo (3 đi m)ậ ể2. Chèn thêm lýậ vào sau Ng vănữ và đi đi gi ng đi môn Toán (1 m)ể3. Dùng hàm SUM tính ng đi và dùng hàm AVERAGE tính đi trung ểbình ng sinh (3 đi m)ủ ể4. Dùng hàm MAX tính đi trung bình nh tể và dùng hàm MIN tính ểđi trung bình nh nh tể (2 đi )ể 5. đúng tên và đng sau: D:\\\\ư ườ HKI­L p­H và tên emớ (1 đi m)ể