Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Kiểm tra HKI địa 6 có ma trận, đáp án

ab80aa2438f16bf27077e3469b3a226e
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2017-12-08 20:10:13 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 267 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD ĐT TP THO NG HÒA XÃ CH NGHĨA VI NAMỸ ỆTR NG THCS TH ƯỜ Đc do nh phúc ĐÁP ÁN KI TRA NĂM 2017­ 2018Ể MÔN ĐA LÍ 6Ị Câu Đáp án Đi mể1(4,0đi m)ể Trái Đt quay quanh tr theo ng Tây sang Đông. ướ ừTh gian Trái Đt quay vòng 24 gi .ờ ờ­ qu chuy đng quay quanh tr Trái Đt:ệ Kh trên Trái Đt đu có ngày, đêm.ắ ượ Các chuy đng trên Trái Đt đu ch ệh ng.ướ c, nhìn xuôi theo ng chuy đng thì ướ ộv chuy đng ch bên ph i. nam, ậchuy đng ch bên trái. 1,01,0 1,01,03(3,0 đi m)ể Núi và đng đt đu do sinh ra.ử ự* Núi là hình th phun trào ma sâu lên đt.ử ướ Tác núi a: tro và dung nham núi có thạ ểvùi các thành th làng c, ru ng ng…ấ ươ uanh các núi có dân sinh ng vì khi dung nham ốc núi phun trào, khi phân thành lo đt ấđ phì nhiêu thích tr ng các lo cây công nghi p.ỏ ệ* Đng đt là hi ng đt đá đt rung ượ ịchuy nể Tác i: nh ng tr đng đt làm cho nhà a, đng ườsá, ng phá và làm nhi ng ch t. ườ 0,50,50,50,50,50,5Câu Đáp án Đi mể1( 4,0đi m)ể Trái Đt quay quanh tr theo ng tây sang đông. Th iấ ướ ờgian Trái Đt quay vòng 24 gi .ấ ờ­ qu chuy đng quay quanh tr Trái Đt:ệ Kh trên Trái Đt đu có ngày, đêm.ắ ượ Các chuy đng trên Trái Đt đu ch ệh ng.ướ c, nhìn xuôi theo ng chuy đng thì ướ ộv chuy đng ch bên ph i. nam, ậchuy đng ch bên trái. 1,01,0 1,0 1,02( 3,0 đi )ể Núi và đng đt đu do sinh ra.ử ự* Núi là hình th phun trào ma sâu lên đt.ử ướ Tác núi a: tro và dung nham núi có thạ ểvùi các thành th làng c, ru ng ng…ấ ươ uanh các núi có dân sinh ng vì khi dung nham ốc núi phun trào, khi phân thành lo đt ấđ phì nhiêu thích tr ng các lo cây công nghi p.ỏ ệ* Đng đt là hi ng đt đá đt rung ượ ịchuy nể Tác i: nh ng tr đng đt làm cho nhà a, đng ườsá, ng phá và làm nhi ng ch t. ườ 0,50,50,50,50,50,53( 2,0 đi )ể ng chính ng đúng 0,25 đi m. ướ ướ TB ĐB ĐN TNN 2,04( 1,0đi )ể cm trên 25 km th đaả ị3 cm trên 25 75 kmả ═V kho ng cách trên th đa Hà đn ng là ươ75km. 0,5 0,5Đ 1ỀĐ 2Ề3(2,0 đi m)ể ng chính ng đúng 0,25 đi m. ướ ướ TB ĐB ĐN TN 4( 1,0đi )ể Vi to đa lí đi A, B. đa đi vi đúng đc ượ0,5 đi m.ể 20 Đ10 oB 30 oT20 oN