Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

KIỂM TRA HÌNH HỌC 11

fe2ef1daa9139d6abbda9629043db5cf
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-01 16:51:30 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 306 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

THI TH THPT QU GIA NĂM 2018Ề ỐTh gian: 90 phút (không th gian giao đ)ờ ềĐ 1ỀCâu Trên giá sách có 20 cu sách; trong đó cu sách cùng th lo i, 18 cu sách khác th lo i. ạH có bao nhiêu cách sao cho cac cu sách cùng th lo nhauỏ ềA. !2!.18 B. !2!18 C. !18.3 D. !2!.19Câu Trong không gian ôOxyz cho đi ểA va th man:ỏkjiOBkjijiOA25;25223T vec­t ơAB laA. 3;0;4AB B. 1;2;6AB C. 1;0;4AB D. 21;1;3ABCâu 3. th đây la th trong ham đc cho trong đap an ươ ươDCBA,,, .Haych đap an đung?oA 233xxy 233xxy 2323xxy 2323xxyCâu 4. Cho hàm số xxy372 Hàm có ti ngang và ti đng là A. 3;32xy B. 3;2xy C. 3;2xy D. 2;3xyCâu 5. Cho ham ố)(xfy xac đnh trên iR va co ng bi thiêna ếKh ng đnh nao sau đây la kh ng đnh đung ?A Ham không xac đnh 1x Ham co gia tr ti ng ă2C Ham co đung hai đi trố Ham co gia tr ti ui ểb ng ă1Câu 6. Cho ham ố293)(23xxxxfy co th i)(C .Ti tuy th i)(C đi mạ ểco hoanh ô0x th đi ki ê6)(''0xf co ph ng trinh laươA 212xy .429xy 69xy 2612xy Câu 7. Hàm ố33 1y x ngh ch bi trên kho ng nào? aA 1;0 ;10; ;11; D. 1;1Câu 8. xac đnh ham ố21log23xxx laGV:NGUY ĐC VUÊ ƯA ;21; ;2 ;1 2;1Câu 9. Ch kh ng đnh sai trong cac kh ng đnh sauă iA 0loglogbaba 0loglog33baba 10log51xx ln 1x x Câu 10. ng cac trong khai tri ểnxx41 ng ă.1024 ch ứ5x ngăA .120 .210 .792 .972Câu 11. Cho hai nh đê ề20030032)(I)(IIHam ốxy21log đng bi trên xac đnh noô uCh đap an đung trong đap an đâyươA a)(I va )(II đu sai a)(I va )(II đu đung ềC )(I đung, )(II sai )(I sai, )(II đungCâu 12. ph ng trinh ươ4)82(log221xx co bao nhiêu nghi nguyênê ?A Vô ốCâu 13. nghi ph ng trinh ươ)1(log2)1(log93xx laA Câu 14. ng ph ng phap nguyên ham ng ph n,đt ươ ăxdxdvxucos12 thi xdxxIcos)12( ngăA .xdxxxsin2sin)12( xdxxxsin2sin)12(C xdxxxsin2sin)12( D. xdxxxsin2sin)12(Câu 15. Trong trò ch đi xác su An th ng trong tr là 0,4(Không có hòa). An ỏph ch thi bao nhiêu tr xác su An th ng ít nh tr trong lo ch đó 0,95a ơA..4 B. .5 C. .6 D. .7Câu 16. xac đnh ham ốxysin1 laA. ZkkD,\\ B. ZkkD,2\\C. ZkkD,2\\ D. ZkkD,22\\Câu 17. nguyên ham ô)(xF uxxxfcos.sin)(3 ơ3)2(F là ham nao trong ố4 ham đây?ố ươA. 6196sin2x B. 6176sin2x C. 4114sin4x D. 4134sin4xCâu 18. Bi ế)(xF la nguyên ham ham ố1)(xxxf va eeF)1( .Khi đo )1(3eFb ngă A. 43e B. 33e C. 23e D. 13eGV:NGUY ĐC VUÊ ƯCâu 19 Kh ph ng la kh đa di đu lo iố ươ ạA. 3;3 B. 4;3 C. 3;4 D. 5;3Câu 20. Hinh ch nh co ba kich th la ươ ươ36;12;9 .Ban kinh ngo ti hinhă ếh ch nh laô ậA. 239 B. 2179 C. 39 D. 106 Câu 21. Gia tr nh va gia tr nh nh ham ố21cosxy laA. 1min;3maxyy B. 1min;3maxyyC. 2min;3maxyy D. 2min;3maxyyCâu 22. Trong kho ng a0; 2 ph ng trình ươcos sin 0x x có nghi là:ậ êA.5; ;6 6    B.7 11; ;6 6    C.5 7; ;6 6    D.7 11; ;2 6    Câu 23. Cho lăng tr đng ứ'''.CBAABC co đay ABC la tam giac vuông ạ,,aABB goc BAC ng ă060 .M ph ng ăBCA' đay ơABC goc ô060 .M kh tr co hai đay la hai đng ươtron ngo ti hai đay lăngạ tr u'''.CBAABC .Th tich kh tr laể uA. )(633đvtta B. )(233đvtta C. )(333đvtta D. )(33đvttaCâu 24 Trong không gian Oxyz cho hai vec­t ơa va b bi ế5,6ba va 030,ba thi ba,b ng:ăA.9 B. 11 C. 15 D. 315Câu 25. Trong không gian ôOxyz â)(S co tâm )2;2;1(I va đi qua đi mể)2;1;0(A co ph ng trinh laươA.01442222zyxzyx B. 01442222zyxzyx C. 08442222zyxzyx D. 08442222zyxzyxCâu 26. Hàm ố31xxy co 034'2xy .Co hai sinh phat bi nh sau:o ưH sinh X:”ham luôn đng bi trên xac đnh”o iH sinh Y:”Ham luôn đng bi trên ng kho ng xac đnh”o iHay ch đap an đung ?A. sai va đung đung,Y sai va đu đung va đu saiềCâu 27. Ph ng trình ươ3 sin cos 2x x ng đng ph ng trình nào?ươ ươ ươ A. 2sin6 2x    B. 2sin6 2x    sin 26x    D. 2cos6 2x    Câu 28. Trong bài thi tr nghi khách quan Lí có 40 câu.M câu có ph ng án tr ươ al i,trong đó ch có ph ng án tr đúng.M sinh không bài nên làm bài ng cách ươ ơm câu đu ch ng nhiên ph ng án tr i.Xác su sinh đó tr không đúng 40 câu ươ alaA.75.0 B. 25.0 C. 4043 D. 4041GV:NGUY ĐC VUÊ ƯCâu 29. Trong không gian Oxy cho hai đi ể)1;1;2(),0;1;3(BA va la ôđi trên tr hoanh.Tim đi ểM sao cho tam giac AMB cân ạM ?A.)0;0;25(M B. )0;0;2(M C. )0;0;2(M D. )0;0;0(M ho că)0;0;4(MCâu 30. Cho kh chop giac đu ềABCDS. co nh đay ng a,ạ goc 045SAC .Th tich kh iể ốchop ABCDS. la .)(623đvttaV )(633đvttaV )(223đvttaV .)(323đvttaVCâu 31. Trong không gian ôOxyz cho tam giac ABC co OzCOyBOxA,, vatr ng tâm tam giac uABC la đi ể)3;2;1(G .T cac đnh tam giac la uA.)9;0;0(),0;0;3(),0;6;0(CBA B. )0;0;3(),0;6;0(),9;0;0(CBA C. )9;0;0(),0;3;0(),0;0;6(CBA D. )9;0;0(),0;6;0(),0;0;3(CBACâu 32. Gia tr nh va gia tr nh nh ham ốxxysin42cos2 trên đo ạ2;0 la .Gia tr nh ngi 22 va gia tr nh nh â24 Gia tr nh ngi 22 va gia tr nh nh ng ă2 Gia tr nh ngi 22 va gia tr nh nh ng ă24 Gia tr nh ngi va gia tr nh nh ng ă24Câu 33: Ham ốcbxaxxfy24)( co th cho đây ươKhi đo cac a,b,câ laA 0,0,0cba B.0,0,0cba 0,0,0cba .0,0,0cbaCâu 34. Cho hàm ố412xxy co th i)(C .Ti tuy ơ)(Cc ti u)(C ạA va .G oI la giao đi hai ti aể u)(C .Khi đo di tich đng tron ngo ti tam giac ươ ếIAB co gia tr nh nh ngi ăA )(2đvdt B. )(8đvdt )(32đvdt .)(18đvdtCâu 35. Hàm ố25323xxmxy đt đi ạ2x khi 1217m 3m 21m Không co gia tr nao ai um. Câu 36 Tinh dxxx1ln. ng cach đt ăxdxdvxu1ln .B nao sau đây ươ sai ?B 1: ươ21112xvdxxduGV:NGUY ĐC VUÊ ƯB 2: ươdxxxxxI11.21)1ln(.2122B 3: ươdxxxxI)1(21)1ln(.212 4: ươCxxxxI2141)1ln(.2122A. 1ươ B. 2ươ C. 3ươ D. 4ươCâu 37. Tim nguyên ham ham ốxxxxxfcos2sincos4sin3)( A. Cxxxdxxxxxcos2sinln2cos2sincos4sin3 B. Cxxxdxxxxxcos2sinln2cos2sincos4sin3C. Cxxxdxxxxxcos2sinln2cos2sincos4sin3D. Cxxxdxxxxxcos2sinln2cos2sincos4sin3Câu 38 .Trong không gian ôOxyz cho )4;6;3();1;3;0();0;0;2(CBA .G oM la đi trên nh ạBC sao cho MBMC2 .Đ dai đo ạAM laA.33 B. 72 C. 29 D. 23Câu 39. giá tr nào tham thì hàm ố5)1(63223xmxxy ngh ch bi trên ếkho ng a)0;2( ?A. 3m B. 1m C. 43m D.1mCâu 40. Cho đng th ng ươ ă1:myd va th i23:)(23xxyC .d (C) đi phân ểbi khiêA 22mm 22m .31mm 13m Câu 41: cac gia tr nao thi ham ố22421)2(mmxmmxy ch co cỉ ưtr ?i A. 2m B. 20mm C. 20m D.20mmCâu 42. Tim nh ng gia tr u1m ph ng trinh ươ1ln)ln()12ln(2xmmmx nghi đung iê ơm io th man đi ki ê20x A. 3m B. 31m C. 3m D. 31mCâu 43. Bi ng năm ă2015 ,dân Vi Namố ứ93 tri ng va tăng dân năm đo laê ươ ố%08.1.Cho bi tăng dân đc tinh theo công th ươ ứNreAS. .(trong đo:A la dân năm yố âlam tinh,S la dân sau năm,r la tăng dân ng năm).C tăng dân theo nh yố ậthi đn năm nao dân ta ươ ứ110 tri ng i.ê ươA 2031 2030 2032 2029 Câu 44. Ng ta mu xu lo thung phuy hinh tr ch xăng coươ âth tich ểV cho tr c.H gi chi cao va ban kinh ươ ềR ph co quan nha ưth nao thi it li nh t?ế A. Rh B.Rh2 C. Rh21 D.Rh23Câu 45. ng ph ng phap đi bi ươ ếxtln thi nguyên ham dxxxI2ln1b ngăA. dtt)1( B. dtett)1( C. dtett2)1( D. dtett)1( GV:NGUY ĐC VUÊ ƯCâu 46 :Cho hinh lăng tr u'''.CBAABC co đay ABC la tam giac đu nh ạa .Tam giac ABA'đu va trong ph ng vuông goc ph ng đay ă)(ABC .Kho ng cach đi ểA đnếm ph ng ă''BBCC ngăA. 515a B. 5153a C. 5152 D. 530aCâu 47 Gia tr nh va gia tr nh nh ham si ốxxy2ln trên đo ạ3;1e laA 0;633;12;1yMineyMaxee 0;933;13;1yMineyMaxeeC 0;433;12;1yMineyMaxee 0;333;13;1yMineyMaxeeCâu 48. Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC là tam giác đu nh 3ề a. Hình chi trên tăph ng ă)(ABC là đi thu nh AB cho 10,kkABHA góc nh ạSC và tăph ng đáy ăABC ng ă030 Kho ng cach gi hai đng th ng ươ ăSA va BC la 8213ad Khiđo gia tr uk laA. 21 B. 31 C. 43 D. 32Câu 49. Trong không gian ôOxyz ,cho hai đi ể)1;2;1(),3;2;5(BA va đi mểK co cac thanh ph ng nhau.Gia tr nh bi th câ 2232KBKAS la A. 31981 B.31198 31891 31189Câu 50 tam giac vuông co nh huy ng ăa không đi.Cho tam giac quay quanh nhô ạhuy n.H chi cao ng ng nh huy ph ng bao nhiêu hi th tich hai hinh non sinhề ươ ểra sau khi quay đt gia tr nh t?ạ âA. 62a B. 66a C. 63a D. 42aĐAP AN1D 2A 3B 4C 5B 6C 7D 8B 9C 10A11A 12C 13B 14C 15C 16A 17C 18C 19C 20A21D 22D 23D 24C 25A 26A 27A 28C 29B 30A31D 32B 33B 34D 35A 36B 37B 38C 39A 40C41D 42A 43A 44B 45D 46A 47C 48D 49B 50BGV:NGUY ĐC VUÊ