Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

KIEM TRA HC THƠM

Gửi bởi: Cù Văn Thái vào 04:02 PM ngày 18-08-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 237 | Lượt Download: 0 | File size: 0.078336 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT NINHỞ ẮPHÒNG KH THÍ VÀ KI NHẢ HU THI THPT QU GIA NĂM 2017 ỐMÔN: GIÁO CÔNG DÂNỤTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao đờ ềMã 823ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCâu 1: Nghĩa mà các cá nhân ho ch ph gánh ch qu hành vi vi ph phápụ ạlu mình làậ ượ ọA. lý pháp lu t.ử B. trách nhi pháp lí.ệC. th hi pháp lu t.ự D. vi ph pháp lu t.ạ ậCâu 2: đi xe máy phóng nhanh, nên đâm vào anh đi ng chi u. qu là ch nượ ượ ấth ng (t kh 31%), chi xe máy anh ng ng. Trong tình hu ng trên, ph iươ ảch trách nhi pháp lí nào?ị ệA. lu và hành chính.ỉ B. Hình và dân .ự ựC. Dân và lu t.ự D. Dân và hành chính.ựCâu 3: Tr ng nào đây coi là ng có năng trách nhi pháp lí?ườ ướ ượ ườ ệA. Em bé 10 tu i.ổ B. Ng ng th t.ườ ậC. Cô giáo non.ầ D. Ng th kinh.ườ ầCâu 4: trong nh ng nguyên ch hôn nhân và gia đình ta theo Lu hônộ ướ ậnhân và gia đình năm 2014 làA. hôn nhân nguy n, ch ng.ự ồB. hôn nhân nguy n, ti ch ng, ch ng bình ng; ch ng có nghĩa th ựhi chính sách dân và ho ch hóa gia đình.ệ ạC. ch ng bình ng; ch ng có nghĩa th hi chính sách dân và ho ch hóa gia đình.ợ ạD. ch ng có nghĩa th hi chính sách dân và ho ch hóa gia đình.ợ ạCâu 5: Bác Tòng Th Phóng là ng dân Tháiị ườ Hi nay bác đang gi ch viênệ Chính tr Phóộ ịBí th ng đoàn Qu i, Phó Ch ch Th ng tr Qu iư ườ Đi này th hi quy bình ngề ẳgi các dân vữ ềA. chính tr .ị B. kinh .ế C. văn hóa. D. giáo c.ụCâu 6: Công ty kinh doanh thêm bánh o, trong khi gi phép kinh doanh là qu áo tr em. Côngả ẻty đã vi ph dung nào đây theo quy nh pháp lu t?ạ ướ ậA. Kinh doanh đúng ngành, ngh đã đăng kí.ề B. ng th tr ng, quy mô kinh doanh.ở ườC. Ch ng ch ngành, ngh kinh doanh.ủ D. ch kinh doanh.ự ủCâu 7: Bình ng trách nhi pháp lí hi là kỳ công dân nào vi ph pháp lu ph iẳ ượ ảb lý theoị ửA. quy nh tòa án.ế B. quy nh nhà c.ị ướC. quy nh quan.ế D. quy nh pháp lu t.ị ậCâu 8: Bi hi nào đây ướ không th hi nể bình ng quy và nghĩa công dân?ẳ ủA. và đi xét vào công ty nh nhau nh ng ch nh vào làm vì có chú là giám ượ ậđ công ty này.ốB. Trong th bình, các nam tu ph đi đăng kí nghĩa quân còn các thì không.ờ ữC. Trong có mi phí, còn các khác thì không.ớ ượ ạD. trúng tuy vào vì ng đi tiên.ạ ượ ưCâu 9: Các dân gi gìn và phát huy phong c, quán, truy th ng văn hóa dânộ ượ ủt mình, th hi các dân bình ng vộ ềA. chính tr .ị B. văn hóa. C. kinh .ế D. giáo c.ụ Trang Mã 823ềCâu 10: Hai ch ng anh cùng làm trong quan nhà c. con m, anh luôn ph iợ ướ ảngh làm. Hành vi này Anh đã vi ph vào dung nào đây quy bình ng gi vàỉ ướ ợch ng?ồA. Nuôi con theo quy nh pháp lu t.ị ậB. Th hi các ch năng gia đình.ự ứC. Ngh chăm sóc con theo quy nh pháp lu t.ỉ ậD. Giúp đi ki cho nhau phát tri t.ỡ ặCâu 11: Kh ng nh nào đây ướ đúng quy bình ng gi các tôn giáo?ớ ữA. Các tôn giáo ho ng theo nguyên mình.ượ ủB. Nh ng ng có tôn giáo ph tôn tr ng tôn giáo mình.ữ ườ ủC. Đoàn giúp các ng bào cùng tôn giáo.ế ồD. Có quy ho ng tôn giáo theo quy nh pháp lu t.ề ậCâu 12: Hành vi nào đây ướ không bi hi nể cho vi ng vi ph pháp lu có i?ệ ườ ỗA. Ch che hành vi buôn bán ma túy ng nhà.ị ườB. Anh phát hi móc túi nh ng không báo ai.ệ ớC. Cháu anh trói tay, ma túy đá vào mi ng.ị ệD. nh sát giao thông không ph hành vi vi ph lu giao thông anh vì quen bi t.ả ếCâu 13: Phát bi nào đây ướ không ph làả trách nhi Nhà trong vi cho côngệ ướ ảdân th hi quy và nghĩa mình?ự ượ ủA. i, hoàn thi th ng pháp lu cho phù ng th kỳ nh nh.ổ ịB. đi ki công dân th hi quy và nghĩa mình.ạ ượ ủC. Ch hành pháp lu t, ch ng tìm hi quy và nghĩa mình.ấ ủD. lí nghiêm minh nh ng hành vi xâm ph quy n, ích công dân.ử ủCâu 14: Các cá nhân, ch ng đúng các quy mình, làm nh ng gì mà pháp lu cho phépổ ậlàm là hình th th hi pháp lu nào đây?ứ ướA. Tuân th pháp lu t.ủ B. Thi hành pháp lu t.ậ C. Áp ng pháp lu t.ụ D. ng pháp lu t.ử ậCâu 15: Ch nh quy nh ch ng lao ng trong th gian đang nuôi con 12ị ượ ướtháng tu i. Ch làm khi giám công ty theo quy nh pháp lu và đi làm trổ ượ ởl i. Tr ng này, pháp lu th hi vai trò nào đây?ạ ườ ướA. Là ph ng ti phát huy quy Nhà c.ươ ướB. quy và ích pháp công dân.ả ủC. Là ph ng ti Nhà qu lí xã i.ươ ướ ộD. quy và ích pháp Nhà c.ả ướCâu 16: dung nào đây ướ không thu vai trò pháp lu t?ộ ậA. Là ph ng ti công dân phát huy quy làm ch mình.ươ ủB. Là ph ng ti công dân quy và ích pháp mình.ươ ủC. Là ph ng ti Nhà qu lý xã i.ươ ướ ộD. Là ph ng ti công dân th hi quy và ích mình.ươ ủCâu 17: Bình ng gi cha và con th hi nẳ ượ ệA. cha không phân bi gi các con.ẹ ượ ữB. cha quan tâm chăm sóc con con nuôi.ẹ ơC. cha đi ki cho con trai nâng cao trình .ẹ ộD. cha quy nh vi ch ngành, ngh cho con.ẹ ềCâu 18: Hành vi đánh ng xâm ph nườ ếA. danh công dân.ự B. thân th công dân.ể ủC. nhân ph công dân.ẩ D. tính ng và kh công dân.ạ ủCâu 19: Con có quy có tài riêng khi nào?ề Trang Mã 823ềA. 14 tu i.ủ B. 13 tu i.ủ C. 15 tu i.ủ D. 16 tu i.ủ ổCâu 20: Mai sinh hai ng con là con gái. Vì th Mai mu sinh thêmố ượ ườ ốm em trai dõi tông ng. em là Mai, em ch cách nào dây cho phùộ ườ ướh pháp lu t?ợ ậA. ng vi mu sinh con th ba.ồ ứB. Không quan tâm vì là chuy ng n.ấ ườ ớC. ch li ph vì không thích có em trai.ị ốD. Thuy ph không nên có phân bi gi các con nhau.ế ớCâu 21: Ông xe máy và kh trình báo công an xã. Trong vi này ông kh ng nh anh Xấ ịlà ng p. vào khai báo ông A, công an xã đã ngay anh X. Vi làm aườ ủcông an xã đã vi ph mạA. quy do ngôn lu n.ề ậB. uy kh xâm ph thân th công dânề .C. uy pháp lu tính ng, kh e, danh và nhân ph công dânề ượ .D. uy kh xâm ph ch công dâề n.Câu 22: dung pháp lu làộ ậA. nh ng vi nên làm và không làm.ữ ượ B. nh ng vi làm và không làm.ữ ượ ượC. nh ng vi ph làm và ph hoàn thi n.ữ D. nh ng vi làm và ph làm.ữ ảCâu 23: quan, công ch nhà có th quy ban hành các quy nh trong qu lí, đi hành làơ ướ ềbi hi hình th th hi pháp lu nào đây?ể ướA. Thi hành pháp lu t.ậ B. ng pháp lu t.ử C. Áp ng pháp lu t.ụ D. Tuân th pháp lu t.ủ ậCâu 24: Công dân bình ng trong th hi quy lao ng hi là ng có quy nẳ ượ ườ ềA. làm vi nh nhau không phân bi tu i.ượ ổB. xin vi c, giao ng và làm vi i.ệ ơC. chuy công vi mà không căn vào kh năng.ể ảD. làm vi c, do ch vi làm và ngh nghi phù p.ệ ợCâu 25: dù ch ng anh khó khăn, nh ng hàng tháng chu đi ki kinh tặ ếcho mình. ch ng anh đã th hi hình th th hi pháp lu nào đây?ố ướA. Áp ng pháp lu t.ụ B. ng pháp lu t.ử C. Tuân th pháp lu t.ủ D. Thi hành pháp lu t.ậCâu 26: Tính quy ph ph bi pháp lu có nghĩa là pháp lu áp ng ượ ởA. khu dân .ộ B. quan.ộ ơC. nhi n, nhi i.ề D. ch c.ộ ứCâu 27: Ông là anh trong gia đình đã phân công em út chăm sóc anh nh tâm th lí do emả ớút giàu có nên chăm sóc n. Hành ng ông đãố ủA. lí vì em út có đi ki chăm sóc nh cho anh trai.ợ ấB. phù vì anh có toàn quy quy nh.ợ ịC. vi ph quy và nghĩa gi anh ch em trong gia đình.ạ ịD. xâm ph quan gia đình vì em út anh ép bu c.ạ ộCâu 28: dung nào sau đây không th hi quy bình ng gi các doanh nghi thu các thànhể ộph kinh ?ầ ếA. khuy khích, phát tri lâu dài.ượ ểB. Doanh nghi nhà luôn tiên phát tri n.ệ ướ ượ ểC. Là ph thành quan tr ng kinh .ộ ếD. tác và nh tranh lành nh.ượ ạCâu 29: Đi xe máy không mũ hi là hành vi vi ph pháp lu tộ ậA. hành chính. B. lu t.ỉ C. dân .ự D. hình .ựCâu 30: Hành vi nào đây th hi hình th ng pháp lu t?ướ ậA. Anh bán chi xe máy mà anh là ch u.ế ữB. Anh tr ti ch khi ch không nh giác.ấ Trang Mã 823ềC. sách nh ng không gi gìn, qu n.ạ ượ ảD. ng máy tính cùng p.ạ ớCâu 31: ng có quy ch nọ ườ ọA. đi ki làm vi theo mong mu mình.ề ủB. th gian làm vi theo đi ki mình.ờ ủC. vi làm phù kh năng mình mà không phân bi .ệ ửD. trí làm vi theo thích riêng mình.ị ủCâu 32: xu nh cán môi tr ng biên đình ch ho ng vì không áp ngơ ườ ụcác bi pháp môi tr ng theo quy nh. Trong tr ng này, cán môi tr ng đã ng vaiệ ườ ườ ườ ụtrò nào pháp lu t?ủ ậA. Th hi quy và nghĩ công dân.ự ủB. Th hi quy và ích pháp công dân.ự ủC. Qu lý xã i.ả ộD. ch xã i.ổ ộCâu 33: Bình ng trong th hi quy lao ng có nghĩa là ng uẳ ườ ềA. có quy làm vi theo thích mình.ề ủB. ngang nhau không phân bi gi tính, tu tác.ượ ổC. có quy quy nh ngh nghi phù kh năng.ề ảD. có quy làm vi c, do ch vi làm và ngh nghi p.ề ệCâu 34: Vi ng quy và th hi nghĩa công dân không phân bi iệ ưở ởA. dân c, thu nh p, tu i, .ộ B. dân c, tôn giáo, gi tính, .ộ ịC. dân c, thu nh p, tu i, gi tính.ộ D. dân c, tôn giáo, gi tính, tu i.ộ ổCâu 35: Hình th nào đây ướ không ph là hình th ph hành chính?ả ạA. Ph ti n.ạ B. ch thu tang t.ị ậC. Tr xu t.ụ D. Giáo xã ph ng.ụ ườCâu 36: Kh ng nh nào đây là đúng quy kh xâm ph thân th công dân?ẳ ướ ủA. kì ai cũng có quy ng đang truy nã.ấ ườ ịB. Nh ng ng 18 tu tr lên quy ng đang truy nã.ữ ườ ượ ườ ịC. Ngoài công an ra không ai quy ng đang truy nã.ượ ườ ịD. Nh ng ng ch ng ph ng đang truy nã.ữ ườ ượ ườ ịCâu 37: Vi ph hành chính là hành viạA. vi ph lu lao ng.ạ B. xâm các quan tài n.ạ ảC. Xâm các quan nhân thân.ạ D. xâm các quy qu lý Nhà c.ạ ướCâu 38: quan tài do quan quên không khóa ng. quanơ ơnày ph ch trách nhi pháp lí nào đây?ả ướA. Trách nhi dân .ệ B. Trách nhi lu t.ệ ậC. Trách nhi hình .ệ D. Trách nhi hành chính.ệCâu 39: Anh là cán có trình chuyên môn cao anh nên vào làm công vi cộ ượ ệđ nh ng cao anh K. dù y, gi hai anh em bình ng nhau. Đó là bình ngượ ươ ẳtrong lĩnh nào đây?ự ướA. Trong th hi nghĩa lao ng.ự B. Trong nh ti ng.ậ ươC. Trong tìm ki vi làm.ế D. Trong th hi quy lao ng.ự ộCâu 40: hàng bán ăn đêm bà th ng xuyên ph ánh vi gây tr và gi gìnử ườ ữn công ng. Hành vi bà thu lo vi ph nào đây?ơ ướA. Hành chính. B. quy.ộ C. lu t.ỉ D. Dân .ự---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã 823ề
2020-09-28 15:03:01