Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ TIẾNG VIỆT 5 HỌC KÌ I 2017-2018

65343266353465383962393562373835666237303162623532376164636335363834323036643830383039623965346539663334323536386662303832343433
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Huế vào 12:27 PM ngày 18-12-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 246 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA ĐNH KÌ TI NG VI KÌ IỂ Ọ(Th gian làm bài: 85 phút)ờA, Ki tra đcể 10 đi mểI, Đc thành ti ngọ đi mểII, Đc th và ki th ti ng vi tọ đi (35 phút)ể Đc bài văn sau, ghi ch cái tr câu tr đúng cho câu sau vào gi ướ ấthi. ng núi còn chìm đm trong màn đêm. Trong không khí đy và lành nh,ừ ạm ng đang ngon gi trong nh ng chi chăn đn. ng con gà tr ng cánhọ ườ ỗphành ph ch và ti ng gáy lanh nh đu n. Ti đó, rác kh thung lũng, ti ngạ ếgà gáy râm ran. con gà ng trên núi cũng th gáy te te. Trên cây cao nhấ ạnhà, ve đua nhau kêu ra Ngoài su i, ti ng chim cu ng vào đu đu… làng đãả ảth gi c. Đó đây, ánh ng bùng trên các p. Ngoài ru ng đã có chânứ ướng đi, ti ng nói chuy rì m, ti ng nhau i.ườ ng sáng, vòm tr cao xanh mênh mông. Gió trên đnh núi tràn xu ng thung lũngả ốmát i. Kho ng tr sau dãy núi phía đông ng đ. Nh ng tia ng đu tiên chéo quaượ ắthung lũng, tr lên đnh núi phía tây nh ng sáng màu lá n…ả ươ ng vàng lan nhanh xu ng chân núi lên đng lúa. Bà con xã viên đã raắ ổđng. Trên nh ng ru ng lúa chín vàng, bóng áo chàm và nón tr ng nh nhô, ti ng nóiồ ếti ng ràng.ế ườ tr nhô lên cao. Ánh ng lúc gay t. theo nh ng con đngặ ườm đp, qua chi qua con su i, ng nam thanh niên thoăn tho tớ ượ ắgánh lúa sân ph i, ti ng giòn tan ng vào vách đá.ề ườ (Theo Hoàng i)ữ ộCâu 1(M1): Bài văn miêu nh gì?ả A. nh mùa hè trong thung lũng đp.ả ươ B. nh bu sáng mùa hè trong thung lũng.ả C. nh ng núi còn chìm đm trong màn đêm.ả D. nh sinh ho đm bà con mi núi.ả ềCâu 2(M1): Vì sao em bi đây là nh mùa hè?ế A. Vì có ti ng ve kêu ra ti ng cu ng vào đu đu.ế B. Vì có ti ng gà gáy đu n; gà ng cũng gáy te te.ế C. Vì có vòm tr cao xanh mênh mông, gió tràn xu ng mát i.ờ ượ D. Vì có ng vàng lan nhanh xu ng chân núi lên đng lúa.ắ ồCâu 3(M2): Theo em âm thanh nào tr tiên làm ng nh gi c?ướ ườ A. Ti ng gà tr ng cánh và gáy lanh nh.ế B. Ti ng con gà ng trên núi gáy te te.ế C. Ti ng chim cu ngoài su ng vào đu đu.ế D. Ti ng chân ng đi, ti ng nói chuy n, ti ng nhau.ế ườ ọCâu 4(M2): Hình nh nào cho bi con ng đã đu ho đng trong ngàyả ườ i?ớ A. ng đang ngon gi trong nh ng chi chăn đn.ọ ườ B. Trên cây cao nh nhà, ve đua nhau kêu ra .ấ C. Ngoài su i, ti ng chim cu ngoài su ng vào đu đu; làng th gi c.ố D. Ánh bùng, có chân ng đi, ti ng nói, ti ng nhau.ử ướ ườ ọCâu 5(M3): Không khí lao đng bà con vùng núi vui và kh tr ng nhộ ươ th ếnào?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 6(M4): Em hãy vi câu văn nói nghĩ em nh bu sáng mùa hè ổtrong bài?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 7(M1): Ch ng trong câu: ng sáng, vòm tr cao xanh mênh mông.” là gì?ủ A. ng sáng B. vòm tr C. tr cao D. sáng, tr iả ờCâu 8(M2): Trong câu ng con gà cánh phành ph và ti ng gáy lanh ếl nh đu n.” có quan ?ả A. quan Đó là…………………………………………………………)ộ B. Hai quan Đó là…………………………………………………………)ệ C. Ba quan Đó là…………………………………………………………..)ệ D. quan Đó là…………………………………………………………)ố ừCâu 9(M3): Tìm các láy có trong bài văn?ừ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 10(M4): Đt tên cho bài văn?ặ ………………………………………………………………………………………………. Ho c: Vi câu tr nhô lên cao.” Cho hay ng cáh ng thêm các ừg ho ng bi pháp tu .ợ ừ………………………………………………………………………………………………….B, Ki tra vi tể 10 đi mểI. Chính tả Nghe vi t): đi (15 phút)ế Giáo viên đc cho sinh vi đo văn trong bài Ng gác ng tí hon” đo n: Ba ườ ạem làm ngh gác ng …… khúc dài.”, Sách Ti ng Vi trang 124.ề II. làm vănậ đi 35 phút)ể Em hãy ng mà em yêu quý nh t.ả ườ ấKI TRA ĐNH KÌ TI NG VI KÌ IỂ Ọ(Th gian làm bài: 85 phút)ờA.KI TRA ĐC (10 đi m).ểI. Đc hi u, luy và câuọ .(7 đi m)ể Đc th bài sau và ghi ch cái đt tr đáp án đúng ho ghi câu tr đúng ướ ờcho câu vào gi ki tra:ỗ ểTrên công trường khai thác than Chúng tôi ra bờ moong. đây, tôi nhìn được toàn cảnh của công trườngtrong một vòng cung cực lớn hình phễu. Những đám mây trắng mỏng vànhẹ bay phất phơ ngang sườn núi trước mặt làm cho những cỗ máy khoankhi ẩn khi hiện, trông giống như một con thuyền đã hạ buồm ... Dưới đáy moong, tôi đếm có đến chín cái máy xúc, nhác trông có thể víchúng như những con vịt bầu khó tính hay động cựa, luôn luôn quay cổ từbên này sang bên kia. Từ những chiếc máy xúc dưới đáy lên đến những cỗ máy khoan trêncùng là con đường vòng xoáy trôn ốc. Không ngớt xe lên, xe xuống.Những chiếc xe ben-la màu xanh lá mạ trông như con cào cào, chạy rấtnhanh, chở đất đá bóc trên tầng đổ ra bãi thải. Những chiếc xe gấu màuđen trũi trông như những con kiến đất, cần cù và chắc chắn chở than từdưới đáy moong đổ ra máng ga, rồi từ máng ga trút xuống những toa xelửa chở ra cảng. Hoàn toàn không thấy bóng người. Nhưng tôi biết conngười có mặt khắp mọi nơi trong cái vòng cung hình phễu này. Trần Nhuận MinhKhoanh vào ch cái tr câu tr đúng nh t:ữ ướ ấ1. Tác gi đng đâu quan sát nh công tr ng? 0,5 đi M1ả ườ ểA. núi. ườ B. máy khoan.ỗC. moong.ờ D. đáy moong.ướ2. sao nh ng máy khoan “khi khi hi n”? 0,5 đi M1ạ ểA. Do nh ng đám mây tr ng ng và nh bay ph ph ngang núi tr t.ữ ườ ướ ặB. Do chúng nh nh ng con khó tính hay đng a, luôn luôn quay bênư ừnày sang bên kia.C. Do công tr ng là vòng cung hình ph u.ườ ễD. Do ng mù và nhươ ẹ3. Tác gi so sánh “chi máy xúc” hình nh nào sau đây? 0,5 đi M2ả ểA. Nh con thuy đã bu ...ư ồB. Nh nh ng con khó tính hay đng a, luôn luôn quay bên này sangư ừbên kia.C. Nh nh ng con ki đt, cù và ch ch n.ư ắD. Trông nh con cào cào, ch nhanh, ch đt đá bóc trên ng ra bãi th i.ư ả4. Trên công tr ng khai thác than có nh ng lo máy móc, lo xe nào làm vi c?ườ 0,5 đi mểM2A. Máy khoan, máy xúc, xe ben­la, xe u, xe a.ấ ửB. Xe ben­la, xe u, xe a.ấ ửC. Máy khoan, máy xúc, xe ben­la, xe u, xe u, xe i.ấ ảD. Không có xe mà ch có máy móc.ỉ5. Nh ng chi xe làm công vi gì? 0,5 đi M2ữ ểA. Ch than đáy moong ra máng ga.ở ướ ổB. Ch đt đá ra ng.ở ảC. Ch đt đá bóc trên ng ra bãi th i.ở ảD. Múc than bãi vào xe.ở ổ6. nào đng nghĩa “khi khi hi n”? (1 đi m)M3ừ ểA. t. B. ng C. Long lanh. D. Th thoáng.ấ7. Câu nào đây có dùng quan (G ch quan đó trong câu).( đi m) M4ướ ướ ểA. Không ng xe lên, xe xu ng.ớ ốB. Hoàn toàn không th bóng ng i.ấ ườC. Nh ng đám mây tr ng ng và nh bay ph ph ngang núi.ữ ườD. Chúng tôi ra moong.ờ8. Trong câu đây, tôi nhìn đc toàn nh công tr ng trong vòng cung cượ ườ ựl hình ph u” đi tôiạ dùng làm gì? 0,5 đi M2ể ểA. Thay th danh ừB. Thay th đng .ế ừC. ng hô. ưCâu 9. Đt câu bi th quan ng ph n“ Tuy­ nh ngươ :( đi )M3ểCâu 10. Từ in đm trong dòng nào đây đc dùng nghĩa chuy n?( đi m) M4ậ ướ ượ ểA. Nh ng chi lá rình lay đng nh nh ng đm bùngữ cháy.B. làn gió rì rào ch yạ qua.C. Chú nhái bén nh yả phóc lên lái thuy lá sòi.ềB. Trên các cành cây xung quanh tôi man là chim.ơ B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) Ι. Chính tả điểm) Nghe vi tế Buôn Ch Lênh đón cô giáoư (t Hoa trong gùi ra….đn t). IΙ. làm vănậ điểm) Hãy ng thân ườ ng, bà, cha, ...) em ho cặm ng mà em yêu n.ộ ườ ếKI TRA ĐNH KÌ TI NG VI KÌ IỂ Ọ(Th gian làm bài: 85 phút)ờA, Ki tra đcể 10 đi mểI, Đc thành ti ngọ đi mểII, Đc th và ki th ti ng vi tọ đi (35 phút)ể Đc bài văn sau, ghi ch cái tr câu tr đúng cho câu sau vào gi ướ ấthi. VÀ BI NỖ Co hai ng đang trên sa c. Trong chuy đi dai, hai ng noi ườ ướ ườchuy nhau va đa co cu tranh cai gay t. ng nong, không ki ườ ềch đc minh đa ng mi th ng kia. th xuc ph m, nh ng anh không ượ ườ ưnoi gi, ch vi lên cat “Hôm nay ng nh tôi đa lam khac đi nh ng gi tôi ườ ữnghi.” ti đi cho khi nhin th đo, quy đnh ng chânọ ướ ừva mat.ắ Ng mi th luc nay sa va lun xu ng, va ng kia đa tim cach uườ ườ ứanh. Thoat kh vung y, ngay sau khi ph c, ng suyt ch đu mi ng ườ ếkim lo kh lên ng đa dong ch “Hôm nay ng nh tôi đa ng ườ ốtôi.” Ng kia ng nhiên ben “T sao khi tôi xuc ph anh, anh vi lên ườ ếcat, con bây gi anh kh lên đa ?”ờ Câu tr anh nh đc la:“Khi ai đo xuc ph chung ta, chung ta nên vi đi đo ượ ềlên cat nh ng gio th tha xoa tan nh ng trach n. Nh ng khi chung ưta nh đc đi đp ng khac,chung ta ph ghi kh chuy lên đa,n ượ ườ ơkhông gio nao co th cu bay đi”ơ chung ta hay cach vi nh ng bu đau lên cat va kh nh ng ữni vui va nh phuc ng trong cu đi lên đa mai không phai. ưở ểH gi ng tâm nạ Câu Tr khi co tranh cai, hai ng đa đi qua đâu?ướ ườ Khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng:ữ ướ A. Sa c.ạ B. Bai cat C. đo. D.Vung y.Ô Câu Sau cu tranh cai gay t, ng đa lam gi?ộ ườ Khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng:ữ ướ A. minh va đi ng khac.ỏ ướ C. Hai ng đanh nhau trên cat.ườ B. Dung ng mi th n.ờ D. Vi đi gi đo lên cat.ế Câu Sau khi đc ng kh vung y, ng đo đa lam gi?ượ ườ Khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng:ữ ướ ờA. Noi vi đa minh kh ch đu i.ờ ốB. kim lo kh lên đa thay cho tri ân.ấ C. kim lo vi lên cat thay cho tri ân.ấ ờD. Cung nhanh chong đi kh nguy hi m.ạ Câu Vi sao nh ng đi tri ân đc ghi trên đa ?ữ ượ Khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng:ữ ướ ờA.Vi đc ng nhin ng truy muôn đi sau.ượ ườ ờB. Vi đây la ngh thu quy hi đc truy ba.ệ ượ ềC. Vi ng bi đn dong ch đp anh ta.ể ườ ủD. Vi kh ghi long bi ng không bao gi phai.ể Câu 5. Bài văn có nh ng đi ng hô là:ữ ư…………………………………………………….. Câu .Trong câu: Trong chuy đi dai, hai ng noi chuy nhau va đa co ườ ôcu tranh cai gay tô .” co các quan là:ệ Khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng:ữ ướ A. quan và C. quan và iớ .B. quan và, đã D. quan và, đã iớ Câu 7. Câu văn:“ Hôm nay ng nh tôi đa ng tôiườ .” thu ki câu ểk :ể Khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng:ữ ướ A. Ai làm gì? B. Ai th nào? C. Ai là gì?ế Câu 8. T×m chñ ng÷, vÞ ng÷, tr¹ng ng÷ trong c©u sau: Trong chuy đi dai, hai ng noi chuy nhau va đa tranh cai gay t.ế ườ Câu Đt câu nói vi co ng quan bi th Nguyên nhân –k qu :ế ………………………………………………………………………………………….. Câu 10 Theo em, câu chuy trên đa cho chung ta bai la :ệ ọVi câu tr i:…………………………………………………………………………………………ê ờ……………………………………………………………………………………B, Ki tra vi tể 10 đi mểI. Chính tả Nghe vi t): đi (15 phút)ế Giáo viên đc cho sinh vi đo văn trong bài Ng gác ng tí hon” đo n: ườ ảTh ng Lãn ông …… cho thêm i.”, Sách Ti ng Vi trang 153.ượ II. làm vănậ đi 35 phút)ể Em hãy ng thân yêu em .ả ườ