Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Kiểm tra định kì địa 7

1511787d7aa8c49c93999c3ab27a9c5d
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2017-12-08 20:24:06 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 253 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr ng: THCS Nguy nh Khiêm ườ KI TRA TI TỀ ẾH và tên: ................................................. Môn: Đa lí 7ịL p:7........... (Th gian: 45 phút)ờI/ Tr nghi m: (3 đi m)ắ ểKhoanh tròn vào em cho là đúng nh t:ấ1) Đc đi môi tr ng nhi đi là: 0,5 đi )ặ ườ ểA. Nhi cao, theo mùa gió. C. Nhi cao, càng chí tuy càng ítệ ưB. Nhi cao, nhi quanh năm D. Nhi TB, tùy ơ2) nh quan nào sau đây mô đc đi môi tr ng xích đo m: (0,5 đi m)ả ườ ểA. Đng cây i, ng ... C. Mùa khô cây ng lá, mùa cây xanh t.ồ ốB. Cây nhi ng râm p, xanh t. D. Đt khô n, cây ng ng cây gai.ề ươ ụ3) Nguyên nhân đn làn sóng di dân đi nóng: (0,5 đi m)ẫ ểA. Thiên tai, chi tranh, kinh tế C. Nhu phát tri nông nghi p, công nghi p, ch vầ ụB. nhi môi tr ng, thiên taiễ ườ D. Dân đông, thi vi làmố ệ4)Bùng dân ra khi: (0,5 đi m)ổ ểA. gia tăng nhiên 1,0% trong th gian dàiỉ C. sinh ng tỉ ửB. gia tăng nhiên trên 2,0%ỉ D. Các giành đc pướ ậ5. Nh ng qu bùng dân (0,5 đi m)ữ ểA. Kinh châm phát tri n, nhi môi tr ngế ườ C. Th nghi p, đói nghèo, xã iấ ộB. Chăm sóc kém, dân trí th pế D. các đu đúngấ ầ6) Ghép phù C, đi qu vào cho phù p.: (0,5 đi m)ộ ểC Aộ Bộ Cộ1. Môi tr ng Xích đo mườ ẩ2. Môi tr ng nhi đi gió mùaườ 1. Phù i. ớ2. Phù i. a. vĩ tuy 5ừ 0B đn vĩ tuy 5ắ 0Nanb. Nam Á, Đông Nam Áằ ởII/ lu n: (7 đi m)ự ể1. Nêu đc đi khí nhi đi gió mùa? (2 đi m)ặ ể2. Có ki qu nêu đc đi các ki qu (3 đi m)ấ ể3. Tháp tu cho ta bi gì? (2 đi m)ổ ểBÀI LÀM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Đi mể..................................................................................................................................................................................................................................................................ĐÁP ÁN VÀ BI ĐI MỂ ỂI/ Tr nghi m: (3 đi m)ắ ểCâu 6Đáp án 1a, 2bII/ lu n: (7 đi m)ự ể1. Nêu đc đi khí nhi đi gió mùa ớ­ Đc đi m: Khí nhi đi gió mùa có hai đc đi là nhi và ng thay đi theo ượ ổmùa gió. (1đ) Nhi TB năm >20ệ oC, Mua TB năm >1500mm, mùa khô ngăn có ng mua nh biên nhi TB ượ ệnăm oC. (1đ)­ Th ti di bi th th ng. (0,5đ)ờ ườ­ Đây là ki môi tr ng đa ng và phong phú. (0,5đ)ể ườ ạ2. Có ki qu nêu đc đi các ki qu ?ấ ki qu Qu nông thôn và qu đô th (1 đi m)ầ ể­ Qu nông thôn có dân th p, ho đng xu kinh ch là nông nghi p, lâmầ ệnghi và ng nghi p. (1 đi m) ể­ Qu đô th có dân cao, ho đng kinh ch là công nghi và ch vu (1 đi m) ể3. Tháp tu cho ta bi gì?ổ ếTháp tu cho ta bi đc đi th dân gi tính, tu i, ngu lao đng hi vàổ ạt ng lai qu gia(1đ)ươ