Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Kiểm tra địa lí 7

bfad5997ddf94853b752e7ba8ea062ea
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-06-21 17:16:10 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 216 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr ng: THCS Nguy nh Khiêm ườ KI TRA TI TỀ ẾH và tên: ................................................. Môn: lí 7ịL p:7........... (Th gian: 45 phút)ờI/ Tr nghi m: (3 đi m)ắ ểKhoanh tròn vào em cho là đúng nh t:ấ1) đi môi tr ng nhi là: 0,5 đi )ặ ườ ểA. Nhi cao, theo mùa gió. C. Nhi cao, càng chí tuy càng ítệ ưB. Nhi cao, nhi quanh năm D. Nhi TB, tùy ơ2) nh quan nào sau đây mô đi môi tr ng xích m: (0,5 đi m)ả ườ ểA. ng cây i, ng ... C. Mùa khô cây ng lá, mùa cây xanh t.ồ ốB. Cây nhi ng râm p, xanh t. D. khô n, cây ng ng cây gai.ề ươ ụ3) Nguyên nhân làn sóng di dân nóng: (0,5 đi m)ẫ ểA. Thiên tai, chi tranh, kinh tế C. Nhu phát tri nông nghi p, công nghi p, ch vầ ụB. nhi môi tr ng, thiên taiễ ườ D. Dân đông, thi vi làmố ệ4)Bùng dân ra khi: (0,5 đi m)ổ ểA. gia tăng nhiên 1,0% trong th gian dàiỉ C. sinh ng tỉ ửB. gia tăng nhiên trên 2,0%ỉ D. Các giành pướ ậ5. Nh ng qu bùng dân (0,5 đi m)ữ ểA. Kinh châm phát tri n, nhi môi tr ngế ườ C. Th nghi p, đói nghèo, xã iấ ộB. Chăm sóc kém, dân trí th pế D. các đúngấ ầ6) Ghép phù C, đi qu vào cho phù p.: (0,5 đi m)ộ ểC Aộ Bộ Cộ1. Môi tr ng Xích mườ ẩ2. Môi tr ng nhi gió mùaườ 1. Phù i. ớ2. Phù i. a. vĩ tuy 5ừ 0B vĩ tuy 5ắ 0Nanb. Nam Á, Đông Nam Áằ ởII/ lu n: (7 đi m)ự ể1. Nêu đi khí nhi gió mùa? (2 đi m)ặ ể2. Có ki qu nêu đi các ki qu (3 đi m)ấ ể3. Tháp tu cho ta bi gì? (2 đi m)ổ ểBÀI LÀM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Đi mểĐÁP ÁN VÀ BI ĐI MỂ ỂI/ Tr nghi m: (3 đi m)ắ ểCâu 6Đáp án 1a, 2bII/ lu n: (7 đi m)ự ể1. Nêu đi khí nhi gió mùa ớ- đi m: Khí nhi gió mùa có hai đi là nhi và ng thay theo ượ ổmùa gió. (1đ) Nhi TB năm >20ệ oC, Mua TB năm >1500mm, mùa khô ngăn có ng mua nh biên nhi TB ượ ệnăm oC. (1đ)- Th ti di bi th th ng. (0,5đ)ờ ườ- Đây là ki môi tr ng đa ng và phong phú. (0,5đ)ể ườ ạ2. Có ki qu nêu đi các ki qu ?ấ ki qu Qu nông thôn và qu đô th (1 đi m)ầ ể- Qu nông thôn có dân th p, ho ng xu kinh ch là nông nghi p, lâmầ ệnghi và ng nghi p. (1 đi m) ể- Qu đô th có dân cao, ho ng kinh ch là công nghi và ch vu (1 đi m) ể3. Tháp tu cho ta bi gì?ổ ếTháp tu cho ta bi đi th dân gi tính, tu i, ngu lao ng hi vàổ ạt ng lai qu gia(1đ)ươ