Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

KIỂM TRA CHUONG 2

Gửi bởi: Cù Văn Thái vào ngày 2019-07-21 16:57:15 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 343 | Lượt Download: 0 | File size: 0.299558 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KIỂM TRA
CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ
ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
Thời gian: 45 phút
39
Câu 1. Cấu hình e của 19 K : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. Vậy kết luận nào sau đây sai?
A. Nguyên tử có 7e ở lớp ngoài cùng
B. Có 20 notron trong hạt nhân

nguyên
tố
mở
đầu
chu
kỳ
4
C.
D. Thuộc chu kỳ 4,, nhóm IA
Câu 2. Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IIA. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là:
A. 1s2 2s2 2p5 3p2
B. 1s2 2s2 2p6
C. 1s2 2s2 2p6 3s1
D. 1s2 2s2 2p6 3s2
Câu 3. Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các
nguyên tố nhóm A có:
A. số lớp electron như nhau
B. cùng số electron s hay p
C. số electron lớp ngoài cùng như nhau
D. số electron như nhau
Câu 4. Cho các nguyên tố X, Y, Z, T có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là:
X: 1s2 2s22p6 3s2 3p6 4s1; Y: 1s2 2s22p6 3s1 ;
Z: 1s2 2s22p6 3s2 3p4 ;
T: 1s2 2s22p4.
Dãy các nguyên tố nào sau đây xếp đúng theo thứ tự tăng dần tính phi kim:
A. X < Z < Y < T
B. X < Y < Z < T
C. X < Y < T < Z
D. Y < X < Z < T
Câu 5. Nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm IIIA. Cấu hình electron nguyên tử của X là :
A. 1s22s22p63s23p63d104s24p1
B. 1s22s22p63s23p63d34s2
2 2 6 2 6 2 1
C. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p
D. 1s22s22p63s23p63d104s24p3
Câu 6. Các nguyên tố B (Z=5), Al (Z=13), C (Z=6), N (Z=7) được sắp xếp theo thứ tự giảm dần bán
kính nguyên tử theo dãy nào trong các dãy sau?
A. C>B>Al>N
B. N>C>B>Al
C. B>C>N>Al
D. Al>B>C>N
Câu 7. Nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn có tên gọi là:
A. Nhóm halogen
B.Nhóm khí hiếm.
C. Nhóm kim loại kiềm thổ
D. Nhóm kim
loại kiềm.
Câu 8. X và Y là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong một chu kì. Biết tổng số proton của X và Y là 31.
Xác định cấu hình electron của Y( ZY>ZX)?
A. 1s22s22p5
B. 1s22s22p63s23p3
C. 1s22s22p63s23p4
D. 1s22s22p6
Câu 9. Tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn (đối với 20 nguyên tố đầu bảng)?
A. Số electron lớp ngoài cùng.
B. Số proton trong hạt nhân nguyên tử
C. hối lượng nguyên tử
D. Hóa trị cao nhất với oxi
Câu 10. Đại lượng đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử các nguyên tố khi hình thành liên kết
hoá học là ?
A.Độ âm điện
B. Tính phi kim.
C. Tính kim loại.
D. Điện tích hạt nhân.

Câu 11. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 17, nguyên tố X thuộc :
A. Chu kì 3, nhóm IIA
B. Chu kì 3, nhóm VIIA C. Chu kì 3, nhóm VA
D. Chu kì 4, nhóm
VIIA
Câu 12. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là
A. 4 và 4
B. 3 và 5
C. 3 và 4
D. 4 và 3
Câu 13. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số nguyên tố thuộc chu kì 2 và 5 lần lượt là?
A. 2 và 8
B. 8 và 32
C. 8 và 18
D. 8 và 16
Câu 14. Hợp chất với hiđro của nguyên tố X có công thức XH3. Biết % về khối lượng của oxi trong oxit cao
nhất của X là 74,07 %. Tên gọi của X là:
A. Nitơ
B. Asen
C. Lưu huỳnh
D. Photpho
Câu 15. Nhóm gồm những nguyên tố phi kim điển hình là :
A. IA
B. VIIIA
C. VIA
D. VIIA
Câu 16. Oxit cao nhất của một nguyên tố R ứng với công thức R2O5 . Nguyên tố R đó là:
A. Magie
B.Nitơ
C. Lưu huỳnh
D. Cacbon
Câu 17. Cho dãy nguyên tố nhóm VA: N - P - As - Sb - Bi. Nguyên tử của nguyên tố có bán kính nhỏ
nhất là:
A. Bitmut
B. Asen
C. Nitơ
D. Photpho

Câu 18. Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì
A. Tính kim và tính phi kim tăng dần.
B. Tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần
C. Tính kim loại giảm dần và tính phi kim đều tăng dần.
D. Tính phi kim và tính kim loại đều giảm dần.
Câu 19. Thời Trung Hoa cổ đại loài người đã biết các nguyên tố vàng, bạc, đồng, chì, sắt, thủy ngân
và lưu huỳnh. Năm 1649 loài người đã tìm ra nguyên tố photpho.Đến năm 1869, mới có 63 nguyên tố
được tìm ra. Vây nguyên tố ở ô thứ 35 là nguyên tố nào sau đây?
A. Kr
B. Rb
C. Br
D. Sr
Câu 20. Trong bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố nào dưới đây có độ âm điện lớn nhất?
A. I
B. Cs
C. F
D. Li
Câu 21. Các nguyên tố thuộc chu kì 2 được xếp theo chiều giảm dần độ âm điện từ trái qua phải như sau :
A. F ,O,N,C,B,Be,Li
B. Be, Li,B, C,N,O,F
C. Li,B,Be, N,C,O,F
D. Li,Be,B, C,N,O,F
Câu 22. Tìm câu sai trong các câu sau:
A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm.
B. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B.
C. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều
điện tích hạt nhân tăng dần.
D. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.
Câu 23. Nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố là sự biến đổi tuần hoàn:
A. của điện tích hạt nhân.
B. cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử
C. cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử.
D. của số hiệu nguyên tử
Câu 24. Cho 6,0gam một kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hoàn toàn với nước thu được 3,36 lit
khí H2 (đktc). R là kim loại nào sau đây:
A. Canxi
B. Bari
C. Magie
D. Stronti
Nguyên
tố
R

công
thức
oxit
cao
nhất

R
O
.
Vậy
công
thức
hợp
chất
khí với hiđro là:
Câu 25.
2 5
A. RH4
B. RH3
C. RH2
D. RH5
Câu 26. Cấu hình electron của một số nguyên tố như sau:
(b). 1s22s22p63s23p63d54s2 (c)1s22s22p5 (d) 1s22s22p63s23p63d104s2
(a)1s22s22p63s23p64s2
Số electron hóa trị trong nguyên tử của các nguyên tố trên lần lượt là:
A. 2;7;7;12
B. 2;2;5;2
C. 2;7;7;2
D. 8;7;7;2
Câu 27. Các nguyên tố xếp ở chu kỳ 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:
A. 5
B. 3
C. 6
D. 7
Câu 28. Số hiệu nguyên tử các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 4,12,19,20, nhận xét nào sau đây là đúng:
A. Q thuộc nhóm IIA
B. M thuộc chu kì 4
C. X thuộc nhóm IVA D. A thuộc chu kì 3
Câu 29. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố ,nhóm A bao gồm các nguyên tố:
A. Nguyên tố p
B. Nguyên tố d và nguyên tố f. C.Nguyên tố s và nguyên tố p
D.
Nguyên tố s
Câu 30. Ngày nay định luật tuần hoàn vẫn còn là sợi chỉ dẫn đường và là lí thuyết chủ đạo của hóa học. Trên
cơ sở đó, sau những năm gần đây các nguyên tố sau urani đã được điều chế nhân tạo và được xếp sau urani
sau bảng tuần hoàn, Một trong những nguyên tố đó là nguyên tố 101được điều chế đầu tiên vào năm 1955
được đặt tên là Menđelavi để tỏ lòng kính trọng nhà bác học Nga vĩ đại. í hiệu hóa học của nguyên tố đó
là:
A. Mv
B. Me
C. Ml
D. Md