Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Kiểm tra chương 1 hình học lớp 7

e9c00f16989863306139a3a9abae138e
Gửi bởi: Nguyễn Ngọc Sáng vào ngày 2016-08-28 13:08:56 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 741 | Lượt Download: 6 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trường THCS Nhơn MỹHọ và tên: Lớp: Thứ Ngày Tháng Năm 2015Kiểm tra 45 phút Chương Hình Học ĐiểmĐỀ KIỂM TRA.PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM KHAÙCH QUAN (5 ñieåm).Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng?A. Hai góc có chung đỉnh và bằng nhau thì đối đỉnh.B. Hai góc không đối đỉnh thì không bằng nhau.C. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.D. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.Câu 2. Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc bằng 90 0, thì:A. xx’ là đường trung trực của yy’ B. yy’ là đường trung trực của xx’C. xx’ yy’ D. xx’ // yy’Câu 3. Hai đường thẳng không có điểm chung gọi là hai đường thẳng: A. vuông góc B. cắt nhau. C. song song D. trùng nhauCâu 4. Nếu đường thẳng cắt hai đường thẳng và thì số cặp góc so le trong tạo thành là:A. cặp. B. cặp. C. cặp. D. cặp.Câu 5. Trong các phát biểu sau phát biểu nào đúng với nội dung tiên đề Ơ-clit:a. Qua điểm nằm ngoài đường thẳng a, có vô số đường thẳng đi qua và song song với a.b. Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.c. Qua một điểm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.d. Qua một điểm ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song đường thẳng đó.C âu 6. Cho ba đường thẳng a, b, c. Câu nào sau đây sai A. Nếu // b, // thì // c.B. Nếu b, // thì c.C. Nếu b, thì cD. Nếu b, thì // c.Câu 7. Trong định lí đươc phát biểu dưới dạng “Nếu thì …” thì phần giả thiết đứng ở:A. Trước từ “thì” B. Sau từ “thì” C. Trước từ “nếu” D. Một kết quả khác. Câu 8. Đánh dấu “X’’ vào trống thích hợpCâu Nội dung Đúng SaiA Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng làđường trung trực của đoạn thẳng đó.B Hai đường thẳng và a’ vuông góc với nhau được kí hiệulà: a’Câu 9. Hình bên cho biết // và cắt tại A, cắt tại B. Hãy điền vào chổ trống (……) trong các câu sau:A. µ=1 ... (vì là cặp góc sole trong) B. µ2 ... (vì là cặp góc đồng vị)c43213421baBACâu 10. Nối mỗi dòng cột bên trái với một dòng cột bên phải để được khẳng định đúng.CỘT CỘT BA. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song 1. thì chúng vuông góc với nhau.B. Nếu Oa, Ob là các tia phân giác của hai góc kề bù 2. thì các góc trong cùng phía bằng nhau.3. thì các góc so le trong bằng nhau.PHAÀN II TÖÏ LUAÄN ñieåm).Bài 1. Cho hình vẽ, biết µ1a c, c, 130 °a) Chứng minh: // b. b) Tính số đo của µµµ21 2D Bài 2. Cho hình vẽ, biết µ·a // b, // c, 40 AOB 90= °a) Chứng minh: // cb) Tính số đo của góc µµ1 2B BBài 3. Cho hình vẽ sau: Biết // µA 30 ,= °µB 45= °; ·AOB 75= Chứng minh rằng: // bBÀI LÀMPHAÀN TRAÉC NGHIEÄM KHAÙCH QUAN (5 ñieåm).CÂU 10ĐÁPÁN A. B. +PHAÀN II TÖÏ LUAÄN ñieåm).HƯỚNG DẪN GIẢI.BÀI NỘI DUNG 1ca d212 130°CDBAacb1240°21OBAab c45°30°21 OB AHình vẽ1ca d212 130°CDBAµ1a cGT cD 130= °µµµ21 2a) // bKL b) Ca) // bTa có: c, // b Þb) Tính:µ2D .Ta có: µµ2 1D 130= (đối đỉnh)Tính: µ1C .Ta có: ()a // cmtµµ()11D 130 sltÞ °Tính: µµµ21 2D CTa có: µµ1 2C 180 (kề bù)µµ2 1C 180 180 130 50Þ °Hình vẽµ·a // ca // bGT 40AOB 90 .= °= °acb1240°21 OB Aµµ1 2a) // cKL b) B12a) Ta có: ()()a // gt 1Và: ()()a // gt 2Từ (1) và (2): // cb) Tính µµ1 2B Ta có: ()a // gtNên: µµ() 1A 40 slt °Mà: µµ()1 2O 90 gt+ µµ2 1O 90 90 40 50Þ °Mặt khác: ()b // cmtµµ()12O 180 tcpÞ µµ12B 180 =180 50 130Þ °Và: µµ1 2B 180 (kề bù)µµ2 1B 180 180 130 50Þ °19 Hình vẽ ab c45°30°21 OB Aµµ·a // cA 30GT 45AOB 75 .= °= °= °KL // bChứng minh: // bTa có: ()()a // gt 1µµ()1O 30 sltÞ °và: µµ()1 2O 75 gt+ °µµ2 1O 75 75 30 45Þ °Nên: µµ2O 45= °()c // 2Þ(hai góc so le trong bằng nhau)Từ (1) và (2): // b(cùng song song với đường thẳng thứ ba)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.