Kiểm Tra 15 lần 1 - Kì I - sinh học lớp 8

Gửi bởi: thanhdatlocnga vào ngày 2016-08-27 19:35:35 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Hoï teân ………………………………………………… ÑEÀ KIEÅM TRA 15 PHÚT ần 1-Kì ILôùp :……8………… Môn SINH HOÏC Mã đề 01Ñieåm Lôøi pheâ cuûa thaày coâ giaùo:I. Khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñaàu cuûa caâu traû lôøi ñuùng:Caâu 1. Đặc điểm giống nhau giữa người và thú là a. Có lông mao đẻ con b. Bi ết dùng lửa để nấu chín thức ăn c. Có duy tiếng nói ch viết d. Có lông mao có tiếng nói.Caâu 2. Nh ững đặc điểm cơ bản để phân biệt người với động vật là a. Có lông mao đẻ con b. Có duy tiếng nói ch viết c. Bi ết dùng lửa để nấu chín thức ăn d. Có lông mao có tiếng nói.Caâu 3.C thể người gồm a. 1ph ần b. ph ần c. ph ần d. ph ầnCaâu 4. Ribôxôm có ch ức năng a. ổng hợp ARN b. ận chuyển các chất c. Trao đổi chất d. ơi tổng hợp PrôtêinCaâu 5. Mô máu thuộc loại mô a. Liên ết b. Mô bi ểu bì Mô trơn d. Th ần kinhCaâu 6. ăn cứ vào đâu để phân loại nơron a. Cấu tạo b. Chức năng Các loại nơron d. Hình ạng nơronCaâu 7. ại sao gọi là khớp động a. Có dịch khớp b. động ược dễ dàng c. Hai đầu có sụn d. Có bao hoạt dịchCaâu 8.V sao xương hầm lâu thì bở a. ương bị lão hoá b. ương thiếu can xi c. ương bị phân huỷ d. Chất cốt giao bị phân hủyCaâu Trong lao động cần có những biên pháp gì để cho cơ lâu mỏi và có năng suất lao động cao? a. Cần làm việc nhịp nhàng, vừa sức b. Lao động kết hợp nghỉ ngơi c. Lao động kết hợp ăn uống hợp lý d. Lao động kết hợp tập luyện thể dục thể thaoCaâu 10. ương to ra do đâu a. bào xương hoá thành xương b. Nhờ các tế bào màng xương phân chia c. Các tế bào sụn tăng trưởng phân chia d. Các bào nan xương phân chiaHoï teân :………………………………………………… ÑEÀ KIEÅM TRA 15 PHÚT ần 1-Kì ILôùp :…8…………… Môn SINH HOÏC Mã đề 02Ñieåm Lôøi pheâ cuûa thaày coâ giaùo:I. Khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñaàu cuûa caâu traû lôøi ñuùng:Caâu 1. Đặc điểm giống nhau giữa người và thú là a. Bi ết dùng lửa để nấu chín thức ăn b. Có lông mao đẻ con c. Có duy tiếng nói ch viết d. Có lông mao có tiếng nói.Caâu 2. Nh ững đặc điểm cơ bản để phân biệt người với động vật là a. Có lông mao đẻ con b. Bi ết dùng lửa để nấu chín thức ăn c. Có duy tiếng nói ch viết d. Có lông mao có tiếng nói.Caâu 3.C thể người gồm a. 1ph ần b. ph ần c. ph ần d. 3ph ầnCaâu 4. Ribôxôm có ch ức năng a. ơi tổng hợp Prôtêin b. ận chuyển các chất c. Trao đổi chất ơi tổng RNACaâu 5. Mô máu thuộc loại mô a. Mô bi ểu bì b. Mô liên ết Mô trơn d. Th ần kinhCaâu 6. ăn cứ vào đâu để phân loại nơron a. Cấu tạo b. Các loại nơron Chức năng d. Hình ạng nơronCaâu 7. ại sao gọi là khớp động a. Có dịch khớp b. Hai đầu có sụn Có bao hoạt dịch d. động ược dễ dàngCaâu 8.V sao xương hầm lâu thì bở a. Chất cốt giao bị phân hủy b. ương thiếu can xi c. ương bị phân huỷ d. ương bị lão hoá Caâu Trong lao động cần có những biên pháp gì để cho cơ lâu mỏi và có năng suất lao động cao? a. Lao động kết hợp nghỉ ngơi b. Cần làm việc nhịp nhàng, vừa sức c. Lao động kết hợp ăn uống hợp lý d. Lao động kết hợp tập luyện thể dục thể thaoCaâu 10. ương to ra do đâu a. bào xương hoá thành xương b. Các tế bào sụn tăng trưởng phân chiac. Nhờ các tế bào màng xương phân chia d. Các bào nan xương phân chiaÑaùp aùn Câu 10Đáp án 01 abĐáp án 02b cÑieåm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25Caâu 1: Cô thöôøng baùm vaøo hai xöông qua khôùp neân khi cô co:A. Xöông cöû ñoäng, taïo theá caân baèng cuûa cô theå. B. Xöông cöû ñoäng, daãn tôùi söï vaän ñoäng cuûa cô theå.C. Daãn tôùi söï vaän ñoäng cuûa cô theå vaø di chuyeån. D. Tô cô maûnh xuyeân saâu vaøo tô cô daøy.Caâu 2: Tính chaát cuûa cô laø.A. Tô cô maûnh vaø tô cô daøy. C. Co vaø daõn cô.B. Do caáu taïo töø boù cô vaø teá baøo cô. D. Giuùp xöông cöû ñoängCaâu 3: Moâi tröôøng trong cô theå goàm:A. Maùu, nöôùc moâ, baïch huyeát. B. Maùu, nöôùc moâ, huyeát töông.C. Maùu, baïch huyeát, huyeát töông. D. Nöôùc moâ, huyeát töông, baïch huyeát.Caâu 4: Chieám 45% trong thaønh cuûa maùu:A. Huyeát töông. B. Teá baøo maùu. C. Nöôùc moâ. D. Baïch huyeát.Caâu 5: Baïch caàu naøo tham gia vaøo quaù trình thöïc baøo:A. Moânoâ, Limphoâ B. Limphoâ B, trung tính.C. Limphoâ B, Limphoâ T. D. Moânoâ, trung tính.Caâu 6: Chöùc naêng cuûa nôron:A. Caûm öùng vaø daãn truyeàn xung thaàn kinh. B. Lieân heä giöõa caùc nô ron vôùi nhau.C. Ñieàu khieån moïi hoaït ñoäng cuûa cô theå. D. Daãn truyeàn xung thaàn kinh ñeán caùc côquan.Caâu 7: Boä xöông ngöôøi coù chöùc naêng:A. Baûo veä cô theå, giuùp cô theå vaän ñoäng. B. Nôi baùm cuûa caùc cô, baûo veä cô theå.C. Chòu löïc, nôi baùm cuûa caùc cô. D. Naâng ñôõ, baûo veä, nôi baùm cuûa caùc cô.Caâu 8: Ñeå taêng cöôøng sinh coâng cuûa cô vaø giuùp cô laøm vieäc deûo dai caàn:A. Taém naéng, phoøng choáng beänh, thöôøng xuyeân luyeän taäp theå duïc theå thao.B. Mang vaùc ñeàu ôû hai vai, thöôøng xuyeân luyeän taäp theå duïc theå thao.C. Aên uoáng ñaày ñuû chaát dinh döôõng, thöôøng xuyeân luyeän taäp theå duïc theå thao.D. Lao ñoäng vöøa söùc, thöôøng xuyeân luyeän taäp theå duïc theå thao.Caâu 9: Teá baøo thöïc hieän chöùc naêng vaän chuyeån khí oâxi vaø khí cacboânic.A. Hoàng caàu. B. Baïch caàu. C. Tieåu caàu. D. Huyeát töông.Caâu Caáu taïo cuûa teá baøo goàm:A. Maøng sinh chaát, chaát teá baøo vaø nhaân. B. Maøng sinh chaát, chaát teá baøo vaø caùc baøoquanC. Maøng sinh chaát, nhaân vaø ti theå. D. Chaát teá baøo, nhaân vaø Riboâxoâm.Caâu 10: Maùu thuoäc loaïi moâ naøo?A. Moâ bieåu bì. B. Moâ lieân keát loûng. C. Moâ cô. D. Moâ môõ.Caâu 11: Khi ch y, ng ng ườ ng n, caùc quan khaùc cuõng ng ườ ng ho ng, iđ uoù chđ ng caùc quan trong th ho ng coù A. Chi ph B. ng ườ ng C. Ph D. hoøaCaâu 12: Tay ch vaøo noùng thì i, aùnh saùng chieáu vaøo maét thì con ng ươ co i, caùc hi ượ ngnaøy ượ laø:A. Ph ng B.C ng C. Ph D. truy nCaâu 13: Ngaên naøo ôû caáu taïo trong cuûa tim coù thaønh cô daøy nhaát?A. Taâm nhó phaûi. B. Taâm nhó traùi. C. Taâm thaát phaûi. D. Taâm thaát traùi.Caâu 14: Maùu trong maïch chæ ñöôïc bôm theo chieàu laø do:A. Van nhó thaát- van ñoäng maïch. B. Löïc co boùp cuûa timC. Thaønh maïch co boùp maïnh. D. Söùc eùp cuûa loàng ngöïc.Caâu 15: Nguyeân nhaân naøo daãn tôùi söï khaùc nhau boä xöông ngöôøi vaø xöông thuù.A. Ñöùng thaúng vaø lao ñoäng. B. Aên thòt, aên chín. C. Coù tö duy tröøu töôïng. D. Soáng thaønh xaõ hoäi. Caâu 16: Thaønh phaàn naøo cuûa teá baøo coù chöùc naêng ñieàu khieån moïi hoaït ñoäng soáng cuûa Tbaøo.A. Maøng sinh chaát. B. Chaát teá baøo. C. Caùc baøo quan. D. Nhaân teá baøo.Caâu 17: Söï ñoâng maùu coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi cô theå:A. Laøm cho maùu trong maïch khoâng ñoâng laïi. B. Maùu löu thoâng trong maïch deã daøng hôn.C. Cô theå choáng maát maùu khi bò thöông. D. Deã daøng truyeàn maùu giöõa ngöôøi cho vaø ngöôøinhaän.Caâu 18: Taïi sao maùu trong maïch khoâng ñoâng laïi:A. Maùu laø chaát loûng. B. Tieåu caàu khoâng bò vôõ.C. Coù nhieàu loaïi baïch caàu. D. Maùu coù maøu ñoû.Caâu 19: Suïn boïc ñaàu xöông thöïc hieän chöùc naêng gì?A. Giaûm ma saùt trong khôùp xöông. B. Giuùp xöông phaùt trieån to veà beà ngang.C. Chòu löïc, ñaûm baûo vöõng chaéc. D. Phaân taùn löïc taùc ñoäng.Caâu 20: Reøn luyeän tim maïch thöôøng xuyeân, vöøa söùc, ñeàu ñaën baèng caùc hình thöùc:A. TDTT, xoa boùp. B. TDTT, uoáng thuoác.C. Aêng uoáng ñaày ñuû, xoa boùp. D. Xoa boùp, chaïy buoåi saùng.Caâu 21: ng ườ ñaøn oâng coù nhoùm maùu bò tai naïn maát nhieàu maùu. Khi ñöôïc truyeàn maùu, ngöôøi ñaønoâng naøy phaûi nhaän maùu cuûa ngöôøi cho coù nhoùm maùu. A. B. C. D. ABCaâu 22: Taïi sao maùu trong maïch khoâng ñoâng laïi:A. Maùu laø chaát loûng. B. Tieåu caàu khoâng bò vôõ.C. Coù nhieàu loaïi baïch caàu. D. Maùu coù maøu ñoû.Caâu 23: Vì sao xöông ngöôøi giaø xoáp, gioøn, deã gaõy vaø söï phuïc hoài dieãn ra chaäm, khoâng chaéc chaén:A. Xöông bò phaân huûy nhanh hôn söï taïo thaønh, tæ leä coát giao giaûm.B. Xöông bò phaân huûy nhanh hôn söï taïo thaønh, tæ leä coát giao taêng.C. Xöông bò phaân huûy ít hôn söï taïo thaønh, tæ leä chaát khoaùng taêng.D. Xöông bò phaân huûy chaäm hôn söï taïo thaønh, tæ leä chaát voâ cô giaûm.Caâu 24: Moät chu kì co daõn cuûa tim keùo daøi 0,8 giaây. Haõy choïn caâu ñuùng:A. Pha nhó co 0,2s, nghæ 0,6s, pha thaát co 0,3s, nghæ 0,5s, pha daõn chung 0,4s.B. Pha nhó co 0,3s, nghæ 0,5s, pha thaát co 0,4s, nghæ 0,4s, pha daõn chung 0,4s.C. Pha nhó co 0,1s, nghæ 0,7s, pha thaát co 0,5s, nghæ 0,3s, pha daõn chung 0,4s.D. Pha nhó co 0,1s, nghæ 0,7s, pha thaát co 0,3s, nghæ 0,5s, pha daõn chung 0,4s.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.