Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Kiểm tra 1 tiết sử lớp 6

38643062353063663461373838313431353432626135343732306461383863613463383635653931646266343435386165386332643031636130336233396637
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào 09:06 AM ngày 4-09-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 286 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

I. Ph tr nghi m: 3đ: Ch đáp án đúng:ọCaâu1: Löïc löôïng lao ñoäng chính trong xaõ hoäi chuyeân cheácoå ñaïi phöông Ñoâng laø Noâng noâ. b. Noâng daân Ñòa chuû .Laõnh chuùa.Caâu Naêm 1789 thuoäc :a TK XVI TK XVII TK XVIII TK XIXCaâu 3: Ngöôøi nguyeân thuûy treân ñaát nöôùc ta thöôøngchoân theo ngöôøi cheát:a Coâng cuï. Con vaät. Hoøn ñaù. Goác caây. Caâu Thaønh töïu lôùn veà kieán truùc cuûa ngöôøi Ai Caäplaø:a .Bình goám. .Thaønh Ba-bi-lon. Khaûi hoaøn moân. Kim töï thaùp.Caâu 5: Trong xaõ hoäi coå ñaïi phöông Taây goàm caùc giai caápcô baûn laø: Laõnh chuùa vaø ñòa chuû. Chuû noâ vaø noâ leä Ñòa chuû vaø noâng noâ. Ñòa chuû vaø noâng daân taùñieàn.Caâu Chöõ caùi maø ngaøy nay chuùng ta ñang duøng laø söïsaùng taïo cuûa :a Ngöôøi toái coå. Ngöôøi vöïôn coå. Ngöôøi phöông Ñoâng Ngöôøi phöông TaâyII. PhÇn tù luËn(7®iÓm):Caâu (2,5ñ). Lòch söû laø gì? Taïi sao phaûi hoïc lòch söû?Caâu 2: (3,0ñ). Thôøi coå ñaïi, ngöôøi phöông Ñoâng ñaõ coù nhöõngthaønh töïu vaên hoùa gì? Em haõy nhaän xeùt veà nhöõng thaønh töïu vaên hoùa ñoù?Caâu (1,5ñ). Nhöõng daáu tích nµo cuûa ngöôøi toái coå vµ ñöôïc tìmthaáy ôû ñaâu treân ñaát nöôùc ta?I. PhÇn tr¾c nghiÖm(3®iÓm): Mçi c©u tr¶ lêi ®óng îc 0,5®C©u 6® ¸p ¸n dII. PhÇn tù tuËn:Caâu Lòch söû laø: Nhöõng gì dieãn ra trong quaù khöù. (0.5ñ) Moân khoa hoïc tìm hieåu vaø döïng laïi hoaït ñoäng cong ngöôøi,xaõ hoäi (0.5ñ) Hoïc lòch söû ñeå: Bieát coäi nguoàn daân toäc, nhaân loaïi. (0.75ñ) Töø ñoù bieát ôn, quí troïng, bieát mình phaûi laøm gì (0.75ñ) Caâu Thaønh töïu: Saùng taïo kính thieân vaên, lòch, ñoàng hoà. (0.75ñ)+ Saùng taïo ra chöõ töôïng hình, chöõ soá. (0.75ñ) Nhieàu coâng trình noåi tieáng nhö: Kim töï thaùp, Ba-bi-lon.. (0.75ñ) Nhaän xeùt Nhieàu thaønh töïu lôùn, caàn gìn giöõ, phaùt huy… (0.75ñ) Caâu tích Ng ườ tìm thaáy:- các hang Th Khuyên, Th Hai (L ng n); Núi (Thanh Hóa); ọXuân (Đ ng Nai) (0,75ộ )- tìm th nh ng chi răng Ng cườ nh ng nh đá ghè nhi uữ ượ ềc có hình thù rõ ràng, dùng ch t, p; có niên cách đây 40 30 năm(0,75ỗ )).