Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

KIỂM TRA 1 TIẾT KÌ I lịch sử lớp 6

31363838373531616531666262316464363833316235633564666230323363636334326337316362343136316266643731333331396464663262303135393635
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào 10:38 AM ngày 29-08-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 247 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG PTDTBT THCS TĂNGƯỜ MA TR KI TRA MÔN CH Ử6T XÃ IỔ NĂM 201Ọ 201 Ngày ki tra: 2ể /10/201 Th 7, Tu n: 10, ti 10ứ ếCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụT ng ngổ ộV ngậ ụth pấ ngậ ụcaoM sở ơl vượ ềmôn chịsử Câu 1. Hi uểđ sượ ởlàm ch aị ủng a.ườ ưTC:SĐ: TL:% SC: SĐ: 3.0 TL: 30% SC: SĐ: 3.0 TL: 30%Khái quátxã iộnguyênth và củ ổđ iạCh 1.ủ ềXã iộnguyênth yủ Câu 2. Gi iảthích vìượsao xã iộnguyên th yủtan rã.TC:SĐ: TL:% SC: SĐ: 2.0 TL: 20% SC: SĐ: 2.0 TL: 20%Ch 2.ủ ềXã cộ ổđ i.ạ Câu 3. Nêuđ cácượt ng vàầ ớđ đi mặ ểc các ngủ ầl trong xãớh iộ ạph ngươĐông.TC:SĐ: TL:% SC: SĐ: 3.5 TL: 35% SC: SĐ: 3.5 TL: 35%L ch sị ửVi NamệCh 1.ủ ềBu uổ ầl ch sị Câu 4. Tìmra nh ngữđi iể ớv công cề ụs xu tả ấth Hòaờn ta.ướ Bình cắS Hơ ạLong.TC:SĐ: TL: SC: SĐ: 1.5 TL: 15% SC: SĐ: 1.5 TL: 15% TSC: TSĐ: TL: TSC: TSĐ: 3.5 TL: 35% TSC: TSĐ: 3.0 TL: 30% TSC: TSĐ: 2.0 TL: 20% TSC: TSĐ: 1.5 TL: 15% TSC: TSĐ: 10 TL: 100%TR NG PTDTBT THCS TĂNGƯỜ KI TRA MÔN CH SỀ XÃ IỔ p: 6.ớ Th gian: 45 phút.ờKhông th gian chép để ĐỀ :Câu 1. (3.0 đi m)ểNg đã vào đâu làm ra ch?ườ ịCâu 2. (2.0 đi m)ểVì sao xã nguyên th tan rã?ộ ủCâu 3. (3.5 đi m)ểXã ph ng Đông bao nh ng ng nào? Nêu đi mộ ươ ểc ng ng p.ủ ớCâu (1.5 đi m)ểNh ng đi công xu th Hòa Bình Hữ ạLong là gì? ........................................ ........................................ếTR NG PTDTBT THCS TĂNGƯỜ ẮT XÃ IỔ ỘĐÁP ÁN VÀ THANG ĐI ỂKI TRA TI MÔN CH KH 6Ể ỐCâu Đáp án Điểm1 Ng làm ch vào: ườ chu kì vòng quay Trái quanhủ ấtr nó (0.75), Trăng quanh Trái (0.75), Trái tụ ấquanh Tr (0.75), nên ngày, đêm, tháng và mùa trong nămặ ạ(0.75). 3.02 Xã nguyên th tan rã vì:ộ ủ- xu hi công ng kim lo (đ ng và qu ng t) (0.25)ự ắlàm cho năng su lao ng không ng ng tăng lên (0.25).ấ ừ- ph làm ra nhi (0.25), xu hi th (0.25). ừ- ng chi th a, tr nên giàu có (0.5).ộ ườ ở- Xã phân hóa thành ng giàu, nghèo (0.25). Xã nguyênộ ườ ộth tan rã (0.25).ủ 0.50.50.50.5 Xã ph ng Đông có ng p.ộ ươ ớ- Nông dân công xã:+ Chi ng đông nh t.ế ượ ấ+ Là ng lao ng chính xã i.ự ượ ộ- Qúy c: ộ+ Là ng có nhi và quy th .ầ ế+ Bao vua, quan và tăng .ồ ữ- Nô :ệ+ Là nh ng ng ph ch cho quý c.ữ ườ ộ+ Thân ph không khác gì con t.ậ 0.750.750.50.50.50.54 Nh ng đi công xu th Hòa Bình –ữ ơH Long.ạ- Bi ti các công lao ng (ghè o, mài) ra các côngế ạc bén n.ụ ơ- Bi dùng tre, ng, ng làm công lao ng.ế ươ ộ- Bi làm m.ế 0.50.50.5Duy TTệ Duy CM Ng ra đườ