Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Kiểm tra 1 tiết Địa lí 7 đề số 5

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào ngày 2019-10-09 02:15:45 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II
Chủ đề
( nội dung)
Bắc Mĩ

Nhận biết

Số câu
Số điểm = %

1 câu
0,5
điểm
= 5%

2,5
điểm
=25%

TN
TL
TN
TL
Biết đặc điểm
Biết hướng
nổi bật về địa
chuyển dịch
hình, dân cư, XH
vốn và lao
khu vực Bắc Mĩ động ở Hoa Kì

Số câu
4 câu
Số điểm = % 2điểm
=20%
Trung và
Nam Mĩ

Vận dụng
thấp
TN
TL
Nêu
đặc
điểm đô thị
hóa Bắc Mĩ.
Quá trình đô
thị hóa ở Bắc
Mĩ có gì khác
so với
1 câu
2,5
điểm
=25%
So sánh sự
giống nhau và
khác nhau về
địa hình giữa
Bắc Mĩ và
Nam Mĩ
1 câu

Thông hiểu

- Biết đặc điểm
cơ bản về đặc
điểm địa
hình,dân cư
Trung và Nam

4 câu
2điểm
= 20%

1 câu
0,5
điểm
=5%
Hiểu mục tiêu
của thị trường
chung Mec-coxua

Vận
dụng cao
TN TL

Tổng

6câu
5điểm
= 50%

6
5 điểm
= 50%

Trường THCS Ngũ Hiệp

KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II

I/ Trắc Nghiệm: (5,0 điểm) chọn đáp án đúng:

Môn: ĐỊA LÝ 7

Câu 1: Địa hình Bắc Mĩ gồm:
A. Phía Tây là hệ thống Cooc-đi-e
B. Miền đồng bằng ở giữa
C. Miền núi già và sơn nguyên ở phía đông
D. Phía Tây là hệ thống Cooc-đi-e, Miền đồng bằng ở giữa, Miền núi già và s ơn
nguyên ở phía đông
Câu 2: Hệ thống Coo-đi-e kéo dài theo hướng
A. Bắc – Nam

C. Đông Bắc – Tây Nam

B. Đông – Tây

D. Đông nam – Tây bắc

Câu 3: Đồng bằng lớn nhất Bắc Mĩ
A. Đồng bằng A-ma-dôn

C. Đồng bằng Trung tâm.

B. Đồng bằng Pam-a

D. Đồng bằng Laplata

Câu 4: Các đô thi trên 10 triệu dân ở Bắc Mĩ thường tập trung:
A. Ven biển Đại Tây Dương, Thái Bình Dương
B. Phía Bắc Ca-na-da
C. Hệ thống Coo-đi-e
D. Bán đảo A-la-xca
Câu 5: Khu vực Trung và nam Mĩ bao gồm:
A. Các đảo trong biển Ca-ri-be
B. Eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng-ti, Nam Mĩ
C. Lục Địa Nam Mĩ
D. Tận cùng của hệ thống Coo-đi-e
Câu 6: Đồng bằng rộng lớn, thấp và bằng phẳng nhất Nam Mĩ.

A. Đồng bằng Pam-pa

C. Đồng bằng Ơrinoco

B. Đồng bằng A-ma-don

D. Đồng bằng Laplata

Câu 7: Ven biển phía Tây miền Trung An-Đet xuất hiện dải hoang mạc, chủ yếu
do ảnh hưởng của
A. Dòng biển nóng Bra-xin
B. Dòng biển lạnh Pê-ru chảy sát bờ
C. Dòng biển nóng Guy-a-na
D. Địa thế của vùng là địa hình khuất gió
Câu 8: Dân cư Trung và Nam Mĩ tập trung đông ở
A. Vùng núi An-Đét
B. Biển cao nguyên Pa-ta-gô-ni
C. Đồng bằng A-ma-don
D. Ven biển, cửa sông nơi có khí hậu mát mẻ.
Câu 9. Hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kì là
A.Từ vùng công nghiệp truyền thống đến vùng công nghiệp vành đai mặt trời.
B.Từ Hoa Kì đến Mehico.
C.Từ vùng đông bắc đến phía nam Hoa Kì.
D. Từ bắc xuống nam.
Câu 10. Mục tiêu của thị trường chung Mec-co-xua là
A.Tăng cường trao đổi thương mại giữa các nước
B. Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì.
C.Tháo dỡ hàng rào thuế quan và tăng cường trao đổi thương mại.
D.Tăng cường trao đổi thương mại giữa các nước, thoát khỏi sự lũng đo ạn c ủa
Mĩ.
II Tự luận (5,0 điểm)
Câu 1: (2,5 điểm) Hãy so sánh sự giống và khác nhau về địa hình giữa Bắc Mĩ
và Nam Mĩ?

Câu 2: (2,5 điểm) Nêu đặc điểm đô thị hóa ở khu vực Bắc Mĩ? Quá trình đô th ị
hóa ở khu vực Bắc Mĩ có gì khác so với quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ?
Đáp án đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Địa lý lớp 7
I. Trắc nghiệm: 5,0 điểm(Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.)
câu
1
2
3
Đáp án D
A
C
II. Tự luận (5,0 điểm)

4
A

5
B

6
C

7
B

8
D

9
A

10
D

Câu 1: (2,5 điểm)
Cấu trúc địa hình tương tự nhau đều chia 3 phần : núi tr ẻ phía tây, đ ồng b ằng ở
giữa, sơn nguyên và núi già ở phía đông. ( 0.5 điểm )
* Khác nhau :
- Bắc Mĩ : 1 điểm
+ Phía đông : Núi già Apalat và sơn nguyên trên bán đảo Labrađo.
+ Ở giữa : Đồng bằng trung tâm cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam.
+ Phía tây : Hệ thống Coocđie cao trung bình ( 3000 – 4000m ) và đồ sộ nhất
châu Mĩ.
- Nam Mĩ : 1 điểm
+ Phía đông : Sơn nguyên Guyana và sơn nguyên Braxin .
+ Ở giữa : Là chuỗi đồng bằng nối liền nhau : Ô ri nô cô  Amadôn  Laplata
Pampa. Các đồng bằng đều thấp, trừ đồng bằng Pampa có địa hình cao ở phía
nam.
+ Phía tây : Hệ thống Anđét,cao trung bình 3.000- 5.000m, cao nhất châu Mĩ
Câu 2 (2,5 điểm)
* Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ:
- Trong quá trình đô thị hoá ở Bắc Mĩ, đặc biệt Hoa Kì phát tri ển r ất nhanh, dân
cư thành thị cũng tăng theo: Chiếm >76% dân số. (0,75 điểm)
- Các thành phố tập trung quanh vùng Hồ lớn, ven bờ Đ ại Tây Dương nối tiếp
nhau thành một hệ thống siêu đô thị, càng vào sâu nội địa, m ạng l ưới thành ph ố
càng thưa. (0,75 điểm)
* Khác biệt:
- Bắc Mĩ: Phát triển đô thị hoá gắn liền với việc phát tri ển kinh t ế, công nghi ệp

hoá. (0,5 điểm)
- Nam Mĩ: Đô thị hoá phát triển nhanh nhưng kinh tế chậm phát triển gây nên
hậu quả nghiêm trọng về đời sống và về môi trường. (0,5 điểm)