Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Kiểm tra 1 tiết Địa lí 7 đề số 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào ngày 2019-10-09 02:15:26 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH
TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

MA TRẬN ĐỀ KIÊM TRA HOC KI I NĂM HOC 2018 – 2019
Môn kiêm tra: Địa lí
Lơp: 7 Hê: THCS
Thơi gian: 45 Phút (Không tinh thơi gian giao đê)
Ma trận đề
Chủ đề

Cấp độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Sáng tạo

1. Khái quát Châu Mĩ

Trình bày
khái quát về
Châu Mĩ?

Cho biết ý
nghĩa kinh
tế của
kênh đào
Pa-na-ma?

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2. Các khu vực Châu


½
½
20
Nhận biết
được những
điều
kiện
nào làm cho
nền
nông
nghiệp Hoa
kì và Ca – na
– đa phát
triển
đến
trình độ cao.
1
1
10
1+½
3
30%

½
1
10

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Tổng số câu
Tổng điêm
T ỉ lê%

Hiểu được

những
đặc
điểm
dân cư Trung
và Nam Mĩ.

- Phân biệt
được sự
khác nhau
của địa hình
Bắc Mĩ và
Nam Mĩ

1
1
30
1
3
30%

1
1
30
1
3
30%

Cộng

Định hướng
phát triển
năng lực
học sinh
- Năng lực
ghi nhớ
- Năng lực
ghi nhớ
- Năng lực
vận dụng,
liên hệ thực
tế

1
2
30
- Năng lực
nhận biết
- Năng lực
ghi nhớ
- Năng lực
vận dụng,
liên hệ thực
tế

½
1
10%

3
7
70
4
10
100

PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH
TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI
phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh

ĐỀ KIÊM TRA HOC KI I NĂM HOC 2018 – 2019
Môn kiêm tra: Địa lí
Lơp: 7 Hê: THCS
Thơi gian: 45 Phút (Không tinh thơi gian giao đê)
(Học sinh không phải chép đê vào giấy kiểm tra)
ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1: (3điểm) Trình bày khái quát về Châu Mĩ? Cho biết ý nghĩa kinh tế của kênh đào Pana-ma?
Câu 2: (1điểm) Vì sao nền nông nghiệp Hoa Kỳ và Canada phát triển ở trình độ cao ?
Câu 3:(3điểm) Hãy hoàn thành bảng sau về các khu vực địa hình của châu Mĩ. So sánh s ự
nhau giữa địa hình Bắc Mĩ và địa hình Nam Mĩ?
Khu vực
Bắc Mĩ
Nam Mĩ
Phía Tây
Phần trung tâm
Phía Đông
Câu 4: (3đ) Dân cư Trung và Nam Mĩ có những đặc điểm gì ?

--------------------HẾT--------------------

PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH
TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI
phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh

ĐÁP ÁN ĐỀ KIÊM TRA HOC KI I NĂM HOC 2018 – 2019
HƯỚNG DẪN CHẤM
(Hướng dẫn chấm có .. trang)
1/ Học sinh trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như
trong hướng dẫn chấm, thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.
2/ Việc chi tiết hóa điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai
lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong tổ chấm kiểm tra.
3/ Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm toàn
bài tối đa là 10,0 điểm.
HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1:
*/ Khái quát Châu Mĩ:
- Châu Mĩ rộng 42 triệu km2 (xếp thứ hai thế giới sau châu Á), nằn hoàn toàn ở
bán cầu Tây.
- Lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng cận cực Nam.
- Châu Mĩ bao gồm Bắc Mĩ và Nam Mĩ, nối với nhau bởi dải đất hẹp Trung Mĩ.
- Nơi hẹp nhất là eo đất Pa-na-ma (không qúa 50m), kênh đào Pa-na-ma qua eo
đất này nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
*/ Ý nghĩa kinh tế của kênh đào Pa-na-ma:
- Rút ngắn được quãng đường biển từ Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương và
ngược lại, giảm được rất nhiều chi phí vận chuyển đường biển.
Câu 2: Nền nông nghiệp Hoa Kỳ và Canada phát triển ở trình độ vì:
- Điều kiện tự nhiên thuận lợi: diện tích đất nông nghiệp lớn, khí hậu đa dạng.
- Có trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến: áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, công
nghệ sinh học được ứng dụng mạnh mẽ đặc biệt tuyển chọn và lai tạo giống
cây trồng và vật nuôi thích nghi với điều kiện sống, cho năng suất cao.
- Cách tổ chức sản xuất nông nghiệp tiên tiến, chuyên môn hoá cao .
Câu 3:

ĐIÊM
0,5
0,5
0,5
0,5
1

0.25
0,5
0,25

1
1

1

*/ So sánh sự khác nhau giữa địa hình Bắc Mĩ và địa hình Nam Mĩ:
Vị trí
Bắc Mĩ
Nam Mĩ
Hệ thống Cooc-đi-e Hệ thống An-đét cao nhất
Phía
cao, đồ sộ chiếm gần ½ châu Mĩ nhưng chiếm diện
Tây
diện tích lục địa.
tích khá nhỏ.
Là đồng Trung tâm Là một chuỗi các đồng bằng
Phần bằng cao ở phía bắc, nối với nhau. Các đồng bằng
trung thấp dần về phía nam.
đều thấp trừ đồng bằng Pamtâm
pa. Lớn nhất là đồng bằng
Amazon
Sơn nguyên trên bán Các sơn nguyên Guyana, sơn
Phía
đảo La-bra-đo và núi già nguyên Brazin bề mặt bị san
Đông
A-pa-lát
bằng mạnh.
Câu 4: Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mĩ:
- Dân cư chủ yếu là người lai, có nền văn hóa Mĩ La Tinh độc đáo.
Nguyên nhân: do sự hợp huyết giữa người Âu gốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
thuộc nhóm ngôn ngữ La Tinh với người gốc Phi và Anh-điêng bản địa.
- Phân bố dân cư khồng đều:
+ Dân tập trung ở ven biển, cửa các con sông hoặc trên các cao nguyên có khí hậu
khô ráo, mát mẻ. Do điều kiện tự nhiên, giao thông thuận tiện….
+ Các vùng nằm sâu trong nội địa dân cư thưa thớt, do vùng đồng bằng A-ma-dôn
chưa được khai thác hợp lí, hoang mạc trên các núi cao, khí hậu khắc nghiệt, khô
hạn…

…………………………Hết………………………

0,5
0,5
0,5
0,75
0,75