Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Kiểm tra 1 tiết địa 6-2017-2018

35303232323461306635653737373839323739663237376131373333613635383137636535613366303535643538323034333836653966663861393434666433
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào 08:11 PM ngày 8-12-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 246 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD ĐT TP THO NG HÒA XÃ CH NGHĨA VI NAMỸ ỆTR NG THCS TH ƯỜ Đc do nh phúcộ KI TRA NĂM 2015 2016 MÔN ĐALÍ 6Ị Th gian :60 phútờ I. đích ki tra:ụ ể1­ Ki th cế Đánh giá nh bi và hi Trái Đt trí, ịhình ng, kích th và th ng kinh, vĩ tuy n. Hi đc nghĩa ướ ượ ủt đ.ỉ Trình bày đc bên trong Trái Đt.ượ Hi đc ýể ượnghĩa các ng đa hình đi xu nông nghi pủ ệ2­ Kĩ năng Đánh giá kĩ năng: vào tính đc kho ng cáchự ượ ảtrên th theo đng chim bay và ng i,. Xác đnh ph ng ng ườ ượ ươ ướd vào các đng kinh, vĩ tuy và bi xác đnh to đa lí đa ườ ịđi vào hình .ể II. Hình th ki tra: lu nự III. tr ki traậ ểC đấ Tên ch ủđ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC th pấ caoấ ộCh 1ủ ềTrái Đtấ Xác đnh đc ượph ng ng. ươ ướTo đa lí ủm đi trên nộ ảđ và qu Đa uồ vào nự ảđ tính đc ượkho ng cách trên ảth theo ếđng chim bay ườvà ng i.ượ ạS câu: 2ốS đi m:3 ểT 30 %ỉ câu: 1ốS đi m: 2ố câu: 1ốS đi m: 1ố ểCh 1ủ ềCác thành ph ựnhiênc aủTrái Đtấ Nêu đc hi ượ ệt ng đng đt ượ ấnúi và tác ạc chúngủ Trình bày đc ượchuy đng ựquay quanh tr ục Trái Đtủ ấS câu: 2ốS đi m: ểT 70 %ỉ câu: 1ốS đi m: 3ố câu: 1ốS đi m: 4ố ểĐnh ng ướ­ Năng chung:năng tính toán, năng c; năng gi quy đ; ềphát tri ểnăng năng giao ti p; năng tác; năng ng CNTT; năng ng ụngôn ng ữ­ Năng chuyên bi t: năng duy ng theo lãnh th năng ng ụb đ; năng ng hình tranh nh, lat t.ả ăT ng câu: ố4T ng ốđi m:10ểT 100 %ỉ câu: 1ốS đi m: 3ố ểT 30 %ỉ câu: 1ốS đi m: 4ố ểT 40 %ỉ câu: 2ốS đi m: 3ố ểT 30 %ỉ ệIV. ki tra:ề ểĐ 1ềCâu (4,0đi m)ể­Cho bi Trái Đt quay quanh tr theo ng nào? Th gian Trái ướ ểĐt quay vòng là bao nhiêu?ấ ộ­ Nêu qu chuy đng quay quanh tr Trái Đt.ệ ấCâu 2: 3,0đi )ểHãy nêu hi ng đng đt, núi và tác chúng. sao quanhệ ượ ạcác núi có dân sinh ng?ử ốCâu (2,0 đi m).ểHãy ng chính đc quy đnh trên đ. ướ ượ Câu (1,0 đi m).ể Trên có là 1: 500 000, ng ta đo đc kho ng cách gi ườ ượ ữHà ng là cm. Hãy cho bi kho ng cách trên th đa gi aộ ươ ữcác thành ph trên là bao nhiêu km?ố 2ềCâu (4,0đi ể­Cho bi Trái Đt quay quanh tr theo ng nào? Th gian Trái ướ ểĐt quay vòng là bao nhiêu?ấ ộ­ Nêu qu chuy đng quay quanh tr Trái Đt.ệ ấCâu 2: (3,0đi m)ểHãy nêu hi ng đng đt, núi và tác chúng. sao quanhệ ượ ạcác núi có dân sinh ng?ử ốCâu (2,0 đi m).ểHãy ng chính đc quy đnh trên đ. ướ ượ ồCâu (1,0 đi m).ể vào hình đây, vi to đa lí các đi A,B. 1,0đ )ự ướ 30 oT 20 oT 10 oT 10 oĐ 20 oĐ 30 oĐ 20 oB KTg cố 10 oB 10 oN 20 oN