Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Kiểm tra 1 tiết địa 6-2017-2018

ecc20070056571fde1ca14fd50a63f93
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-07-06 14:54:11 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 370 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD ĐT TP THO NG HÒA XÃ CH NGHĨA VI NAMỸ ỆTR NG THCS TH ƯỜ do nh phúcộ KI TRA KỲ NĂM 2015 2016 MÔN ALÍ 6Ị Th gian :60 phútờ I. đích ki tra:ụ ể1- Ki th cế Đánh giá nh bi và hi Trái trí, ịhình ng, kích th và th ng kinh, vĩ tuy n. Hi nghĩa ướ ượ ủt .ỉ Trình bày bên trong Trái t.ượ Hi ượnghĩa các ng hình xu nông nghi pủ ệ2- Kĩ năng Đánh giá kĩ năng: vào tính kho ng cáchự ượ ảtrên th theo ng chim bay và ng i,. Xác nh ph ng ng ườ ượ ươ ướd vào các ng kinh, vĩ tuy và bi xác nh to lí ườ ịđi vào hình .ể II. Hình th ki tra: lu nự III. tr ki traậ ểC đấ Tên ch ủđ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC th pấ caoấ ộCh 1ủ ềTrái tấ Xác nh ượph ng ng. ươ ướTo lí ủm đi trên nộ ảđ và qu uồ vào nự ảđ tính ượkho ng cách trên ảth theo ếđ ng chim bay ườvà ng i.ượ ạS câu: 2ốS đi m:3 ểT 30 %ỉ câu: 1ốS đi m: 2ố câu: 1ốS đi m: 1ố ểCh 1ủ ềCác thành ph ựnhiênc aủTrái tấ Nêu hi ượ ệt ng ng ượ ấnúi và tác ạc chúngủ Trình bày ượchuy ng ựquay quanh tr ục Trái tủ ấS câu: 2ốS đi m: ểT 70 %ỉ câu: 1ốS đi m: 3ố câu: 1ốS đi m: 4ố ểĐ nh ng ướphát tri ểnăng Năng chung:năng tính toán, năng c; năng gi quy ềnăng giao ti p; năng tác; năng ng CNTT; năng ng ụngôn ng ữ- Năng chuyên bi t: năng duy ng theo lãnh th năng ng ụb năng ng hình tranh nh, lát t.ả ăT ng câu: ố4T ng ốđi m:10ểT 100 %ỉ câu: 1ốS đi m: 3ố ểT 30 %ỉ câu: 1ốS đi m: 4ố ểT 40 %ỉ câu: 2ốS đi m: 3ố ểT 30 %ỉ ệIV. ki tra:ề ểĐ 1ềCâu (4,0đi m)ể-Cho bi Trái quay quanh tr theo ng nào? Th gian Trái ướ ểĐ quay vòng là bao nhiêu?ấ ộ- Nêu qu chuy ng quay quanh tr Trái t.ệ ấCâu 2: 3,0đi )ểHãy nêu hi ng ng t, núi và tác chúng. sao quanh ượ ạcác núi có dân sinh ng?ử ốCâu (2,0 đi m).ểHãy ng chính quy nh trên ướ ượ Câu (1,0 đi m).ể Trên có là 1: 500 000, ng ta đo kho ng cách gi ườ ượ ữHà ng là cm. Hãy cho bi kho ng cách trên th gi aộ ươ ữcác thành ph trên là bao nhiêu km?ố 2ềCâu (4,0đi ể-Cho bi Trái quay quanh tr theo ng nào? Th gian Trái ướ ểĐ quay vòng là bao nhiêu?ấ ộ- Nêu qu chuy ng quay quanh tr Trái t.ệ ấCâu 2: (3,0đi m)ểHãy nêu hi ng ng t, núi và tác chúng. sao quanh ượ ạcác núi có dân sinh ng?ử ốCâu (2,0 đi m).ểHãy ng chính quy nh trên ướ ượ ồCâu (1,0 đi m).ể vào hình đây, vi to lí các đi A,B. 1,0đ )ự ướ 30 oT 20 oT 10 oT 10 oĐ 20 oĐ 30 oĐ 20 oB 10 oB 10 oN 20 oN KTg cố