loading
back to top
Hiển thị 3 - 241 trên 2403 kết quả
Hóa học 9 Bài 5. Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit

Hóa học 9 Bài 5. Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit

Hóa học 9 Bài 5. Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 9   
13/09/2017 lúc 17:26    13    0   
Hóa học 9 Bài 5. Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit (1)

Hóa học 9 Bài 5. Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit (1)

Hóa học 9 Bài 5. Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 9   
13/09/2017 lúc 17:25    11    0   
Hóa học 9 Bài 4. Một số axit quan trọng

Hóa học 9 Bài 4. Một số axit quan trọng

Hóa học 9 Bài 4. Một số axit quan trọng là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 9   
13/09/2017 lúc 17:18    18    0   
Hóa học 9 Bài 4. Một số axit quan trọng (1)

Hóa học 9 Bài 4. Một số axit quan trọng (1)

Hóa học 9 Bài 4. Một số axit quan trọng (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 9   
13/09/2017 lúc 17:17    19    0   
Hóa học 9 Bài 3. Tính chất hoá học của axit

Hóa học 9 Bài 3. Tính chất hoá học của axit

Hóa học 9 Bài 3. Tính chất hoá học của axit là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 9   
13/09/2017 lúc 17:16    20    0   
Hóa học 9 Bài 3. Tính chất hoá học của axit (1)

Hóa học 9 Bài 3. Tính chất hoá học của axit (1)

Hóa học 9 Bài 3. Tính chất hoá học của axit (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 9   
13/09/2017 lúc 17:15    18    0   
Hóa học 9 Bài 2. Một số oxit quan trọng

Hóa học 9 Bài 2. Một số oxit quan trọng

Hóa học 9 Bài 2. Một số oxit quan trọng là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 9   
13/09/2017 lúc 17:13    16    0   
Hóa học 9 Bài 2. Một số oxit quan trọng (1)

Hóa học 9 Bài 2. Một số oxit quan trọng (1)

Hóa học 9 Bài 2. Một số oxit quan trọng (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 9   
13/09/2017 lúc 17:11    13    0   
Hóa học 9 Bài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Hóa học 9 Bài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Hóa học 9 Bài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 9   
13/09/2017 lúc 17:10    14    0   
Hóa học 9 Bài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit (1)

Hóa học 9 Bài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit (1)

Hóa học 9 Bài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 9   
13/09/2017 lúc 17:02    17    0   
Hiển thị 3 - 241 trên 2403 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến