loading
back to top
Hiển thị 1 - 145 trên 1442 kết quả
Hóa học 12 Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (1)

Hóa học 12 Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (1)

Hóa học 12 Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
31/08/2017 lúc 14:13    7    0   
Hóa học 9 Bài 5. Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit

Hóa học 9 Bài 5. Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit

Hóa học 9 Bài 5. Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 9   
13/09/2017 lúc 17:26    8    0   
Hóa học 12 Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại (1)

Hóa học 12 Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại (1)

Hóa học 12 Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
29/08/2017 lúc 18:38    8    0   
Hóa học 10 Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

Hóa học 10 Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

Hóa học 10 Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 10   
05/09/2017 lúc 14:25    8    0   
Hóa học 10 Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ (1)

Hóa học 10 Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ (1)

Hóa học 10 Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 10   
05/09/2017 lúc 14:32    8    0   
Hóa học 10 Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử

Hóa học 10 Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử

Hóa học 10 Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 10   
05/09/2017 lúc 14:39    8    0   
Hóa học 10 Bài 27. Bài thực hành số 2. Tính chất hoá học của khí clo và hợp chất của clo (1)

Hóa học 10 Bài 27. Bài thực hành số 2. Tính chất hoá học của khí clo và hợp chất của clo (1)

Hóa học 10 Bài 27. Bài thực hành số 2. Tính chất hoá học của khí clo và hợp chất của clo (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 10   
05/09/2017 lúc 14:49    8    0   
Hóa học 10 Bài 20. Bài thực hành số 1. Phản ứng oxi hoá - khử (1)

Hóa học 10 Bài 20. Bài thực hành số 1. Phản ứng oxi hoá - khử (1)

Hóa học 10 Bài 20. Bài thực hành số 1. Phản ứng oxi hoá - khử (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 10   
05/09/2017 lúc 14:54    8    0   
Hóa học 10 Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit (1)

Hóa học 10 Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit (1)

Hóa học 10 Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 10   
05/09/2017 lúc 15:37    8    0   
Hóa học 11 Bài 7. Nitơ

Hóa học 11 Bài 7. Nitơ

Hóa học 11 Bài 7. Nitơ là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 11   
31/08/2017 lúc 21:02    8    0   
Hiển thị 1 - 145 trên 1442 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến