loading
back to top
Hiển thị 1 - 525 trên 5246 kết quả
Hóa học 12 Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Hóa học 12 Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Hóa học 12 Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
29/08/2017 lúc 17:48    4    0   
Hóa học 12 Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại

Hóa học 12 Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại

Hóa học 12 Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
29/08/2017 lúc 18:22    4    0   
Hóa học 12 Bài 19. Hợp kim (1)

Hóa học 12 Bài 19. Hợp kim (1)

Hóa học 12 Bài 19. Hợp kim (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
29/08/2017 lúc 18:25    4    0   
Hóa học 12 Bài 19. Hợp kim

Hóa học 12 Bài 19. Hợp kim

Hóa học 12 Bài 19. Hợp kim là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
29/08/2017 lúc 18:26    4    0   
Hóa học 12 Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Hóa học 12 Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Hóa học 12 Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
29/08/2017 lúc 18:33    4    0   
Hóa học 12 Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn của kim loại (1)

Hóa học 12 Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn của kim loại (1)

Hóa học 12 Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn của kim loại (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
29/08/2017 lúc 18:37    4    0   
Hóa học 12 Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại (1)

Hóa học 12 Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại (1)

Hóa học 12 Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
29/08/2017 lúc 18:38    4    0   
Hóa học 12 Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Hóa học 12 Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Hóa học 12 Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
31/08/2017 lúc 14:11    4    0   
Hóa học 12 Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (1)

Hóa học 12 Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (1)

Hóa học 12 Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
31/08/2017 lúc 14:13    4    0   
Hóa học 12 Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm (1)

Hóa học 12 Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm (1)

Hóa học 12 Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
31/08/2017 lúc 14:30    4    0   
Hiển thị 1 - 525 trên 5246 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến