Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

KHẢO SÁT TOÁN 7 LẦN 2 VĨNH TƯỜNG

423c986aa9863000d4dbbc486b8d4fa2
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-22 08:40:18 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 321 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT VĨNH NGƯỜ(Đ thi có 01 trang)ề KH SÁT NG NHIÊN CH NG 7Ề ƯỢ ỚNĂM 2017-2018Ọ Môn ToánTh gian làm bài: 60 phút, không th gian giao đờ ềI.PH TR NGHI (2,0 đi m) ểHãy vi ph ng án đúng (A,B,C ho D) vào bài thi.ế ươ ặCâu 1: Cho x, là hai ng thu nhau và khi ượ ớ3x thì 9y Bi ế4x thì A. 427y B. 427y C. 12y D. 12yCâu 2: Đi nào sau đây thu th hàm ố4y x=- ?A.1;14æ öç ÷è B. 1;14æ ö-ç ÷è C. 11;4æ ö-ç ÷è D. 11;4æ ö-ç ÷è øCâu 3: Đi ki tra kì môn Toán 20 sinh li kê trong ng sau:ể ượ ả8 10 45 10 6S các giá tr khác nhau hi là:ố ệA. 10 B. C. 20 D. 8Câu 4: Cho ABCV có µ070A= và µ045B= Khi đó đo gócố ủC là:A. 065 B. 0115 C. 0135 D. 0110II.PH LU (8,0 đi m)ểCâu 5: a) Tính 35 10 5A= -æ öç ÷è b) Cho hàm ố2( 1y x= Tính 3(2); ).4f f- Câu 6: a) Tìm x, bi t:ế 1x3 12+ =- b) Trong thi đua hái hoa đi thành tích chào ng ni 35 năm ngày ệNhà giáo Vi Nam (20/11/1982 20/11/2017), bông hoa đi 7A và 7Bệ ớlà 56 ng th bông hoa đi 7A ít 7B là 10 bông. Tính bông hoa ốđi đã hái c?ể ượCâu 7: Cho ABCD đi là trung đi nh ạBC Trên tia tia MA đi sao choME MA= là đi trên nh ạAC là đi trên đo th ng EB sao cho AI EK= Ch ng minh ngứ a) AMC EMBD =D b)//AB CE c) Ba đi ể, ,I th ng hàng.ẳCâu 8: Cho ba th ,a khác và đôi khác nhau tho mãnộ ả()()2 220172018a c+ =. Tính giá tr bi th ứ()2H b= .-----------------------------------H t--------------------------------ếĐ CHÍNH TH CỀ ỨPHÒNG GD&ĐTVĨNH NGƯỜ HDC KH SÁT NG NHIÊN CH NG 7Ả ƯỢ ỚNĂM 2017-2018Ọ Môn ToánI.PH TR NGHI (2,0 điểm) Câu 4Đáp án AThang đi mể 0,5 0,5 0,5 0,5II.PH LU (8,0 điểm)Câu Ph nầ dungộ Đi mể5(2,0) a(1,0) Ta có: 35 10 10 5Aæ ö= +ç ÷è ø4 610 10 10= +0,504 610- +=310= 0,50b(1,0) Ta có: 2(2) 2.2 2.4 7f= =V ậ(2) 7f= 0,50 Ta có: 23 1( 2. 2. 14 16 8f-æ ö- =ç ÷è øV ậ3 1( )4 8f- 0,506(2,0) a(1,0) Ta có: 1x3 12+ =-1 2x12 3Û =- -0,25 8x12 12Û =- -0,25 3x12 4Û =- =-0,25V ậ3x4=-0,25b(1,0) hoa đi 7A và 7B là (bông) và (bông)ọ ượ x, yớ 0,25Theo bài ra ta có: y=y 6= 0,25Áp ng tính ch dãy ng nhau, ta có:ụ ằx y-x 10= 105 6-5 1= = 50; 60. 0,25V hoa đi 7A và 7B hái là 50 bông và 60 bông.ậ ượ ượ 0,257(3,0) a(1,0)V hình và ghi GT-KL đúngẽKEMABCI 0,25Xét àAMC EMBD có :MA ME (gt)··AMC EMB=(2 góc nh)ố MC MB (M là trung đi BC)ể 0,50Do đó AMC EMBD =D (c.g.c) 0,25b(1,0) Xét àAMB EMCD có :MA= ME (gt)··AMB EMC=(2 góc nh)ố MB MC (M là trung đi BC)ểDo đó AMB EMCD =D (c.g.c) 0,50··MAB MECÞ (2 góc ng ng)ươ 0,25Vì ··MAB MEC= nên //AB CE (có góc trí so le trong ng nhau)ặ 0,25c(1,0) Vì AMC EMBD =D (theo ph a) nên ầ··CAM BEM= (2 góc ng ng) hayươ ứ··IAM KEM=Xét àAIM EKMD có: MA=ME (gt) ··IAM KEM= (ch ng minh trên)ứ AI=EK (gt)Do đó AIM EKMD =D (c.g.c) 0,50 ··AMI EMKÞ (2 góc ng ng)ươ 0,25Vì đi A,M,E th ng hàng và ẳ··AMI EMK= nên đi I,M,K th ng hàng.ể 0,258(1,0) ừ()()2 220172018a c+ =1( )a bab bc ab ac c-Þ =+ (vì ab¹ 0,25 Þ()()2ab bc ac ac abc+ =- =- =-(vì 0b ¹) 0,25Từ 2( )ab bc ac ac bc ab ab abc+ =- =- =- =- (vì 0c¹ 0,25Khi đó 2( )c c+ mà 2( 20172018 20172018b b+ .V yậ ()2H b= =20172018https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ 0,25--------------------------------- -H tế ----------------------------