Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Kết nối với MySQL Database sử dụng PHP

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-24 10:17:07

Mục lục
* * * * *

Mở kết nối Database sử dụng PHP

PHP cung cấp hàm mysql_connect để mở một kết nối với Database. Hàm này nhận 5 tham số và trả về một định danh liên kết với MySQL nếu thành công hoặc FALSE nếu thất bại.

Cú pháp

connection mysql_connect(server,user,passwd,new_link,client_flag);

Ghi chú − Bạn có thể xác định Server, User, Password trong php.ini file thay vì sử dụng chúng thêm một lần nữa trong mỗi PHP script. Bạn kiểm tra Cấu hình PHP.ini file.

Đóng kết nối Database sử dụng PHP

Hàm đơn giản nhất trong PHP để đóng kết nối Database là hàm mysql_close. Hàm này nhận nguồn kết nối đã được trả về bởi hàm mysql_connect. Nó trả về TRUE nếu thành công hoặc FALSE nếu thất bại.

Cú pháp

bool mysql_close ( resource $link_identifier );

Nếu một resource không được xác định, thì Database đã được mở lần cuối cùng sẽ được đóng.

Ví dụ

Bạn thử ví dụ sau để hiểu về mở và đóng một kết nối Database trong PHP.

<?php
  
  $dbhost = 'localhost:3036';
  $dbuser = 'tennguoidung';
  $dbpass = 'matkhau';
  $conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
  
  if(! $conn )
  {
   die('Không thể kết nối: ' . mysql_error());
  }
  
  echo 'Kết nối thành công';
  mysql_close($conn);
?>
Lượt xem: 147