Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

kế hoạch dạy phụ đạo sinh 10 kì 1 năm 2020.

7cd090ed7a2adf994e5c554eb4e6226a
Gửi bởi: Thành Đạt vào ngày 2020-09-27 06:20:40 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 109 | Lượt Download: 0 | File size: 0.02202 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
KẾ HOẠCH DẠY PHỤ ĐẠO
MÔN SINH HỌC KHỐI 10
Năm học : 2020- 2021
---------------------Căn cứ kế hoạch ôn tập, dạy phụ đạo của trường THPT
Căn cứ tình hình thực tế chất lượng học sinh lớp 10 năm học 2020- 2021, nhóm bộ môn Sinh học
lập kế hoạch ôn tập, dạy phụ đạo cho học sinh lớp 10 với các nội dung sau:
I. Mục đích yêu cầu:
1. Mục đích:
- Bồi dưỡng, ôn tập, củng cố kiến thức, hướng dẫn tự học và rèn luyện kỹ năng.
- Chuẩn bị tốt kiến thức cho kỳ thi THPTQG
2. Yêu cầu:
- HS tham gia ôn tập đầy đủ theo đơn vị lớp.
- GV chủ động xây dựng giáo án theo nội dung thống nhất của tổ nhóm.
II. Đặc điểm tình hình:
1/ Thuận lợi:
- BGH luôn quan tâm sâu sát tới chất lượng CM nhà trường.
2/ Khó khăn:
- Do môn sinh học có phần kiến thức hàn lâm nên học sinh ngại học
- Do đặc điểm thi THPT QG theo hướng mới, học sinh phải tham gia học nhiều môn nên học sinh gặp
nhiều khó khăn trong ôn tập.
III. Nội dung kế hoạch:
1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 năm 2020 đến hết tháng 12 năm 2021.
2. Thời lượng: 1 tiết/tuần
IV. Phương pháp:
1. Về phương pháp ôn.
+ Ôn theo chủ đề
+ Ôn theo đơn vị bài học: giúp học sinh dễ tóm tắt, củng cố kiến thức và phát huy năng lực tự học
+ Kĩ thuật sơ đồ tư duy: Giúp học sinh tập hợp, phân loại, sắp xếp và hệ thống hóa những kiến
thức,kĩ năng đã học trong toàn bộ chương trình.
+ Vấn đáp: Giúp giáo viên định hướng, kiểm tra kết quả ôn luyện của học sinh.
+ Hợp tác nhóm: HS hỗ trợ nhau trong việc xây dựng, sửa chữa đề cương,chia sẻ phương pháp
ôn thi.
+ Phương pháp tự ôn tập: Giáo viên hướng dẫn học sinh tự ôn tập, tự chuẩn bị nội dung ôn tập,
tự tìm kiếm xử lí thông tin từ các nguồn học liệu khác nhau.
2.Về nội dung ôn
- Chủ yếu kiến thức sinh học 10 theo cấu trúc của Bộ.
V. Tổ chức thực hiện :
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, xây dựng kế hoạch ôn tập, GA theo tuần.
Kế hoạch thực hiện cụ thể
HỌC KÌ I
Tiết
Tên chủ đề/ Nội dung ôn tập
Điều
bài học
chỉnh/
Ghi chú
1,2,3,4,5,6
Chủ đề: Axit - Cấu trúc hóa học và cấu trúc không gian của ADN, các dạng
Nucle
ARN.
-Xây dựng một số công thức cơ bản về cấu trúc AND, ARN
- Giải các bài tập cơ bản về AND

7

CĐ: Thành
phần hóa
học của tế
bào

- Nguyên tố đa lượng, nguyên tố vi lượng.
- Cấu trúc ; đặc tính hóa lí và vai trò của nước trong tế bào.
- Đặc điểm cấu trúc và chức năng của cacbohidrat.
- - Bài tập TN và tự luận

8

CĐ: Thành
phần hóa
học của tế
bào (tiếp)

Đặc điểm cấu trúc và chức năng của các dạng lipit
- Đặc điểm các bậc cấu trúc của protein; sự biến tính protein;
chức năng của protein
- Bài tập TN và tự luận
- Cấu trúc chung của tế bào.
- Đặc điểm cấu trúc chung của tế bào nhân sơ.
- Đặc điểm cấu trúc và chức năng của các thành phần cấu tạo
nên tế bào nhân sơ
Đặc điểm cấu trúc chung của tế bào nhân thực.
- Cấu trúc và chức năng của các bào quan cấu tạo nên tế bào
nhân thực.
- Bài tập TN và tự luận
- Các phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất.
- Khái niệm, cơ chế của các phương thức vận chuyển các chất
qua màng.
- Phân biệt phương thức vận chuyển thụ động và vận chuyển
chủ động.
- Đặc điểm 3 loại môi trường bên ngoài tế bào.
- Phân biệt hiện tượng co và phản co nguyên sinh. - Bài tập
TN và tự luận
-Năng lượng, các trạng thái tồn tại của năng lượng.
- Các dạng năng lượng chính của tế bào.
- Cấu trúc và chức năng của ATP. Giải thích tại sao nói ATP
là đồng tiền năng lượng của tế bào.
- Chuyển hóa vật chất, 2 mặt của CHVC và mối quan hệ giữa
2 mặt này.
- Bài tập TN và tự luận
enzim, bản chất, cấu trúc và cơ chế tác động của enzim.
- Ảnh hưởng của môi trường đối với hoạt tính của enzim.
- Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất.
- Bài tập TN và tự luận

9,10
CĐ: Cấu
trúc tế bào

11

Vận chuyển
các chất qua
màng sinh
chất

12

Năng lượng
và các dạng
năng lượng
trong tế bào

13

En zim và
vai trò của
enzim

14

Hô hấp tế
bào

- Đặc điểm các giai đoạn chính của hô hấp tế bào( nơi diễn ra,
nguyên liệu, diễn biến, sản phẩm)
- Bài tập TN và tự luận

Bài tập tổng
hợp
PHÊ DUYỆT CỦA BGH

PHÊ DUYỆT CỦA BGH

NGƯỜI LẬP K.H