Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Kể câu chuyện lần đầu em được đi chơi xa

4cbd96035d8062b4ca9fbedc77580729
Gửi bởi: tranhaquynhnhunhu vào ngày 2016-11-19 19:27:45 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 1250 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề: Kể câu chuyện lần đầu em được đi chơi xa.Bài làmKìì nghìĩ hèì vừì qua, ba mèẹ đaĩ cho èm đi Vuĩ ng Taì u. Đoó laì chuyèế đi èm raế thìóch.Buoổ toế trừớó ngaì đi, èm chuaổ biẹ quaầ aó vaì xèm đi xèm laẹ maế laầ trừớó khiđi nguủ trong taâ traẹ ng haó hừó c. Saó ng hoâ sau èm thừó daâẹ sớó m, đaó nh raă ng, rừủ maăẹ t. Khi xèđèế n, caủ nhaì èm cuì ng lèâ xè sau khi đaĩ khoó cừủ caổ thaâẹ n. Xè chaẹ ra khoủ khu phoế chaẹ vaì onhừĩ ng con đừớì ng lớó hớn. Ngoaì trớì coì chừa saó ng, đèì đừớì ng maì vaì ng chièế qua nhừĩ ngtaì ng caâ y. Nhừĩ ng con đừớì ng vaẫ coì ngaó nguủ coó raế ìót xè coâẹ qua laẹ i. Moâẹ maì sừớng moủ ngphuủ khaắ p.Xè chaẹ ra vuì ng ngoaẹ oâ maăẹ trớì daầ daầ loó daẹ ng. Xè èm chaẹ bon bon trèâ conđừớì ng raế saẹ ch, raế đèẹ p. Em thaế nhừĩ ng caó nh đoầ ng mèâ nh moâ ng. Xa xa, coó moâẹ ngoâ nhaì nhoủ .Em coì thaế nhừĩ ng vaẹ rừì ng cao su xanh từới. Xa hớn nừĩ laì nhừĩ ng daĩ nuó chaẹ daì i, nhaế pnhoâ trong aó nh naắ ng ban mai.Vaì thaì nh phoế Vuĩ ng Taì u, trèâ đừớì ng Thuì Vaâ xè coâẹ chaẹ taế naâẹ p. Moâẹ bèâ nđừớì ng laì khaó ch saẹ vaì khu nghìủ dừớĩ ng. Moâẹ bèâ laì bớì bièổ traủ daì huó taầ maắ t. Gia đììnhèm thuèâ moâẹ khaó ch saẹ nhììn ra bièổ n. Ba mèẹ vaì èm nghìủ ngới, thay quaầ aó o, roầ đi boâẹ ra bièổ n.Nhừĩ ng con soó ng xoâ vaì baĩ caó nghè raì raì o. Em vui vèủ cuì ng vớó ba chaẹ aì ra, nhaủ trèâ nnhừĩ ng con soó ng. Baầ trớì cao vaì trong xanh. Maăẹ bièổ hoâ nay laế laó nh phaủ chièế nhừĩ ngtia naắ ng. Ngoaì khới, nhừĩ ng chièế thuyèầ nèo đaâẹ nhaế nhoâ trèâ soó ng nừớó c. Vèầ phìóa tayphaủ i, moâẹ hoì đaủ nhoủ vớó nhừĩ ng maó chuì noổ baâẹ trèâ nèầ maì xanh bièế cuủ bièổ vaì maâ ytrớì i. Du khaó ch ai naế đèầ vui vèủ cớủ mớủ Nhoó thìì taắ bièổ n, nhoó thìì phới naắ ng, nhoó thììđaắ caó lèâ nhau. Coó ngừớì thaủ dièầ u, coó ngừớì laó moâ -toâ nừớó c. Em say mèâ đaì nhừĩ ng voủ oó c,voủ soì trèâ baĩ caó vớó mèẹ Thừó aă ớủ Vuĩ ng Taì raế ngon vaì chuủ yèế laì haủ saủ n. Naì laì cua, ghèẹ ,baẹ ch tuoâẹ c, toâ m, caó đừớẹ chèế bièế taẹ choổ thớm lừì ng. Ba mèẹ vaì èm vèầ khaó ch saẹ nghìủ ngới. Xèế chièầ u, caủ nhaì èm đi aă vaì tham quanthaì nh phoế Doẹ thèo baĩ bièổ n, coó nhièầ gian haì ng baó quaì lừu nièâẹ m: caó loaẹ trang sừó c, caó cloaẹ chuoâ ng gioó đoầ trang trìó laì từì voủ soì tinh xaủ vaì đèẹ maắ t. Thaì nh phoế Vuĩ ng Taì vèầ đèâ mraế đèẹ p. Đèì nhaế nhaó maì saắ rừẹ rớĩ Gioó từì bièổ thoổ vaì maó mèủ trong laì nh. Nhừĩ ngquaó đoầ nừớó ng nghi nguó khoó i, thớm muì thừó aă bay vaì trong khoâ ng khìó. Đèâ đoó èm vèầkhaó ch saẹ nguủ ngon laì nh vaì mớ vèầ moâẹ ngaì đi chới raế vui vèủ .Chuyèế đi Vuĩ ng Taì vừì qua laì chuyèế đi èm nhớó nhaế vaì thìóch nhaế t. Em raế tmuoế đi lai moâẹ laầ nừĩ a. Nèâ naă hoẹ naì èm coế gaắ ng hoẹ gioủ đèổ đèế muì hèì èm laẹ đừớẹ cđi Vuĩ ng Taì u.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.