Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI SINH HỌC 7 - ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ: BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT

0b5a83c1d79180e2982b12afe7b81cb6
Gửi bởi: Yêu Doc24 vào ngày 2016-06-11 17:15:28 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 253 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chương I: VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930
Câu 1: Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã dẫn
đến sự thành lập của các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?
A.
B.
C.
D.

Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Đông Dương Cộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng.
An Nam Cộng sản Đảng, Việt Nam Quốc dân đảng.

Câu 2: Trong các tổ cức cộng sản được thành lập được thành lập năm 1929,
tổ chức nào ra đời sớm nhất?
A.
B.
C.
D.

Đông Dương Cộng sản đảng.
Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
An Nam Cộng sản đảng.
Tân Việt Cách mạng đảng.

Câu 3: Ý nghĩa của việc thành lập ba tổ chức cộng sản đối với sự thành lập
của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?
A. Thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt
Nam.
B. Chứng tỏ sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.
C. Là bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam.
D. Thể hiện sự xâm nhập chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân.
Câu 4: Số nhàn 5D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện nào vào
tháng 3/1929?
A.
B.
C.
D.

Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.
Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời.
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 5. Tại Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản có sự tham gia của đ ại
biểu các tổ chức cộng sản nào?
A. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng.
B. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương
Cộng sản liên đoàn.
C. Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

D. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 6. Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh
chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là
A. tiến hành “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để
đi tới xã hội chủ nghĩa cộng sản”.
B. thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để.
C. tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc.
D. đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách
mạng dân tộc.
Câu 7. Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10/1930) đã
xác định lực lượng lãnh đạo cách mạng Đông Dương là
A. giai cấp tư sản dân tộc.
B. tầng lớp tiểu tư sản trí thức.
C. giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.
D. giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản.
Câu 8. Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, những giai c ấp hay b ộ
phận nào trong xã hội Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc xác định là lực lượng
cách mạng?
A. Công nhân, nông dân.
B. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc.
C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí th ức; đ ối v ới t ư s ản dân t ộc,
địa chủ vừa và nhỏ có thể lợi dụng hoặc trung lập.
D. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản.
Câu 9. Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kết hợp giữa
A. chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân.

B. chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh.
C. chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu
nước.
D. chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào tư sản
yêu nước.
Câu 10: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, mục đích của thực dân Pháp trong
cuộc khai thác thuộc địa làn thứ hai Việt Nam là
A.
B.
C.
D.

Bù đắp những thiệt hại trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
Bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.
Thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam.
Để tăng cường sức mạnh về kinh tế của Pháp đối với các nước tư bản
chủ nghĩa.