Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2010

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-02-06 02:32:05 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 215 | Lượt Download: 0 | File size: 23.160055 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

h

ng

Gi i thi u ower oint 010

Trang 1

h

ng

Gi i thi u ower oint 010

Chương 1
Giới thiệu PowerPoint 2010
Nội dung
P

1.

P

ộng và thoát Microsoft PowerPoint 2010

2.

Khở

3.

T

4.

T

5.

Tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh

6.

P

7.

T

M

P

P

a s làm việc

8.


9.

10. Xem bài thuyết trình ở

ế ộ

ắc khác nhau

11. Xem cùng một bài thuyết trình trong nhiều c a s
12. Sắ

ế

13.
14. S
15. H

Trang 2

h

ng

Gi i thi u ower oint 010

1
PowerPoint 2010

ộ Microsoft Office 2010.
, Outlook
P

,


nhân)

ệ ,P

ế
,
overhead,
slide
ế
. PowerPointKhi

P
W


.10

ộ Office 2010,
ệ Ribbon7. GP

e,...

P w P
nh

ộ Microsoft Office 2010,
V
,
Excel

1.

ế

Do PowerPoint-

:slide 35mm, phim chiế
ấ ,

ế

,

Wệ PowerPoint 2010

ệ thao tác cho
ế
ộ , ấ


Ribbon m i
PowerPoint 2010
Tab

ab
201

Ribbon.M


ế
tab

ế


Quick Access Toolbar (QAT ế


Q T ấ

Add to Quick Access Toolbar.

,

P

P

Trang 3

h

ng

Gi i thi u ower oint 010

R

Transitionsậ ệ
Ngoài ra, nút Minimize the Ribbon
R

T

Quick Access Toolbar

H nh

N ă Fl
N


F
ậ ã

hay h

ú Office


ệ,

Ribbonđ ợc tổ chức lại

liên quan ế
, ấ

ế


H nh

,

ế

ế

Ngăn File m i

Hỗ trợ làm việc cộng tác
PowerPoint 2010 cho phép nhiề
i cùng biên so n hay hiệu chỉnh bài thuyết trình một cách
ng th i. Chúng ta có s d ng máy ch SharePoint c a công ty ho c các trang web h tr ng
d
P
P
W
L
bài thuyết trình. Kh
,

i có
th truy cập vào hiệu chỉnh bài thuyết trình
ều chỉnh sẽ
ng bộ một cách t ộng.

Trang 4

h

ng

Gi i thi u ower oint 010

H nh

Nhiều ng ời cùng làm vi c trên một bài thuyết trình

Nhóm các slide vào các phần trong bài thuyết trình
Nhóm các slide trong các bài thuyết trình l n thành các section sẽ giúp việc qu
c d dàng
thuận tiệ
tìm kiếm nội dung. Khi nhiề
i cùng tham gia biên so n trên một bài
thuyết trình thì việc phân chia công việc biên so n theo section sẽ mang l i s thuận l
n rất
nhiều. Chúng ta có th
t tên, in ấn và áp d ng các hiệu ng lên các section.

H nh

Chia bài thuyết trình thành nhiều section

Trang 5

h

ng

Gi i thi u ower oint 010

Trộn và so sánh nội dung của các bài thuyết trình
Chúng ta có th so sánh nội dung các bài thuyết trình v i nhau và ph i h p chúng l i b ng cách
s d
i Compare trong PowerPoint 2010. Chúng ta có th qu n lý và l a ch n
nh
i ho c hiệu chỉnh mà mình mu
ết trình cu
T
Compare sẽ giúp chúng ta gi
th
ng bộ các s hiệu chỉnh trong nhiều phiên
b n c a cùng một bài thuyết trình.

H nh

So sánh và phối hợp nội dung trong các bài thuyết trình

Hỗ trợ vừa soạn thảo vừa chạy thuyết trình trên cùng một màn hình
Ch
ho c

i Reading View h tr cho việc so n th o, tham kh o các bài thuyết trình khác
c các hiệu
,
n phim ho c âm thanh trên cùng một màn hình.

H nh

Vừa soạn thảo vừa xem Slide Show

Trang 6

h

ng

Gi i thi u ower oint 010

Biên soạn bài thuyết trình mọi lúc mọ

ơ

V i tài kho n Windows Live, chúng ta có th s d ng các ng d ng web PowerPoint, Word và
Excel mi n phí. Chúng ta có th biên so n bài thuyết trình tr c tuyến ngay trong trình duyệt web.

H nh

Soạn thảo bài thuyết trình bằng Microsoft PowerPoint Web App

Nhúng , hiệu chỉnh và xem video trong bài thuyết trình
Trong phiên b n PowerPoint 2010 h tr m

th , chúng ta có th nhúng, cắt xén áp d ng các hiệu
phim ngay trong bài thuyết trình.

ện trong bài thuyết trình. C
nh d ng lên các hình
n

Cắt xén video
T
ắt xén video trong PowerPoint 2010 giúp lo i b các ph n không c n thiết và giúp
nội dung bài thuyết trình tậ

Trang 7

h

ng

Gi i thi u ower oint 010

H nh

Cắt xén video

Chèn video từ các nguồn trên mạng
Chèn video từ các ngu n trên m

i bật c a PowerPoint 2010. Tập tin
video này có th do chúng ta t i lên các d ch v
tr c tuyến ho c b
c. Có
nhiều d
, chia sẽ video tr c tuyến hoàn toàn mi
Y T , Yahoo Video,
,G
V
,… Mội tập tin video
trên các trang này thông
ng sẽ
n
mã dùng
nhúng vào các trang web khác.Ví d , v i trang Yahoo Video, b
n mã
S
,
ện PowerPoint, b n nhấn vào nút Video, ch n Video from
O
S …
T i vùng tr ng c a c a s Insert Video From Online Video Site, b
ã ã ấ
c
khi nãy vào. Xong, nhấ I
N

n video ã
c chèn vào bài thuyết trình. Tuy
n video thì máy tính ph i có kết n i Internet.

Trang 8

h

ng

Gi i thi u ower oint 010

H nh

Chèn video từ các nguồn trên mạng

Nhúng video
Nh
n phim, bài nh
c nhúng vào sẽ trở thành một thành ph n c a bài thuyết trình.
Chúng ta kh i ph i bận tâm t i việc sao chép các tập tin này g i kèm theo bài thuyết trình. Ngoài
ra, PowerPoint còn cho phép xuất b n bài thuyế
nh d n
có th chép ra
V ,
-mail ho c g i lên web.

H nh

Nhúng video vào bài thuyết trình

Trang 9

h

ng

Gi i thi u ower oint 010

Chuyển bài thuyết trình sang định dạng video
T
nh d ng bài thuyế
dàng
P
P

nhau từ video cho các lo i thiết b


H nh

Tích hợp sẵ
Phiên b
T
b O

í h ă

O

huy

7 ã

tr

nh d ng video giúp việc chia sẽ
cd
nh d ng video v i nhiều m c chấ
ng hình nh khác
ến các video
ộ phân gi i cao.

Xuất bài thuyết trình sang video

sa

ịnh dạng PDF/XPS
ất b n bài thuyế
nh d ng PDF/ XPS.
i dùng ph i t
t về cài váo máy. Phiên
nh d ng PowerPoint sang PDF/ XPS.

ã

p sẵ

H nh

Tích hợp sẵn tính năng xuất bản bài thuyết trình sang PDF/XPS

Trang 10