Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hướng dẫn soạn bài NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC VIỆT NAM MỚI

ecec6c20704fd2892abfc9c4ca237096
Gửi bởi: nguyenvanbay@gmail.com vào ngày 2016-05-31 18:18:23 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 724 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠOTRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 2016-2017Môn ToánThời gian làm bài: 90 phútĐề thi gồm: 06 trang 50 câuCâu 1: Tìm nguyên hàm của hàm số A. 2ln 1d ln 36xx Cx= +ò B. 2ln 1d ln 33xx Cx= +òC. 2ln 3d ln 32xx Cx= +ò D. 2ln 1d ln 32xx Cx= +òCâu 2: Cho hàm số 2( )y ax bx c= Mệnh đề nào sau đây sai A. Đồ thị của hàm số luôn cắt trục hoành. B. lim )xf x®+¥= +¥ .C. Đồ thị của hàm số luôn có tâm đối xứng. D. Hàm số luôn có cực trị.Câu 3: Giải phương trình 53 121x x+- A. 2log 3x= B. 3log 2x= C. 3log 2x= D. 2log 3x= .Câu 4: Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình vuông cạnh SA vuông góc với mặt phẳngđáy ()ABCD và SA a= Điểm thuộc cạnh SA sao cho 1SMk kSA= Khi đó giá trị củak để mặt phẳng ()BMC chia khối chóp .S ABCD thành hai phần có thể tích bằng nhau là:A. 52k- += B. 54k+= C. 52k- -= D. 22k- += Câu 5: Tính đạo hàm của hàm số ()2log 1y x= A. ()11 ln 2yx x¢=+ B. ()ln 22 1yx x¢=+ .Doc24.vn() ln xf xx=C. ()11 ln 2yx¢=+ D. ()11 ln 4yx x¢=+ .Câu 6: Cho mặt cầu ()2 2: 0S z+ và mặt phẳng(): 0P y+ Tìmmệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A. ()P cắt ()S theo một đường tròn. B. ()S không có điểm chung với ()P .C. ()S tiếp xúc với ()P D. ()P đi qua tâm của ()S .Câu 7: Tập nghiệm của bất phương trình: 320163 32017x x+ là: A. [)2; 0- B. ()2; 0- C. ()2;- +¥ D. ()0;+¥ .Câu 8: Cho hàm số 21xeyx=+ Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Cả ba phương án trên đều sai. B. Hàm số nghịch biến trên ();1-¥ .C. Hàm số nghịch biến trên D. Hàm số đồng biến trên .Câu 9: Ông gửi 200 triệu đồng vào ngân hàng Vietinbank. Lãi suất hàng năm không thay đổi là7, 5%/năm và được tính theo kì hạn là một năm. Nếu ông hàng năm không rút lãi thì sau năm sốtiền ông nhận được cả vốn và tiền lãi là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng ngàn) A. 287126000 đồng B. 267094000 đồng C. 248459000 đồng D. 231125000 đồngCâu 10: Kí hiệu là điểm biểu diễn số phức là điểm biểu diễn số phức .z Khẳngđịnh nào sau đây là đúng? A. đối xứng nhau qua trục hoànhB. đối xứng nhau qua trục tungC. đối xứng nhau qua đường thẳng x= -Doc24.vnD. đối xứng nhau qua đường thẳngy x=Câu 11: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy lấy là điểm biểu diễn số phức ()()2 1z i= vàgọi là góc tạo bởi chiều dương của trục hoành với véc tơ .OMuuuur Tính sin 2j A. 35 B. 35- C. 310 D. 310-Câu 12: Cho hàm số ()f có đạo hàm, liên tục trên khoảng ();a thỏa mãn ()().f b= Kếtquả nào sau đây là đúng? A. ()()d 0bf xaf x¢>ò B. ()()d 0bf xaf x¢¹ò C. ()()d 0bf xaf x¢=ò D. ()()d 0bf xaf x¢<òCâu 13: Cho hàm số 23 1y x= Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số trên tạigiao điểm của đồ thị đó với trục Oy A. 3y x= B. 0y= C. 1y x= D. 3y x= .Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz phương trình nào dưới đây là phương trìnhcủa mặt cầu tâm ()1; 2; 3I- và có bán kính bằng A. ()()()2 221 4zyx- =- B. ()()()2 221 2zyx+ =- .C. ()()()2 221 4zyx+ =+ D.()()()2 221 4zyx+ =-.Câu 15: Cho hàm số ax bx dyc+=+ với 0a> có đồ thị như hình vẽ bên.Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. 0, 0, 0b d> B. 0, 0, 0b d> .Doc24.vnC. 0, 0, 0b d< D. 0, 0, 0b d< .Câu 16: Cho 0a b> và 1a b¹ và là hai số dương. Tìm mệnh đề sai trong các mệnhđề sau A. 21log logaax x= B. ()log log loga axy y= .C. 2016log 2016 loga ax x= D. logloglogbabxxa= .Câu 17: Giả sử cứ sau một năm diện tích rừng của nước ta giảm phần trăm diện tích hiện có. Hỏisau năm nữa diện tích rừng của nước ta sẽ là bao nhiêu phần diện tích hiện nay? Giả sử cứ sau một năm diện tích rừng của nước ta giảm phần trăm diện tích hiện có. Hỏi sau nămnữa diện tích rừng của nước ta sẽ là bao nhiêu phần diện tích hiện nay?Câu 18: Giải phương trình ()()46 64 log log 0x x- .Một học sinh làm như sau :Bước Điều kiện 3(*)5xx>ìí¹î .Bước Phương trình đã cho tương đương với ()()6 64 log log 0x x- =Bước Hay là ()()6log 0x x- =é ùë û()()24 23 14 04 2xx xxé= +Û Ûê= -êëĐối chiếu với điều kiện (*), suy ra phương trình đã cho có nghiệm là 2x= .Bài giải trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai bước nào? A. Bước 1. B. Bước 3. C. Bước 2. D. Đúng.Câu 19: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số()()3 22 2017y x= nghịch biến trên khoảng ();a sao cho 3.b a- A. 9m= B. 06mm <éê>ë C. 6m> D. 0m< .Doc24.vnCâu 20: Cho hai hàm ()(),y x= có đạo hàm trên Phát biểu nào sau đây đúng A. Nếu ()()d df x=ò thì ()(), .f x= " ΡB. Nếu ()()2017,f x= " Ρ thì ()()d .f x¢ ¢=ò òC. Nếu ()()d df x=ò thì ()(), .f x¹ " ΡD. Nếu ()()d df x¢ ¢=ò thì ()(), .f x= " ΡCâu 21: Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn ();O và ();O R¢ 2OO R¢= Xét hìnhnón có đỉnh O¢ đáy là hình tròn ();O Gọi 1S 2S lần lượt là diện tích xung quanh củahình trụ và hình nón, tỉ số 12SS là: A. 23 B. 63 C. 63 D. 66 .Câu 22: Cho hàm số ()sin .mf xp= Tìm để nguyên hàm ()F của ()f thỏa mãn()0 0F=, ()5.Fp= A. 2m= B. 3m= C. 4m= D. 1m= .Câu 23: Choz z¢ là hai số phứ C. Khẳng định nào sau đây là sai? A. z¢ ¢+ B. z= C. 22z z= D. z= .Câu 24: Đồ thị của hàm số 22 1y x= và đồ thị của hàm số 23y x= có baonhiêu điểm chung? A. Có một điểm chung. B. Có hai điểm chung.C. Không có điểm chung. D. Có ba điểm chung.Doc24.vnCâu 25: Cho ()()20d cos .xf xp=ò Tính giá trị của ()4f A. ()4 1f= B. ()144f= C. ()144f= D. ()142f= .Câu 26: Cho hàm số ()1mxf xx m+=- Giá trị lớn nhất của hàm số trên []1; bằng Khi đógiá trị bằng: A. 12m= B. 12m= C. 1m= D. 2m= .Câu 27: Hàm số ()542y x= có tập xác định là: A. {}\\ 2¡ B. ()2;+¥ C. D. {}\\ 0¡ .Câu 28: Giả sử hình phẳng tạo bởi các đường ()y x= 0y= a= b= có diện tích 1S ,hình phẳng tạo bởi các đường ()y x= 0y= a= b= có diện tích 2S còn hình phẳng tạobởi các đường ()y x= 0y= a= b= có diện tích 3S Kết quả nào sau đây là đúng? A. 3S S> B. 3S S= C. 3S S= D. 1S S> .Câu 29: Mệnh đề nào sau đây đúng. A. 20171 02016xxæ ö< >ç ÷è B. 2016log 2017 1< .C. 2017log 2016 1> D. 20161 02017xxæ ö< >ç ÷è .Câu 30: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một trong hàm số dưới đây. Hỏi đó làhàm số nào?Doc24.vnA. 4214xy x= B. 4214xy x= C. 214 2x xy= D. 422 14xy x= Câu 31: Cho số phức thỏa mãn 20171.1izi+æ ö=ç ÷-è Tính 4z .A. B. C. 1- D. i- .Câu 32: Cho hàm số ()213.7xxf x-= Khẳng định nào dưới đây là sai? A. ()23 7111 log log 3x xf x-> >+ B. ()()21 221 log log 7f x> .C. ()()231 log 7f x> D. ()()21 ln ln 7f x> .Câu 33: Biết rằng số phức thỏa mãn: ()()3 3z iw= là một số thực. Tìm số phứcz để đạt giá trị nhỏ nhất. A. 2z i= B. 2z i= C. 2z i= D. 2z i= .Câu 34: Người ta gọt một khối lập phương bằng gỗ để lấy khối tám mặt đều nội tiếp nó (tứclà khối có các đỉnh là các tâm của các mặt khối lập phương). Biết cạnh của khối lập phươngbằng Hãy tính thể tích của khối tám mặt đều đó. A. 312a B. 36a C. 34a D. 38a .Doc24.vnCâu 35: Cho hàm số 32mx myx+=- Với giá trị nào của thì đường tiệm cận đứng, tiệmcận ngang của đồ thị hàm số cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tíchbằng 2016 A. m= 1008 B. 504m= C. 252m= D. 1008m= .Câu 36: Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD có đáy hợp với mặt bên một góc 45° Bán kínhmặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD bằng Thể tích khối chóp là: A. 32 29 B. 128 281 C. 64 227 D. 64 281 .Câu 37: Cho mặt phẳng (): 0P z+ và đường thẳng 2: .2 3x zd+ += Phươngtrình đường thẳng nằm tronng mặt phẳng ()P đồng thời cắt và vuông góc với đườngthẳng là A. 1513x z-- -= =- B. 15 3x z- -= =- .C. 15 3x z- -= =- D. 15 2x z- -= =- .Câu 38: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm để được một mệnh đề đúng: “Mỗi đỉnh củamột hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất ... cạnh” A. hai. B. ba. C. năm. D. bốn.Câu 39: Cho một hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng và diện tích xung quanh gấp đôidiện tích đáy. Khi đó thể tích của khối chóp là: A. 3324a B. 336a C. 3312a D. 338a .Doc24.vnCâu 40: Người ta bỏ 12 quả bóng bàn cùng kích thước vào trong một chiếc hộp hình trụ cóđáy bằng hình tròn lớn của quả bóng bàn và chiều cao bằng 12 lần đường kính quả bóng bàn.Gọi 1S là tổng diện tích của ba quả bóng bàn, 2S là diện tích xung quanh của hình trụ. Tỉ số12SS bằng: A. 12 B. C. D. .Câu 41: Cho hàm số 1yxx=- có đồ thị ()C và đường thẳng :dy m= Khi đó số giátrị của để đường thẳng cắt đồ thị ()C tại hai điểm phân biệt sao cho tam giácOAB (O là gốc tọa độ) có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng là A. B. C. D. .Câu 42: Cho điểm ()1; 2; 4A- và mặt phẳng (): 0.P z- Tính khoảng cách từđiểm đến mặt phẳng ()P A. ()()13,14d P= B. ()()14,13d P= C. ()(), 14d P= D. ()(), 13d P= .Câu 43: Thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi Parabol ()2: 2P x=và đường thẳng :d x= quay xung quanh trục Ox được tính bởi công thức nào dưới đây? A. 12 22 40 0d dV xp p= -ò B. ()12202 dV xp= -ò .Doc24.vnC. ()122202 dV xp= -ò D. 12 22 40 0d dV xp p= 4ò .Câu 44: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD biết()3; 2; 4S, ()1; 2; 3B ()3; 0; 3D Gọi là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD Mặtphẳng ()a chứa BI và song song với AC nhận véc tơ nào sau đây làm một véc tơ pháptuyến A. ()3; 5; 4n= -r B. ()1;1; 0n=r C. ()1; 1; 0n= -r D. ()3; 5; 4n=r .Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho()2; 3; 0A- mặt phẳng(): 0x za+ =. Tìm mặt phẳng ()P qua vuông góc ()a và song song với Oz A. 0y z+ B. 0x z+ C. 0x y+ D. 0.x y- =Câu 46: Cho hai đường thẳng 11 2: 33 4x td tz t= +ìï= +íï= +î và 23 4: 67 8x td tz t¢= +ìï¢= +íï¢= +îTrong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Đường thẳng 1d vuông góc đường thẳng2d B. Đường thẳng 1d song song đường thẳng2d .C. Đường thẳng 1d trùng đường thẳng2d D. Đường thẳng 1d 2d chéo nhau.Câu 47: Cho đường thẳng 21x td tz=ìï= +íï= -î và mặt phẳng (): 0P mx z- Tìm giátrị của để đường thẳng nằm trên mặt phẳng().P A. 10m= B. 9m= C. 8m= D. 8m= .Doc24.vn