Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hướng dẫn soạn bài ĐỔNG MẪU

e32474b9a834d2b16f087c0f87f2dbdc
Gửi bởi: Doraemon vào ngày 2016-06-02 20:04:12 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 727 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TÓM KI TH TR NG TÂM MÔN SINH 12Ắ CH NG IV­ NG NG DI TRUY CƯƠ ỌA­ nh bi và thông hi u:ứ ểBÀI 18­ CH GI NG NUÔI CÂY TR NG TRÊNỌ ỰNGU BI PỒ ỢI. gi ng thu trên ngu bi pạ ợ­ Lai các dòng thu ch ng.ầ ủ­ Ch ra nh ng gen mong mu n.ọ ố­ th ph ho giao ph huy ra dòng thu n, ch đc ki uự ượ ểgen mong mu (dòng thu n).ầII. gi ng lai có th lai caoạ ế1 Khái ni th laiệ ếLà hi ng con lai có năng su t, ch ng ch u, kh năng sinh tr ng phát tri caoệ ượ ưở ểv tr so các ng .ượ ẹ2. di truy hi ng th laiơ ượ ếGi thuy siêu tr i: tr ng thái nhi gen khác nhau con lai có đcả ượki hình tr nhi so ng có nhi gen tr ng thái đng .ể ượ ửki gen AaBbCc có ki hình tr so AABBCC, aabbcc ,AAbbCC, AABBccể ượ ớ3. Ph ng pháp th laiươ ế­ dòng thu Cho th ph qua th .ạ ệ­ Lai khác dòng: Lai các dòng thu ch ng tìm lai có th lai cao nh t.ầ ấ đi m: Con lai có th lai cao ng vào đích kinh .Ư ế Nh đi m: nhi th gian.ượ ờ­ th lai bi hi cao nh F1 sau đó gi qua các th .Ư ệB­ ng và ng cao:ứ ụ­ Gi thích đc các gi ng thu ch ng trên ngu bi p, nả ượ ướ ậd ng các vào ví minh gi ng cây th .ụ ướ ể­ Gi thích đc sao th lai ch bi hi cao nh Fả ượ ở1 sau đó gi điả ờsau? đó ng ki th vào th ti tr ng tr đa ph ng.ừ ươBÀI 19­ GI NG NG PH NG PHÁP GÂY ĐT BI NẠ ƯƠ ẾVÀ CÔNG NGH BÀOỆ ẾA- Mức độ nhận biết và hông hi uểI. gi ng ng ph ng pháp gây đt bi nạ ươ ế1. Quy trình: cồ ướHOC24.VN 1+ lí ng tác nhân đt bi nử ế+ Ch các cá th đt bi có ki hình mong mu nọ ố+ dòng thu ch ngạ ủ­ ph ng pháp này đc bi có hi qu vi sinh tư ươ ậ2. thành gi ng vi namộ ệ­ lí các tác nhân đt bi lí hoá thu đc nhi ch ng vsv, lúa, đu ng. Có nhi uử ượ ươ ềđc tính quý.ặ­ ng cônxisin đc cây dâu i.ử ượ ộ­ Táo gia lí NMU táo má ng cho năng su cao.ộ ấII. gi ng ng công ngh bàoạ ế1. Công ngh bào th tệ ậ­ Nuôi mô, bào.ấ ế­ Lai báo sinh ng hay dung bào tr n.ế ưỡ ầ­ Nuôi ph n, noãn ch th tinh….ấ ụ2. Công ngh bào đng tệ ậa. Nhân vô tính đng tả ậ­ Cá th đc nhân bào xôma, không có tham gia nhân bào sinhể ượ ếd c, ch bào ch noãn bào.ụ ủVí các ti hành nhân vô tính Dollyụ ướ ừ+ Tách bào tuy vú cho nhân, nuôi trong phòng thí nghi m.ế ệ+ Tách bào tr ng và lo nhân khác.ế ừ+ Chuy nhân bào tuy vú vào bào tr ng đã nhân.ể ỏ+ Nuôi trên môi tr ng nhân tr ng phát tri thành phôi.ấ ườ ể+ Chuy phôi vào cung nó mang thai sinh Dollyể ừÝ nghĩa :­ Nhân nhanh gi ng nuôi quý hi m.ố ế­ ra nh ng đng mang gen ng nh cung quan ng cho ng iạ ườ ườb nh ghép.ệ ấb. truy phôiấ ềPhôi đc tách thành nhi ph riêng bi t, các phôi này vào cung các conượ ủv khác nhau ra nhi con có ki gen gi ng nhau.ậ ốB­ ng và ng cao:ứ ụ­ Gi thích đc sao cây đc ra ph ng pháp lai bào sinh ng cóả ượ ượ ươ ưỡ ạkh năng sinh tính và mang đc di di truy loài? ả­ Cây đc ra ph ng pháp nuôi ph sau đó gây ng hóa cóượ ươ ưỡ ạki gen thu ch ng các gen? ặHOC24.VN 2­ ng ki th nhân vô tính và truy phôi đa ra khuyên th cậ ựt khi mu nhân nhanh gi ng đng quý hi nào đó thì ng ph ng phápế ươnào? Vì sao?BÀI 20­ GI NG NH CÔNG NGH GEN.Ạ ỆA- Mức độ nhận biết và hông hi uể1. Khái ni công ngh gen, sinh bi đi genệ ổCông ngh gen Là quy trình ra nh ng bào sinh có gen bi đi ho cóạ ặthêm gen i.ớK thu chuy gen:ỹ ADN tái chuy gen bào này sang bàoạ ếkhác.Sinh bi đi gen: Là sinh mà gen nó đc bi đi phù íchậ ượ ợc con ng i. Nh đa thêm gen vào gen, lo ho làm ho genủ ườ ộnào đó trong gen.ệ2. Các trong thu chuy genướ ểa. ADN tái pạ ợ­ Tách chi th truy và gen chuy ra kh bào.ế ế­ lí ng lo iộ enzim gi ra cùng lo đu dính sung.ớ ổ­ Dùng enzim gen chuy vào th truy ADN tái p.ố ợb. Đa ADN tái vào trong bào nh nư ậDùng mu canxi clorua ho xung đi cao áp làm giãn màng sinh ch bào đố ểADN tái dàng đi qua.ổ ễc. Phân dòng bào ch ADN tái pậ ợ­ Ch th truy có gen đánh u.ọ ấ­ ng các thu nh đnh nh bi đc ph đánh u.ằ ượ ấ3. ng ng:Ứ ụ­ ĐV chuy gen.ạ ể­ cây tr ng bi đi gen.ạ ổ­ dòng VSV bi đi gen.ạ ổB­ ng và ng caoứ ụ­ ng đc trong kĩ thu chuy gen vào ví minh th trongậ ượ ướ ểng ng ra ph sinh nh hoocmon insulin hay thu kháng sinh…ứ ố­ ng đc các công ngh gen trong gi ng bi đi gen vào víậ ượ ướ ộd đng chuy gen, gi ng cây tr ng bi đi gen hay dòng vi sinh bi nụ ếđi gen.`ổHOC24.VN 3CÂU TR NGHI MỎ Ệ1. 1,2:ỨCâu 1: Cho các thành sau:ự1 ch ng vi khu E. Coli xu tả insulin ng iủ ườ2 gi ng 3n không t, có hàm ng đng caoạ ượ ườ3 gi ng bông và gi ng đu ng mang gen kháng thu di thu láạ ươ ốc nh Petuniaả4 gi ng lúa “g vàng” có kh năng ng ­carôten (ti vitamin A) trongềh tạ5 gi ng cây tr ng ng có ki gen đng các genạ ưỡ ả6 gi ng sinh prôtêin huy thanh ng trong aạ ườ ữ7 gi ng pomato khoai tây và cà chuaạ ừCác thành đc ra ng ng công ngh bào làự ượ ếA. (1), (3), (6). B. (5), (7) C. (1), (2), (4), (6), (7). D. (3), (4), (5)Câu 2: Cho các thành sau:ự(1)­ Đôlyừ(2)­ Gi ng bông kháng sâu nhố ệ(3)­ Chu ch có gen hoocmon sinh tr ng chu ngộ ưở ố(4)­ Gi ng dâu tam iố ộ(5)­ Gi ng cà chua có gen làm chin qu ho tố ạ(6)­ Gi ng lúa vàng có kh năng ng caroteneố βCác thành công ngh gen làự ệA. (2), (3), (5), (6) B. (1), (3), (5), (6) C. (1), (2), (3), (5), (6) D. (1), (2), (4), (5),Câu 3: Quy trình chuyển gen sản sinh prôtêin của sữa người vào cừutạo ra cừu chuyển gen gồm các bước:(1) Tạo vectơ chứa gen người và chuyển vào tế bào xôma của cừu.(2) Chọn lọc và nhân dòng tế bào chuyển gen chứa ADN tái tổ hợp)(3) Nuôi cấy tế bào xôma của cừu trong môi trường nhân tạo.(4) Lấy nhân tế bào chuyển gen rồi cho vào trứng đã bị mất nhân tạo ratế bào chuyển nhân.(5) Chuyển phôi được phát triển từ tế bào chuyển nhân vào tử cung củacừu để phôi phát triển thành cơ thể.Trình tự các bước tiến hành làA. (3), (2), (1), (4), (5). C. (3), (2), (4), (1), (5). B. (1), (3), (2), (4), (5). D. (3), (2), (1), (5), (4).HOC24.VN 4Câu Công ngh gen là quy trình nh ng:ệ ữA. TB có NST bi điị ổB. TB sinh có gen bi điậ ổC. th có NST bi điơ ổD. Sinh có gen bi điậ ổCâu 5: đây là các trong quy trình gi ng ng ph ng pháp gây đtướ ướ ươ ộbi nếI. Cho th ph ho lai xa các gi ng thu ch ng.ự ủII. Ch các cá th đt bi có ki hình mong mu nọ ốIII. lý ng các tác nhân gây đt bi n.ử ếIV. dòng thu nạ ầTrình đúng là: ựA. III II C. III II IVB. III II D. II III IVCâu 6: Khi nói th lai, phát bi nào sau đây không đúng? A. Ng ta ra nh ng con lai khác dòng có th lai cao ng cho vi nhânườ ệgi ng. ốB. ra nh ng con lai có th lai cao đc tính nào đó, ng ta th ngể ườ ườb đu ng cách ra nh ng dòng thu ch ng khác nhau. C. Trong tr ng p, lai gi hai dòng nh đnh thu đc con lai không có uộ ườ ượ ưth lai, nh ng cho con lai này lai dòng th ba thì đi con có th lai. D. trong nh ng gi thuy gi thích di truy th lai đcộ ượnhi ng th nh là gi thuy siêu tr i. ườ ộCâu 7: Cho các thành sau: (1) gi ng cà chua có gen làm chính qu ho i.ự ạ(2) gi ng dâu i. (3) gi ng lúa "g vàng" có kh năng ng ­carôten trong t. (4) gi ng đa i. Các thành đc ra ng ph ngạ ượ ươpháp gây đt bi là:ộ A. (1) và (3) .(1) và (2) C. (3) và (4) D. (2) và (4)Câu 8: Sinh bi đi gen không đc ra ng ph ng pháp nào sau đây ?ượ ươA. các gen có ng lai tính.ổ ữB. Làm bi đi gen đã có trong gen.ế ệC. Lo ho làm ho gen nào đó trong gen.ạ ệD. Đa thêm gen loài khác vào gen.ư ệHOC24.VN 5Câu 9: Trong gi ng ng công ngh bào, ng ta có th ra gi ng cây tr ngạ ườ ồm mang đc đi hai loài khác nhau nh ph ng phápớ ươA. ch dòng bào xôma có bi B. nuôi ph n.ấ ấC. dung bào tr D. nuôi bào th in vitro môấ ạs o.ẹ2. 3, 4:ỨCâu 10: Nh ng ph ng pháp nào sau đây có th ra gi ng mang ngu gen 2ữ ươ ủlo sinh tạ ậ1. Ch gi ng ngu BDTHọ ồ2. Ph ng pháp lai TB sinh ng loàiươ ưỡ ủ3. Ch gi ng ng công ngh genọ ệ4. Nuôi ph sau đó ng hóaấ ưỡ ộ5. Dây đt bi nhân và ch cộ ọĐáp án đúng là:A. B. C. D. 4Câu 11: đng chuy gen, ng ta th ng dùng ph ng pháp vi tiêm để ườ ườ ươ ểtiêm gen vào sau đó phát tri thành phôi, chuy phôi vào cung aợ ủcon cái, vi tiêm gen vào th hi khi:ệ ệA. Tinh trùng ban đu th tinh tr ngầ ứB. đã phát tri thành phôiợ ểC. Nhân tinh trùng đã đi vào tr ng nh ng ch hòa nhân tr ngủ ứD. ban đu phát tri thành phôiợ ểCâu 12: chuy gan ng vào TB vi khu E.Coli nh ra nhi nể ườ ảph ng ta mARN gen chuy cho phiên mã ng thành mARN iẩ ườ ượ ồm vào plasmit. không nh thì:ớ ậA. Gen ng không th ch mã đc trong TB vi khu nủ ườ ượ ẩB. Gen ng có kích th nên không đa đc vào TB vi khu nủ ườ ướ ượ ẩC. Gen ng không th phiên mã đc trong bào vi khu nủ ườ ượ ẩD. ph đc ng gen ng không bình th ng và không có giá tr sả ượ ườ ườ ửd ngụCâu 13: Trong xu kháng sinh ng công ngh TB ng ta th ng ng TB ung thả ườ ườ ưvì:A. Có th gi đc tính bào ung th ch nh ung thể ưB. Chúng có kh năng ng nhi lo kháng th khác nhau.ả ểHOC24.VN 6C. Chúng có kh năng phân chia liên cả ụD. Chúng dàng lây nhi vào bào đng tễ ậCâu 14: Ng ta dùng thu chuy gen chuy gen kháng thu kháng sinhườ ốpenixilin vào vi khu E.coli. xác đnh đúng dòng vi khu mang ADN tái mong mu n, ng ta đem nuôiể ườcác dòng vi khu này trong môi tr ng ng penixilin thích p. Dòng vi khu nẩ ườ ẩmang ADN tái :ổ ẽA. sinh tr ng và phát tri bình th ngưở ườB. trong th gian nh ng không sinh tr ngồ ưởC. sinh tr ng và phát tri khi thêm vào môi tr ng lo thu kháng sinh khácưở ườ ốD. tiêu di hoàn toàn.ị ệCâu 15: Kĩ thu di truy th hi th thu đng vì:ậ ậA. có nhi lo th truy sàng cho vi truy ADN tái vào bào th cề ựv t.ậB. các gen th không ch intronở ứC. các bào xoma th có th phát tri thành cây hoàn ch nhế ỉD. các bào th có nhân nế ơCâu 16: Đi gi ng nhau trong thu chuy gen plasmid và virút làm th truy nể ềlà:A. Th nh đu là E.coliể ềB. Protein thành có tác ng ng đngạ ươ ươC. Các giai đo và các lo enzim ng tạ ươ ựD. Đòi trang thi nh nhauỏ ưCâu 17: Ng ta hay ng virut làm th truy trong thay th gen nh ườ ướ ởng ng các gen lành vì: ườ ằA. Dùng virut làm th truy ít gây tác ng là dùng plasmit làm th truy nể ềB. Cách này gen lành có th chèn vào gi NST ng ườC. Cách này gen lành có th nhân lên thành nhi sao trong TB ng thay th gen gâyể ườ ếb nh.ệD. ng cách này gen lành có th trong bào ch mà không phân y.ằ ủCâu 18 Trong vi th lai, tìm ra các lai có giá tr cao nh ng taệ ườs ng ph ng pháp lai thu ngh ch gi các dòng thu ch ng nh mử ươ A. xác đnh đc các gen trên nhi th th ng và trên nhi th gi iị ượ ườ ớtính. B. đánh giá đc vai trò các gen liên gi tính.ượ C. đánh giá đc vai trò các gen trong nhóm gen liên t.ượ ếHOC24.VN D. đánh giá đc vai trò bào ch lên bi hi tính tr ng.ượ ạCâu 19: Khi nói vai trò th truy plasmit trong kĩ thu chuy gen vào bào viề ếkhu n, phát bi nào sau đây là đúng A. không có th truy plasmit thì gen chuy ra quá nhi ph mế ẩtrong bào nh n. ậB. Nh có th truy plasmit mà gen chuy đc vào ADN vùng nhân tờ ượ ếbào nh n. ậC. Nh có th truy plasmit mà gen chuy đc nhân lên trong bào nh n. ượ D. không có th truy plasmit thì bào nh không phân chia đc. ượCâu 20: Ng ta ti hành nuôi các ph cây có ki gen AabbDDEeGg thànhườ ểcác dòng đn i, sau đó ng hóa ra các dòng thu ch ng. Theo lí thuy t,ơ ưỡ ếquá trình này ra đa bao nhiêu dòng thu có ki gen khác nhau? A. 32. B. 5. C. 16. D. 8.Câu 21: Cho thao tácộ trong quá trình chuy gen ra ch ng vi khu cóơ ẩkh năng ng insulin ng nh sau: (1) Tách plasmit bào vi khu vàả ườ ẩtách gen mã hóa insulin bào ng i. (2) Phân dòng bào ch ADN tái pừ ườ ợmang gen mã hóa insulin ng i. (3) Chuy ADN tái mang gen mã hóa insulinủ ườ ợc ng vào bào vi khu n.ủ ườ (4) ADN tái mang gen mã hóa insulin aạ ủng i. Trình đúng các thao tác trên là:ườ A. (2) (4) (3) (1) B. (1) (2) (3) (4) C. (2) (1) (3) (4) D. (1) (4) (3) (2)Câu 22: bào nuôi mô, bào đc trênơ ượ A. nhân đôi và phân li đng đu các nhi th trong nguyên phân và gi phân.ự B. quá trình phiên mã và ch mã bào con gi ng bào .ị C. nhân đôi và phân li đng đu các nhi th trong nguyên phân.ự D. nhân đôi và phân li đng đu các nhi th trong gi phân.ự ảCâu 23: Khi nói nuôi mô và bào th t, phát bi nào sau đây không đúng? A. Ph ng pháp nuôi mô ti ki đc di tích nhân gi ng.ươ ượ B. Ph ng pháp nuôi mô đc ng ngu bi p.ươ ượ C. Ph ng pháp nuôi mô có th ra ng cây tr ng trong th gian ng n.ươ ượ D. Ph ng pháp nuôi mô có th đc ngu gen quý hi cóươ ượ ếnguy tuy ch ng.ơ ủCâu 24: Trong gi ng ng công ngh bào, ph ng pháp gi ng ng ch nạ ươ ọdòng bào xôma có bi đc ng trong vi cế ượ A. ra các dòng bào đn i, các dòng bào này có các ki gen khác nhau.ạ ểHOC24.VN B. ra các gi ng cây tr ng i, có các ki gen khác nhau cùng gi ng ban đu.ạ C. ra các gi ng cây tr ng i, có ki gen gi ng nhau gi ng ban đu.ạ D. ra các đt bi bào sinh ng và đc nhân lên thành th kh m.ạ ưỡ ượ ảHOC24.VN