Hướng dẫn lắp đặt cửa tự động kth k-2

Gửi bởi: BẢO PHÚC vào ngày 2018-06-25 09:00:17 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

NG TƯỚ ẶC NG KTH K-2Ử ỘCÔNG TY TNHH THI NG PHÚCẾ ẢĐ ch 5, ng 15A– Ph ng Bình Tr Đông B, Qu Bình Tân, Tp. ườ ườ ậHCMĐi tho i: 028. 62 900 939 ạEmail: info@baophucdoor.com di n: Lê Ng Tu Fax: 028. 27 620 630Web: https://baophuc.vn Ch Giám cứ ốI. THI KÈM THEO CHO NG KTH K-2Ế ỘC TR CÁNHỬ ƯỢDây cua roa đi khi nộ MotorBát cao Bát th pấ Bánh xe Polley không iả8 cố ch nụ và long nố bát treo aắ ửThi cu iế bi nả ch nố ặII. THÔNG THU TỐ ẬTên thi bế K-2Lo aạ Tr cánhượ Tr cánhượTr ng ngọ ượ 120 kg cánh 100 kg cánhChi ngề 500 mm 2500 mm 500 mm 2500 mmV trí tị Trên tề Trên tề ặĐ ng cộ 75 không ch thanổB đi khi nộ K-2Công su tấ 75 WNgu đi nồ AC 100 240 VNhi môi tr ng ườ ửd ngụ -20 50 Cộ ộĐ nộ đa 60 decibelốT đố 200 mm 550 mm giâyKh ngở 20 giâyDây cua roa S8MTr ng ngọ ượ kgIII. CHI TI NGẢ ỨB CHI TI TẢ ẶIV. QUY TRÌNH TẮ ẶV. POLLEY KHÔNG IẮ ẢVI. TRÍ VÀ TREO CÁNH AỊ ỬVII. TRÍ DÂY CUA ROAỊ ẶVIII. ĐI CH NH CÁNH AỀ ỬIX. NG CẾ ƠX. TẾ ỐV IỚ ỘĐI UỀ KHI NỂVÀ THI ẾBỊ NGO IẠVIXI. KI TRA VÀ CH TH NGHI MỂ ỆTr khi ngu đi cho ho ng ki tra kéo ng ướ ằtay ho ng tr tru.ạ ơKhi ngu đi lên cánh di chuy nh quãng ng đi ườtrong vài ch m.ộ ậXII. ĐI CH NHỀ ỈKhi dò quãng ng hoàn ch nh autoset có th đi ườ ềch nh di chuy n, đóng, và quãng ng gi ườ ốcho ngử ộM THÔNG TIN CHI TI THU ỰĐ NG KTH K-2 VUI LÒNG LIÊN HỘ ỆCÔNG TY TNHH THI NG PHÚCẾ ẢĐ CH 5, NG 15A, BÌNH TR ĐÔNG B, BÌNH TÂN, TP. ƯỜ ỊHCMĐI THO I: 0909 480 305 0903 813 317Ệ ẠWEBSITE: HTTPS://BAOPHUC.VN