Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG MÔN NGỮ VĂN NĂM 2018

33643133636232373133343335396131303237353365396665353335633962316332646263643461376635393666363539346439393537323138613265616336
Gửi bởi: thuhuong vào 03:54 PM ngày 30-01-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 240 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁỘ VÀ ĐÀỤ OẠ THI THAM KH OỀ KỲ THI TRUNG PH THÔNG QU GIA NĂM 2018Ọ ỐBai thi: NG VĂNỮTh gian làm bài:120 phút, không th gian phát đờ êI. HI UỌ (3.0 đi m)ểĐ văn sau và th hi các yêu u:ọ ầS tr ng thành con ng luôn song hành cùng nh ng ngã và sai m. Vì th hãy ch nh nự ưở ườ ậđi đó nh nhiên. Khi tr nói, đi hay đi gì, chúng ph tr nh ngề ữva p. Chúng ta cũng y, có th ng sau nh ng ng lĩnh i, ho sau chín ch rèn giũaấ ưở ắđ là th i, hay lùi nào đó. Tuy nhiên, ng đánh ng nh ng sai vi taượ ướ ệkhông th tr ng thành. Hãy hi ng, nh nhiên, sau ti xa luôn tể ưở ướ ộb lùi và hãy tin ng ng tr nghi đem cho ta nh ng bài quý giá taướ ưở ếbi trân tr ng nó.ế ọChính vì y, ng gi thái toàn trong Dĩ nhiên, đi mình mong mu n, taậ ượ ốph không ng ng c. Nh ng ng yêu cu ph viên mãn thì ta hài lòng và cũng ngả ừđòi quan ph hoàn thì ta nâng niu trân tr ng. Hoàn là đi khôngỏ ềt ng. Trên i, ch ng có gì là hoàn thi n, hoàn mĩ […]ưở ảKhi ki tìm hoàn o, ng ta tr nên hà kh c, hay phán xét thân và ng i. y,ế ườ ườ ậtrên con ng tr ng thành mình, ng ph cách ch nh ng khác và ch pườ ưở ườ ườ ấnh thân nh có.ậ ố(Theo Quên hôm qua ng cho ngày mai Tian Dayton, Ph. D, biên ch: Thu ịTrang Minh i, NXB ng TP. Chí Minh, 2014, tr.68 69)ươ ồCâu 1. (Nh bi t) Ch ra ph ng th bi chính văn n.ỉ ươ ảCâu 2. (Thông hi u)ể Theo tác gi vì sao ng gi thái toàn trong sừ ?Câu 3. (Thông hi u)ể Anh/Ch hi nh th nào ki n: nh nhiên, sau ti xaư ướ ếluôn lùi nồ ướ ?Câu 4. (V ng)ậ Anh/Ch có ng tình quan ni m: trên con ng tr ng thành mình, iườ ưở ỗng ph cách ch nh ng khác và ch nh thân nh cóườ ườ Vì sao?II. LÀM VĂN (7.0 đi m) ểCâu 2.0 đi mể (V ng cao)ậ ụT dung văn ph hi u, anh/chi hãy vi đo văn (kho ng 200 ch trình bày suy nghĩừ ữv nghĩa tr nghi trong cu ng.ề ốCâu 5,0 đi m) (V ng cao)ậ ụC nh anh/ch hình ng ng lái đò trong nh thác (ả ượ ườ ượ Ng lái đò Sông Đàườ Nguy nễTuân, Ng văn 12ữ 1, NXB Giáo Vi Nam, 2016). đó liên nhân Hu Cao trongậ ấc nh cho ch (ả Ch ng tùữ ườ Nguy Tuân, Ng văn 11,ữ pậ 1, NXB Giáo Vi Nam, 2016) đụ ểnh xét quan ni nhà văn con ng i.ậ ườ1H NG GI THI MINH THPT QG MÔN NG VĂN NĂM 2018ƯỚ ỮTh hi n: Ban chuyên môn hoc24.vnự ệCâu dungộI hi uọ ể1 Ph ng pháp:ươ Căn dung các bài ph ng th bi t: miêu bi m,ứ ươ ảngh lu n,..ị ậCách gi i:ả_Ph ng th bi chính: Ngh lu nươ ậ2 Ph ng pháp:ươ phân tích, lí gi iảCách gi i:ả Theo tác gi ng gi thái toàn trong sừ vì:_ tr ng thành con ng luôn song hành cùng nh ng ngã và sai m.ự ưở ườ ầ_ Hoàn là đi không ng. Trên ch ng có gì là hoàn thi n, hoàn mĩ .ả ưở ả_ Khi ki tìm hoàn o, ng ta tr nên hà kh c, hay phán xét thân và iế ườ ọng i.ườ3 Ph ng pháp:ươ phân tích, lí gi iảCách gi i:ảNh nhiên, sau ti xa luôn lùi nư ướ ướ có th hi uể ượ ểnh sau: sau thành công c, con ng luôn ph có nh ng phút chiêm nghi m, tư ượ ườ ựrút kinh nghi cho thân. Sau “b ti xa” đi phía tr c, luôn vàệ ướ ướ ạc thi ph có nh ng lùi i, nhìn nh nh ng gì mình đã làm rút ra bài c, trênầ ướ ọc đó mong nh ng ti xa a, thành công a.ơ ượ ướ ữ4 Ph ng pháp:ươ phân tích, lí gi iảCách gi i:ả_ ng quan đi trên con ng tr ng thành mình, ng ph cồ ườ ưở ườ ọcách ch nh ng khác và ch nh thân nh có.ấ ườ ố_ Vì:+ Con ng là ng th các quan xã i, ph bi ch nh mình cùng ng iườ ườkhác thì cùng chung ng c.ớ ượ+ Ch nh mình và ng khác nh thân có có nh ng đánh giá đúng nấ ườ ảthân mình và nh ng ng xung quanh.ữ ườ+ Bi kh năng thân mình và ng khác có ph ng ng phát huyế ượ ườ ươ ướnh ng đi mình, ch nh ng khuy đi mà mình ph i. ng th i, bi tữ ếh nh ng đi nh ng khác cũng nh không tr nên quá hà kh c, hay phánọ ườ ắxét thân và ng i.ả ườ+ Ch nh mình và ch nh ng khác nh thân có không ph là th mãnấ ườ ỏv nh ng gì mình có mà là cách trân tr ng hi i, ng ngày mai pớ ướ ẹh n.ơ+ Ch nh ng khác và ch nh thân vì không ai hoàn t. Ch nh nhauấ ườ ậcó nghĩa là qua sai nhau, nh ng đi nhau và cũng có nghĩaỏ ủlà cho mình và ng khác tr nên n.ả ườ ơII Lam văn21 Ngh lu xã iị ộPh ng pháp:ươ phân tích, lí gi iảCách gi i:ả Yêu hình th cầ ứ_Vi đúng 01 đo văn kho ng 200 tế ừ_Trình bày ch c, rõ ràng, không chính dùng câuạ ặ_Hi đúng yêu có kĩ năng vi đo văn ngh lu n. Thí sinh có th làm bài theoể ểnhi cách khác nhau; có th bày quan đi m, suy nghĩ riêng nh ng ph có lí và căn cề ứxác đáng; có thái chân thành, nghiêm túc, phù chu và pháp lu t.ộ ậ Yêu dungầ ộGi thi ngh lu n: nghĩa tr nghi trong cu ngủ ố1. Gi thíchả_ tr nghi m: quá trình tham gia, tìm hi u, thân th hành các công vi khác nhauự ệtrong nh ng thu kì lĩnh nào cu ng. ố_ nghĩa tr nghi là mang cho chúng ta nh ng bài kinh nghi nủ ầthi cho nh ng ho ng, vi làm, nh ng ti ti theo.ế ướ ế2. Ban lu n, ch ng minhậ ứa. Vì sao ph có tr nghi mầ ệ_ tr ng thành con ng luôn song hành cùng nh ng ngã và sai m, không aiự ưở ườ ầcó th thành công ngay tiên, chính tr nghi giúp ta nh ra và khuy tể ếđi mình.ể ủ_ Trên i, không có gì là hoàn o, hoàn mĩ nên sau tr nghi m, chúng ta tờ ựhoàn thi thân nh ng đi n.ệ ươ ơ_ Ai cũng nh ng tr nghi thì nên ng i, khi nh th đi đó, vi đánhầ ườ ượ ệgiá mình và ng khác cũng tr nên hà kh c, tránh gây nh ng th ng không đáng cóườ ươcho ng xung quanh.ọ ườb. nghĩa tr nghi mủ ệ_ Mang cho chúng ta nh ng bài i, nh ra nh ng nh đi m, đi nế ượ ảthân cũng nh nh ng ng bên nh, đó có ng kh ph đúng sàng đónư ườ ướ ẵnh nh ng i. tr nghi giúp con ng tr ng thành theo th gian. ườ ưở ờD ch ng: Nh ng kì giao u, sát, thi th giúp sinh ng tinh th n, bi bẫ ổsung nh ng ki th còn thi tữ Qua bao nhiêu tr nghi m, th thành công, tuy U23 Vi Namả ệm ng vàng nh ngày hôm nay ghi tên mình trên bóng đá châu c.ớ ụ_ Tr nghi giúp chúng ta có cái nhìn khoan dung thân mình và nh ng ng iả ườxung quanh, đó không khi cho chính mình và ng áp c. Khi và làm vi cừ ườ ệv tinh th tho mái, thành công càng cao n.ớ ơD ch ng:ẫ ứ+ Nh ng danh nhân ti ng, nh ng doanh nhân, nh ng ng truy ng không ítữ ườ ứl th và sau tr nghi đó có thêm ng nghiên u, tìm tòi và iầ ớthành công: Bill Gates, Steve Jobs, ….c. Ph đả ê_ tr nghi luôn luôn là đi thi con ng tích lũy, nh ng cóự ườ ư3nh ng th không tr nghi m, ví nh ng nh ng ch m, làm nh ng đi tráiữ ềpháp lu t…ậ_ Ph có tr nghi nên ng i, do đó nên có cái nhìn bao dung nh ng mả ườ ầnh ng cũng ghi nh có nh ng không th tha th c, có nh ng may nư ượ ắch ng bao gi th hai, nên cũng ph bi phá.ẳ ứ3. Liên thânệ ả_ Là sinh đang ng trên gh nhà tr ng, em đã có nh ng tr nghi có ích nào?ộ ườ ệ_ Qua nh ng tr nghi đó em rút ra bài gì cho thân và làm nh ng đi gìữ ượ ềti theo.ế2 Ngh lu văn cị ọPh ng pháp:ươ phân tích, so sánh, lí gi i, ch ng minhả ứCách gi i: ả Yêu hình th c:ầ ứ_Thí sinh bi ki th và kĩ năng làm ngh lu văn văn n.ế ả_Bài vi ph có rõ ràng; văn vi có xúc; di trôi ch y, mế ảtính liên t; không chính ng ng pháp.ế ữ Yêu dung:ầ ộ Gi thi vài nét tác gi tác ph m:ớ ẩ_Nguy Tuân là cây bút xu văn Vi Nam hi i, có th coi ông là tễ ộđ nh nghĩa ng ngh sĩ.ị ườ ệ_Nét trong phong cách ông là ch luôn nhìn ph ng di văn hóa vàổ ươ ệth mĩ, nhìn con ng ph ch ngh sĩ và tài hoa. Ông th ng có ng mãnhẩ ườ ườ ứli cái cá bi t, phi th ng, và tuy mĩ.ệ ườ ệ_ Ng lái đò sông Đàườ là bài tùy bút in trong ượ Sông Đà (1960) Nguy Tuân.ủ ễSông Đà là thành qu ngh thu mà Nguy Tuân đã thu ho ch trong chuy nả ượ ếđi gian kh và hào ng mi Tây ng n, xa xôi. Ng lái đò sông Đàườ cho tadi Nguy Tuân khao khát hòa nh và cu này.ệ ượ ướ ờ_Hình ng ng lái đò sông Đà trong quá trình thác là hình ng trung tâm tácượ ườ ượ ượ ủph m…ẩ Phân tích nhân ng lái đò sông Đa trong quá trình thácậ ườ ượ1. Gi thi chân dung, lai chớ ị_ Tên i, lai ch: là ng lái đò Lai Châu.ọ ượ ườ_ Chân dung: “tay ông lêu nghêu nh cái sào, chân ông lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh gò iư ạnh cái cu ng lái ng ng, gi ng ông ào ào nh ti ng tr tư ưở ượ ướ ướ ặgh nh sông, nh gi ông vòi nh lúc nào cũng mong cái xa nào đó trongề ếs ng mù”, “cái qu th c… lên thân hình quánh ch ng ch mun”.ươ ướ ấ2. ng lái đò sông Đà trong quá trình thácẻ ườ ượa) trí dũng:ẻ ẹ* Kh trong ng quan hình nh sông Đà hung o, hùng vĩ:ắ ươ ạNgh thu ng ph đã làm cu chi không cân c:ệ ươ ứ+ bên là thiên nhiên li t, hung tàn, nh vô song sóng c, th ch tinhộ ướ ạnham hi m.ể+ bên là con ng bé nh trên chi thuy con én và vũ khí trong tay ch làộ ườ ỉ4nh ng chi cán chèo.ữ ế* Cu giao tranh ba trùng vi th ch tr ậ_ Cu thác tộ ượ ộ+ Sông Đà hi lên nh thù nham hi m, quy ệ+ Tr hung hãn th ch tinh và sóng c, ông lái đò kiên ng bám tr ướ ướ ườ “haitay gi mái chèo kh lên kh sóng tr phóng th ng vào mình”.ữ ẳ+ Tr đoàn quân li ng sóng xông vào (…), ông đò ướ ướ “c nén th ng, haiố ươchân ch cái cu ng lái, méo ch đi”ẫ nh ng kiên ng quaư ườ ượcu chi n, lái ch huy “ng mà nh táo”ắ phá tan trùng vi th ch tr nể ậth nh t.ứ ấ_ Cu thác hai: ượ ầ+ cây bút tài hoa, phóng túng, con sông Đà ti ng nh “k thù sướ ượ ốm t” con ng tâm còn ác và quy n.ộ ườ ơ+ Ông lái đò “không phút ngh tay ngh t, ph phá luôn vòng vây th hai và luônộ ổchi thu t”ế .> Tr dòng thác hùm beo ng nh trên sông đá, ông lái đò cùng chi thuy nướ ềc trên dòng thác nh trên ng ưỡ ưỡ ổ> Khi năm th quân xô ra, ông đò không nao núng mà nh táo, linhố ướ ỉho thay chi thu t, ng phó th “đ thì ông tránh mà chèo lên, thìứ ứông đè lên mà ch đôi ra ng ti n”ấ ườ “nh ng lu ng đã sauữ ạthuy n”.ề_ Cu thác ba: ượ ầ+ thua ông đò hai giao tranh tr c, trong trùng vi th ba, dòng thác càng tr nên điênị ướ ởcu ng, i. ộ+ Chính gi ranh gi ng và cái ch t, ng càng th tài ngh chèo đò tữ ườ ượthác ông lái th tuy i. Ông “phóng th ng thuy n, ch th ng gi a… vút quaẳ ữc ng đá”, “vút, vút, ngoài, trong, trong cùng, thuy nh mũi tên treổ ộxuyên nhanh qua c, xuyên ng lái c”…ơ ướ ượ ượ ượ chi nể ếth ng vinh quang. Câu văn “th là thác” nh ti ng th phào nh nhõm khi ông lái đãắ ẹb nh ng thác gh nh phía sau ng.ỏ ư* Nguyên nhân chi th ng:ế ắ_ Th nh t, đó là chi th ng ngoan ng, lòng dũng m, chí quy tâm tứ ườ ượqua nh ng th thách kh li cu ng.ữ ố_ Th hai, đây là chi th ng tài trí con ng i, am hi ng tính tứ ườ ườ ếc sông Đà.ủb) tài hoa ngh sĩ:ẻ ệ_ Tài hoa: nhà văn, tài hoa là khi con ng trình điêu luy n, thu th trongớ ườ ụcông vi mình, có th sáng c, có th do và th ượ ươ ởb kì lĩnh nào ch trình trác tuy trong ngh nghi mình là conấ ấng tài hoa. Chính vì y, Nguy Tuân đã trung bút ca ng hình nh ông lái băngườ ảbăng trên dòng thác sông Đà cách ung dung, bình tĩnh, trong cu chi camộ ầgo nh ng cũng th hào hùng. ậ_ Ngh sĩ:ệ5+ tay lái ra hoa th hi trung trong nh qua trùng vi th ch tr th ba ượ “Vút, vút,c ngoài, trong, trong cùng, chi thuy nh mũi tên tre xuyên nhanh quaử ộh c, xuyên ng lái c, c”ơ ướ ượ ượ ượ Đã nhu nhuy n, điêuạ ễluy n, ng tác ng lái đò gi ng nh ng trên tranh sông cệ ườ ườ ướmênh mông… Phong thái ngh sĩ ông lái đò th hi trong cách ông nhìn nh công vi aệ ủmình, bình th lùng. Khi dòng sông mình thác cũng là kho nh kh cả ắ“sóng thác xèo xèo tan trong trí nh ”.ớ Nh ng nhà đò ng chèo, ng ng mữ ướ ơlam, bàn cá anh vũ, cá xanh, “v nh ng cái cá hang cá mùa khô nh ng ti ngề ếto nh mìn phá cá túa ra tràn ru ng”ư Qua thác gh nh, ông lái nh lùng gan góc là th nh ng lúc bình th ng thì nh ti ngề ườ ếgà gáy nên bu cái bu gà vào đuôi thuy n, “có ti ng gà gáy đem theo, nó nhế ớru ng ng ng mình”ộ ươ ườ Chi ti đã làm rõ ch ngh sĩ ng lái đò sôngế ườĐà. Đánh giá nhân t:ề ậ* Ngh thu xây ng hình ng nhân t:ệ ượ ậ_ Nguy Tuân chú tô nét tài hoa, ngh sĩ ông lái đò. ở_ Nguy Tuân có th nên tình hu ng th thách nhân rõ ph ch tễ ấc mình. ủ_ Nguy Tuân đã ng ngôn ng miêu cá tính, giàu ch hình, hoàn toànễ ạphù ng. ượ* dung ng mà nhân truy i:ộ ưở ảNg lái đò trí dũng và tài hoa th trên dòng sông hung o, có kh năng chinhườ ảph thiên nhiên, nó ph ph con ng i, xây ng Đó chính là ch tụ ườ ướ ấvàng con ng Tây nói riêng và ng lao ng Vi Nam nói chung trongườ ườ ườ ệth kì th kỳ hàn th ng chi tranh, xây ng c, xây ng Chờ ươ ướ ủnghĩa xã i. Qua hình ng này, Nguy Tuân mu phát bi quan ni m: ng anh hùngộ ượ ườkhông ph ch có trong chi mà còn có trong cu ng lao ng th ng ngày.ả ườ Liên nhân Hu Cao trong truy ng “Ch ng th sệ ườ ựth ng nh và khác bi trong quan ni con ng Nguy Tuânố ườ ễtr và sau Cách ng tháng Tám 1945ướ ạ* Gi thi Hu Cao ấ_Hu Cao là ng tài hoa, ngh sĩ.ấ ườ ệ_Hu Cao là con ng có thiên ng trong sáng.ấ ườ ươ_Hu Cao là con ng khí phách.ấ ườTrong nh cho ch ch ng có nhân Hu Cao nh ng mình -ả ủV thiên ng trong sáng, con ng khí phách, ng iẻ ươ ườ ườtài hoa, ngh sĩ.ệ* Nh xét quan ni nhà văn con ng i:ậ ườNguy Tuân luôn nhìn con ng ph ng di tài hoa, ngh sĩ. Tr và sau cách ngễ ườ ươ ướ ạtháng Nguy Tuân có nh ng th ng nh và thay trong quan ni conễ ủng i.ườ_Th ng nh t:ố ấ6+ Nguy Tuân luôn luôn ti và khám phá con ng ph ng di tài hoa ngh sĩ.ễ ườ ươ hai giai đo sáng tác, nhà văn luôn trân tr ng nh ng “đ ng tài hoa”, và say mê miêu ,Ở ảchiêm ng ng nhân th ng sành ng thú ch ho món nghưỡ ườ ườ ềnào đó, tính ngh thu t. ậ+ là ngòi bút tài hoa, uyên bác, ch lãm, ng tri th ng nhi ngànhẫ ềvăn hóa, ngh thu khác nhau trong miêu và bi hi n.ệ ệ+ Ông ti ng ngôn tinh c, phong phú, đáo. Kh năng ch cế ứcâu văn giá tr hình, có nh đi tr ng, bi co du nh nhàng. Các phép tuầ ịt nhà văn ph vô cùng điêu luy n.ừ ượ ệ_Khác bi t:ệ+ Tr Cách ng tháng Tám, con ng Nguy Tuân ng và ca ng là nh ng “conướ ườ ướ ững tuy n, nh ng tính cách phi th ng”. Sau Cách ng tháng Tám, nh ng nhân tườ ườ ậtài hoa ngh sĩ Nguy Tuân miêu có th tìm th ngay trong chi u, lao ngệ ượ ộh ng ngày nhân dân. ủS dĩ có nh ng chuy bi này do tr Cách ng, Nguy Tuân ch ngông cáchở ướ ộc đoan. thích, quan ni riêng lên thành các th ch nghĩa: chự ượ ủnghĩa duy mĩ, ch nghĩa xê ch, ch nghĩa ng c, ch nghĩa th c,… Ch nghĩa củ ưở ộđáo trong nh ng sáng tác Nguy Tuân tr Cách ng không ch thu là ph nữ ướ ảng tâm lí cá nhân tr bi ch xã mà nó còn bao hàm khí khái, cáchứ ướ ốc ng trí th yêu không cam tâm ch nh ch th dân, nh ngủ ườ ướ ữngh ch thuy tách mình ra và lên trên cái xã nh ng th hi xã iị ượ ộđ ng th i.ươ ờSau Cách ng, cũng gi ng nh lo tác gi ng th i, Nguy Tuân đã tìm cạ ươ ượh ng đi, lí ng cho mình nên cái ngông đi ph đoan, ch gi cái cáchướ ưở ốt nên đáo cho trang vi t. ế_Tr Cách ng tháng Tám, Nguy Tuân là ng tài thích ch ngông, thíchướ ườ ơchiêm ng ng, ch chiu cái thì sau Cách ng, nhà văn nh con ng i,ưỡ ườ ớcu ng góc th mĩ nó. Nh ng không còn là Nguy Tuân “ngh thu vộ ịngh thu t” a. Ông đã nhìn cái con ng là cái nhân dân lao ng,ệ ườ ộv cu ng đang sinh sôi ng th lên án, cáo ch cũ, kh ng nh ch tớ ấnhân văn ch i.ủ ớT ng t: ế7