Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hướng dẫn đặt và phá bỏ mật khẩu trong Excel Excel

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-30 07:20:03

Mục lục
* * * * *

1. Mở files Excel cần được bảo mật

2. Vào file, chọn Info sau đó chọn Encrypt with Password trong Protect Workbook

3. Hộp thoại Encrypt Document xuất hiện

Bạn hãy nhập mật khẩu mà mình muốn

Và xác nhận lại mật khẩu

4. Kiểm tra sự thành công

Các bạn hãy đóng cửa sổ trang tính đang sử dụng và mở lại, lúc này cửa sổ Password xuất hiện và bạn phải nhập mật khẩu để đăng nhập.

Vậy, sau khi đã đặt password thành công, có thể bạn không nhớ password mà mình đặt, phải làm thế nào?

Cũng giống như các ứng dụng khác, chúng ta cũng cần một phần mềm hỗ trợ nào đó. Tuy nhiên, vẫn có cách để bạn phá bỏ password cho sheet đã đặt mà không cần sự hỗ trợ nào khác

1. Mở file Excel đã bị khóa

2. Mở visual basic Editor bằng cách nhấn nút Alt+ F11 với excel: 2003,2007,2010.  Với excel 2013 trở lên thì chọn Developer trên thanh công cụ rồi chọn visual basic Editor

3. Chọn sheet cần mở khóa

4. Coppy mã code vào 

Sub PasswordBreaker()

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then

    MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation

Else

    If MsgBox("Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is protected, do you want to unprotect it?", _

    vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub

    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer

    Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer

    Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer

    Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer

    On Error Resume Next

    For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66

    For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66

    For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66

    For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

        ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _

        Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _

        Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

    Next: Next: Next: Next: Next: Next

    Next: Next: Next: Next: Next: Next

    If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation

End If

End Sub

5. Chạy chương trình bằng phím tắt F5

6. Xác nhận xóa password

Chúc các bạn thành công !

Lượt xem: 133