Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

HSG Địa 8 (16-17)

d00fa77cbca8ee5bf84dff15bd8dcd55
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-08-23 15:34:09 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 331 | Lượt Download: 4 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Câu (5.0đ): a. Trinh bày đi trí lí và phân tích nghĩa trí lí ta tặ ướ ặt nhiên, kinh và văn hoa xa i.ự ộb) tên các kh trên ng biên gi gi Vi Nam và Lào.ể ườ ệCâu (2.0đ):Hay trinh bày nghĩa giai đo Tân ki phát tri lanh th Vi tủ ệNam.Câu 3.0 đi m)ểCho ng li sau:ả lả ng lúa và cà phê Đông Nam và th gi (%) ượ Lanh thổ Lúa Cà phêĐông Nam ÁTh gi iế 26,0100,0 19,0100,0a) Hay bi thích th hi lẽ ng lúa và cà phê khuợ ủv Đông Nam so th gi i?ự ớb) bi hay rút ra nh xét và gi thích? ảTrường THCS Nguyễn Khắc Viện ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8NĂM HỌC 2016 2017Môn: Địa Lý(Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao đề)a/ bi :ẽ ồ- bi hinh tròn ồ- Yêu p, chính xác, co chú thích, tên bi .ầ ồb/ Nh xét và gi thích:ậ ả- Nh xét:ậ Đông Nam co tr ng lúa và cà phê n( Lúa chi n1/4, cà phêỉ ơchi 1/5 lế ng lúa và cà phê th gi i)ượ ớ- Gi thích:ả phù sa màu các ng ng=>tr ng lúa. badan trên các caoấ ấnguyên=>Tr ng cây công nghi p.ồ ệ Khí nhi gio mùa nong m, ngu nậ dào…ướ ồ Ngu lao ng dào, co truy th ng canh tác lâu i.ồ ờCâu (3,0đ): a. Trinh bày đi trí lí và phân tích nghĩa trí lí ta tặ ướ ặt nhiên, kinh và văn hoa xa i.ự ộb) tên các kh trên ng biên gi gi Vi Nam và Lào.ể ườ ệ* đi trí lí: (1,0đ)ặ ị- ria phía đông bán Đông ng, trung tâm vùng Đông Namằ ươ ủÁ- trí bán o, li Á- Âu, ti giáp Thái Binh ngị ươr ng nộ ớ- trên các tuy ng giao thông hàng i, ng và hàng không qu tằ ườ ườ ếquan tr ngọ- trong khu co kinh phát tri năng ng trên th gi i.ằ ớ* nghĩa trí lí:ủ ị- nghĩa nhiên: (1,0)ự+ Do trí vĩ 23ị 023'B 8ế 034'B nên ta hoàn toàn trong vành đai nhi tướ ệđ c. Do đo thiên nhiên ta mang đi thiên nhiênớ ướ ủnhi gio mùa, nhi cao, chan hòa ánh ng.ệ ắ+ ta giáp bi Đông là ngu tr dào nhi và m, nên ch nhướ ảh ng sâu bi đông. th thiên nhiên ta mùa xanh t, không bưở ướ ịbi thành sa ho bán sa nh cùng vĩ Tây Nam và Tâyế ướ ởPhi.+ ta trên vành đai sinh khoáng Châu Thái Binh ng nên co ngu tàiướ ươ ồnguyên khoáng phong phú. Đây là phát tri công nghi đaả ệngành.+ nhi lu ng di ng th khi cho tài nguyên sinhằ ếv ta phong phú.ậ ướ ấ- kinh (0,5)ề ế+ ta trên nga ng hàng và hàng không qu nên co đi ki nướ ườ ệphát tri các lo hinh giao thông, thu trong vi phát tri quan ngo iể ạth ng các trong và ngoài khu c. Vi Nam cung là ngo ra bi nươ ướ ểc Lào, đông Thái Lan, Campuchia và khu tây nam Trung Qu c.ủ ố- văn hoa xa i: (0,5)ề ộ+ Vi Nam giao thoa các văn hoa khác nhau, nên co nhi nétệ ềt ng ng ch văn hoa xo và giao lâu các trongươ ướkhu c, đi ki chung ng hòa binh, tác ngh và cùng phát tri n.ự ể- an ninh qu phòng: (0,5)ề ố+ ta co trí quân bi quan tr ng vùng Đông Nam Á, khu cướ ựkinh năng ng và nh nh ng bi ng chính tr trên th gi iế ớ+ Bi Đông ta co nghĩa chi trong công cu xây ng phát tri ướ ượ ểvà qu c.ả ốK tên các kh trên ng biên gi gi Vi Nam và Lào.ể ườ Tây Trang, La, Na Mèo, n, Treo, Cha Lo, Lao o, t, Namơ ớGiang, Y.ờCâu (1,0đ):* nghĩa giai đo Tân ki phát tri lanh th Vi Nam là:ủ ệ- Nâng cao hinh, làm cho núi non, sông ngòi tr ạ- Xu hi các cao nguyên bazan núi Tây Nguyên ở- lún các vùng ng ng phù sa tr ẻ- ng Bi Đông Gop ph thành các khoáng quan tr ng: khí, than ầbùn, bô xít,...