Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

HỒN TRƯƠNG BA DA HÀNG THỊT - Lưu Quang Vũ

fb626ac26896ca94f73ecb0f9ae77111
Gửi bởi: nguyen phuong truc vào 04:39 PM ngày 4-10-2018 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 215 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

(Trích)L Quang VũưL Quang VũưI. TÌM HI CHUNGỂ :- Quang Vũ (1948- 1988)ư sinh Phú Thạ quê Đà ởN ngẵ .- Tu th Quang Vũ ắli vùng Phú Th năm ế1954, ông ng và đi ởHà i.ộ- 1965 1970: Quang ưVũ vào iộ ph trong ụquân ch ng Phòng không ủKhông quân.1. Tác giả :a. Cu i:ộ ờI. TÌM HI CHUNGỂ :1. Tác giả :a. Cu i:ộ ờ- Sau đó, ông xu ngũ, ấlàm nhi ngh ưsinh. 1978 khi t, ấông là biên viên ạchí Sân kh u, ầsáng tác chị .I. TÌM HI CHUNGỂ :- Sinh ra trong gia đình trí th c, ứcha là nhà vi ch Quang ưThu n, Quang Vũ ộnăng khi u.ế- ch tay ng mãi ớth đô ch gây ti ng vang. ượ ế- Nh ng sau đó, ngu ồsáng kh nh ưQuang Vũ đã cho ra nh ng ởk ch gây xôn xao lu nhị :1. Tác giả :b. nghi sáng tác:ự ệI. TÌM HI CHUNGỂ :+ nói cu cùngờ ố+ Nàng Si ta Ch cho đi ch cóế nh sĩ, ệ+ th th 9,ờ ứ+ Tôi và chúng ta, Hai ngàn ngày oan trái, Tr ng Ba, da hàng th t,…ồ ươ ị1. Tác giả :b. nghi sáng tác:ự ệI. TÌM HI CHUNGỂ :- Quang Vũ không ch tr thành hi ệt ng bi sâu ch nh ng năm 80 ượ ữc th XX mà còn coi là trong ượ ộnh ng nhà so ch tài năng nh văn ủh ngh thu Vi Nam hi i.ọ ạ- Quang Vũ còn là ngh sĩ đa tài: làm ệth tranh, vi truy n, vi ti lu n,… ậnh ng thành công nh là ch. 1. Tác giả :b. nghi sáng tác:ự

2020-09-30 00:19:43