Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hóa học 9 Bài 14. Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ và muối (1)

69e0492fb47d36c3c49c6b83bf50c811
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-09-13 17:54:04 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 285 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Thí nghi 1ệThí nghi 1ệ Natri hiđroxit tác ng mu iụ ố–Nh dung ch NaOH vào ng nghi ng ự1­2ml dung ch FeClị3 nh ng nghi m.ắ ệ–Quan sát hi tệ ng ra và gi thích ả–Kêt lu tính ch hóa baz Vi phế ươ ng trình hoá c.ọThí nghi 2ệThí nghi 2ệ Đng(II)hiđroxit tác ng ụv axitớ–Cho ít Cu(OH)ộ2 vào đáy ng nghi m, ệnh vài gi dung ch HCl. nh ng ốnghi m.ệ–Quan sát hi ng và gi thíchệ ượ ả–K lu tính ch hóa baz ơVi ph ng trình hóa c.ế ươ ọThí nghi 3ệThí nghi 3ệ Đng (II) sunfat tác ng ớkim lo i.ạ–Ngâm đinh nh ch trong ng nghi ệch ml dung ch CuSOứ ị4 .–Hi ng quan sát đc sau phút là gì?ệ ượ ượ–Gi thích hi ng. lu tính ch hóa ượ ấh mu i. Vi ph ng trình hóa c.ọ ươ ọThí nghi 4: Bari clorua tác ng ớmu i.ố–Nh vài gi dung ch BaClỏ ị2 vào ng ốnghi ch ml dung ch Naệ ị2 SO4 –Quan sát hi ng và gi thích.ệ ượ ả–K lu tính ch hóa mu i. ốVi ph ng trình hóa c.ế ươ ọThí nghi 5: Bari clorua tác ng ớaxit.–Nh vài gi dung ch BaClỏ ị2 vào ng ốnghi ch ml dung ch Hệ ị2 SO4 loãng.–Quan sát hi ng và gi thích.ệ ượ ả–K lu tính ch hóa mu i. ốVi ph ng trình hóa c.ế ươ