Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hóa học 12 Bài 9. Amin

d9ce68ed18d2a4215ead6064b0fc790c
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-29 18:51:47 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 246 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ch ng 3: ươAMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEINBài 9: AMIN16/7/2016 1– NH2HCH3 –NH2 C6 H5 –NH2– NHHH C6 H5 –NHCH3– HHCH3 CH3 CH3 Amonia c(NH3 Amin 1. Khái ni mệI. KHAI NI M, PHÂN LO I, ĐP VÀ DANH PHÁPÊ Ạ* Khái ni mệ Khi thay th ho ho nguyên ủAmoniac(NH3 ng ho ho HĐC gi ng ho ặkhác nhau ta đc amin ượ16/7/2016 Amin th mơCH3 –NH2 C6 H5 –NH2C2 H5 –NH2Amin no amin béo)CTC amin no đn ch ứCn H2n+3 N( 1) a) Theo hidrocbonố2. Phân lo iạCH3 –NH2 CH3 –NHC2 H5 CH3 C2 H5 CH3 => amin tinh ng cố hiđrocacbon liên nguyên nit .ế Amin 1âAmin 2â Amin 3âb) Theo aminâ ủ16/7/2016 4VD1: Ancol và Amin nào sau đây cùng â   3 33 2|3|3 5|3 5|A. CH OH (CH NB. CH CH CH CH CH NH OH CHC. CH CH NH OHD. CH CH CH CH NH OH16/7/2016 5Đng phân aminô ủV ch ạcacbon tri nhom ich cứ ủamin3. Đng phânô16/7/2016 6VD1: C3 H9 có bao nhiêu đng phân amin ôA. B. C. D. VD2: C3 H9 có bao nhiêu đng phân amin âA. B. C. D. Gi iảC3 H9 N 3 23 2|3CH CH CH NHB1: CH CH NH CH  3 33 3|3B2: CH CH NH CHB3: CH CH CH16/7/2016 7CT tính nhanh đng phân amin no, đn ch ch ạh Cn H2n+3 n­1 (n 5)CT tính nhanh đng phân amin no, 1, đn ch c, ứm ch Cn H2n+3 n­2 (n 6)16/7/2016 8VD3: C4 H11 có đng phân amin 1, 2, âl là?ầ ượA. 1; 3; B. 4; 3; C. 3; 4; D. 4; 2; 2.Gi iả    3 23 2|32|3 3|33 2|3CH CH CH CH NHCH CH CH NH CH NHB1:CH CH CHCH CH CH NH CH   3 33 33 3|3CH CH CH NH CHCH CH NH CH CHB2:CH CH NH CH CH 3 3|3B3: CH CH CH CH16/7/2016 9VD4: C5 H13 có bao nhiêu đng phân amin?ôA. 15 B. 16 C. 17 D. 18 VD5: C7 H9 có bao nhiêu đng phân amin th m? ơA. B. C. D. Gi i: ảb1 b1 b1b216/7/2016 10