Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hóa học 12 Bài 4. Luyện tập: Este và chất béo

5e95d7b57f511f141de6ed107894bfca
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-29 18:41:41 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 249 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Khi cho dung ch NHị3 vào dung ch AlClư ị3 .Hi ng ượquan sát đc là ượa. Xu hi khí bay lên ệb. Xu hi tr ng ắc. Xu hi tr ng tan ra ủd. Không quan sát đc hi ng ượ ượ1. Bình làm ng nhôm có th đng đc dd axit ượnào sau đây?A. HNO3 (đc nóng)ặ B.HNO3 (đc ặngu i) ộC. HCl D.H3 PO4 (đc ngu i)ặ ộ1. ph thu đc khi cho dung ch AlClả ượ ị3 tác ng dung ch NaOH là :ụ A.Al(OH)3 ,NaOH,H2 B. NaCl,Al(OH)3 C.NaAlO2 ,NaOH,NaCl, H2 D. đu sai ềDãy ch nào sau đây đc theo ượ ếchi tính kh tăng ?ề ầa. Al, Ba, Nab. Na,Al,Bac. Na,Ba,Ald. Ba,Al,NaĐ xu nhôm trong công nghi ,ng ta dùng ườph ng pháp ươa. Nhi luy b. Thu luy c. Đi phân dung ch ịd. Đi phân nóng ch ảHi ng quan sát đc khi cho mi ng nhôm vào dung ượ ượ ếd ch NaOH ịa. Th mi ng nhôm tan ra ếb. Xu hi tr ng ắc. Th thoát ra khí không mùi ấd. c,a đúng Có kim lo Na,Fe,Al nh bi kim lo đó ,ta dùng ạthu th nào sau đây ?ố ửa. H2 O,HCl b. HCl,NaOH c. H2 O,NaOHd. H2 SO4 ,NaOH Công th nào sau đây là công th qu ng boxit ?ứ ặa. Al(OH)3 .H2 Ob. b. Al2 O3 .2H2 Oc. KAl(SO4 )2 H2 d. d. K2 SO4 Al2 (SO4 )3 24H2 ODãy ch nào sau đây toàn các ch tác ng ớAl2 O3a. HCl,CO, NaOH b. HNO3 ­,CO2, KOH c. NaOH, HCl, Ba(OH)2 d. Fe,HCl, NaOHĐ ch ng minh tính kh nhôm nh ta th hi ệph ngả ứA. Ph ng nhi phòngả ướ ộB. Ph ng nhi nhômả ệC. Dùng ph ng pháp đi luy nươ ệD. Đi phân nóng ch nhôm oxitệ