Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hóa học 12 Bài 4. Luyện tập: Este và chất béo (1)

c664aac8605030363460b4f92788070b
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-29 18:42:48 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 219 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

29/6/2016 2Câu 1: mol ch béo ng đa 5a mol Brấ ớ2 Đt ốmol đc mol Hượ2 và lít CO2 Bi th gi a, làể ớA. 22,4.(b 6a). B. 22,4.(b 3a).C 22,4.(b 7a). D. 22,4.(4a b).GI I:ẢX: (RCOO)3 C3 H5 5Br2 có lk ᴫÁp ng: ụ2 2es1 .CO ten n (k 8) 7.22, 4Vb a 22, 7V b Câu 2: là axit no, andehit no và ancol ộ(không no, có đôi và trong phân ). Đt cháy ốhoàn toàn 0,06 mol thu đc 0,18 mol COượ2 và 2,7 gam c. ướ ặkhác, cho Na vào ng trên th thoát ra 1,12 lít khí (đktc). ượ ấN cho NaOH vào ng trên thì mol NaOH ph ng là ượ ứ0,04 mol. Bi các ph ng hoàn toàn. Ph trăm kh ng ượ ủandehit trong là A. 12,36% B. 13,25% C. 14,25% D. 11,55%29/6/2016 4Gi i:ảVì nCO2 0,18 0,15 nH2O => axit ho andehit ho ph ch tr lênặ ở0'2''( )0, 06 )( )ntmpR COOH molmol CHO mol OR OH mol 2 20,18 0,15CO O22n pX Na H 1,120, 0522, 4mol   . .0, 052n z 0,1nx pz X NaOH0, 04NaOHn xn mol 0, 060, 040,1x zxnxn pz   2 0, 032 0, 020, 00, 061p znpzxy   29/6/2016 5Suy ra: Axit và ancol đu ch c. ứNh ng nưCO2 nH2O 0,03 n(axit và andehit => andehit cũng ch c.ứ0,062 20, 020, 010, 03molHOOC COOH molX OHC CHO molHO CH CH CH CH OH mol ( )0, 01.58%0, 02.90 0, 01.58 0, 03.88Andehit Xm  11, 55%29/6/2016 6Câu 3: Ch ch có công th phân trùng ớcông th đn gi nh t. Đt cháy hoàn toàn gam ừđ 6,72 lít Oủ2 (đktc), thu đc 0,55 mol COượ ồ2 và H2 O. th ph cháy vào 200 ml dung ch Ba(OH)ấ ị2 1M, sau ph ng kh ng ph dung ch gi gam. Cho ượ ớgam tác ng 0,1 mol NaOH, thu đc 0,9 gam Hụ ượ2 và ch Y. Phát bi nào sau đây sai?ộ ểA. Đt cháy hoàn toàn thu đc COố ượ2 và H2 theo mol 1. B. ph ng đc NHả ượ ớ3 .C. Có công th phù Xứ D. Tách thu đc ch không có đng phân hình ướ ượ ồh cọ .29/6/2016 7Gi i:ả nọCO2 nH2O => 0,55 molL có ạ3 20, 4197(0, 44 18 241 18 76, 8(2)BaCO COOHn xx y  T (1) và (2) => x= 0,3 mol; 0,25 molừMà2 26 10 50, 0, 0, 25: 0, 25: 0, 0.5 0.25 10 5O XX CO OBTNT molC O   M khác: ặ22 22 22 1::X NaOH OX HO CH CH COOCH CH COOHY HO CH CH COONa   29/6/2016 8Câu 4: Cho X, là ch thu dãy đng đng axit acrylic ủvà MX MY là ancol có cùng nguyên X; là este ớch đc X, và Z. Đt cháy hoàn toàn 11,16 gam ượ ỗh X, Y, và 13,216 lit khí Oợ ủ2 (đktc) thu đc khí COượ2 và 9,36 gam c. khác 11,16 gam tác ng ướ ụt đa dung ch ch 0,04 mol Brố ứ2 Kh ng mu thu ượ ốđc khi cho cùng ng trên tác ng dung ch KOH ượ ượ ịd nh giá tri nào đây?ư ướA. 4,88 gam B. 5,44 gam C. 5,04 gam D. 5,80 gam29/6/2016 9GI I:ẢBTKL suy ra nCO2 0,47 molVì nH2O 0,52 0,47 nCO2 => Ancol no, ch cứ22 0, 04Brx n Ta có:2 22 20,59 0,47 0,522 411,16n nm mmol mol molp pC xgE CO OC z 222 0, 04: 0, 280, 47 0, 52BrH Ox nBTNT zn z   0, 020,10, 01xyz 0,13En mol 0, 473, 6150,13C 29/6/2016 1023 62:: 0,1X CH CH COOHZ OH mol 20,023 6211,160,02 0,01.23 620,013 620, 020,10, 01R COOH molH OE OH mol KOH RCOOKC OHRCOO mol    : 11,16 0,1.76 0, 04.56 0, 02.18 0, 01.76muoiBTKL m 4, 68muoimg
vongech@gmail.com
2020-09-24 17:05:12