Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hóa học 11 Bài 7. Nitơ

36303737373039303866396139323833333936626664313536316638366663633133666235303136373437656432323134623264343965613938333936613966
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 09:02 PM ngày 31-08-2017 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 233 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ch­¬ng­II­­­Nit¬­-­Photpho§ .NITƠ§ 2. AMONIAC VÀ MU AMONIỐ§ 3. AXIT NITRIC MU NITRATỐ§ 4. PHOTPHO§ 5. AXIT PHOTPHORIC MU PHOTPHATỐ§ 6. PHÂN BÓN HOÁ Ọ8/31/17BÀI 7NITƠTU 06 NGÀY 03/10/2016ẦTI 11Ế8/31/17BÀI 7NITƠCẤU­HÌNH­ELECTRON­:­VỊ­TRÍ­:­ (Z=7) 1s 22s 22p 3Liên ng hóa tr ị(liên ba n)ế ềB ch liên tả ếCông th ức oấ ạCông th ứphân tửNNN2 (M=28)I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬô th 7, chu kì 2, nhóm VAứĐn slide 9ế8/31/17II. TÍNH CH LÝẤ 49014E02038/31/17II. TÍNH CH LÝẤ ẬNit ơl ngỏ 49014E0203 4E056C06N2O28/31/17III. TÍNH CH HÓA CẤ ỌNH3 N2 N2 O; NO; N2 O3 NO2 HNO3­3 +1+2+3 +4 +5 49014E034103S­3N0N2 +2N +4NN la ch âoxi hoa la ch khâ +5NV YẬ NIT CÓ TÍNH OXI HOÁ, CÓ TÍNH KHƠ 5604 203A 4E002054014E022C20002054014E01III. TÍNH CHÁT HOÁ CỌ1. TÍNH OXI HOÁ