Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hóa học 11 Bài 23. Phản ứng hữu cơ

ec928901246e0bd0dafcb9308bcb4eef
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-09-01 09:34:14 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 245 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ph ng cả ơ1. Ph ng ly ph ng phân c)ả ự•Cacbocation cacbanion•Tác nhân electrophin nucleophin2. Ph ng đng ly ph ng không phân c)ả ự•Ph ng tham gia doả ự•Ph ng không hình thành doả ự3. Phân lo theo bi đi phân ch ph ngạ ứ•Ph ng thả ế•Ph ng ngả ộ•Ph ng táchả ứ•Ph ng phân huả ỷ•Ph ng đng phân hoáả ồPh ng cả ơ4. Ph ng oxy hoá­khả ử5. ch ph ngơ ứ•Ph ng đn phân giai đo n)ả ạ•Ph ng ng phân (1 giai đo n)ả ưỡ ạ•Xúc tác7. Chi và di bi ph ngề ứGi ng viên: Ph Đình Th ng ắHVKTQS