Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hóa học 11 Bài 17. Silic và hợp chất của silic

b9c80bbbeda46263f72b45bdd1c41e64
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-09-01 08:31:37 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 236 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA MI NGỂ ỆCÂU IỎ Nêu tính ch hóa mu cacbonat ốVi pt phân và ph ng trình ion rút n?ế ươ ọĐáp án 1. Ph ng axit ớNaHCO3 2HCl  NaCl CO2 H2 O HCO3 CO2 H2 O2. Ph ng bazoả ớNaHCO3 NaOH Na2 CO3 H2 O HCO3 OH CO3 2­ H2O3. Ph ng nhi phân ệMgCO3 MgO CO2Tu 13 ầBài 17 Ti 25 ếSILIC VÀ CH SILICỢ ỦA.SILIC* trí Si trong BTH:ị ủ­ 14­ Chu kì 3­ Nhóm IVA* hình electron nguyên Si: ủ1s 22s 22p 63s 23p liên ng hóa tr có th có là 4ố ểI. Tính ch líấ ậSilic có ng thù hình:ạ Si tinh thể­ Si vô đnh hìnhịSi tinh thể Si vô đnh hìnhịII. Tính ch hoa cấ Ti 25. SILIC VA CH SILICế UXác đnh oxi hoá Si trong các ch sau:ị SiH4 Ca2 Si, Si, SiO SiO2 H2 SiO3+40 +4­4 ­4 +2 Si th ng cườ các oxi hoá:ố ­4 +2 +4 tính khử tính oxi hóaTính kh và tính oxi ửhoá Si th hi ệkhi tham gia ph ng ứv ch nào?ớ ấa) Tác ng phi kimụ ớSi tác ng Fụ ớ2 tở th ng), Clườ2 Br2 I2 O2 khi đun nóng), C, N, nhi cao ộSi 2F2 SiF→4 (Silic tetraflorua)Si O2 SiO→2 (Silic đioxit)Si SiC (siliccacbua +4 +4t 0t +4 SiC có ng ng kim ng nên th ng ươ ườdùng làm mài…ộ 1.Tính kh :ử Ti 25. SILIC VA CH SILICế Ub) Tác ng ch tụ ấSi tác ng ng đi nh dung ch ươ ịki Hề ạ2Si 2NaOH H2 Na2 SiO3 H2 0 +4Ti 25. SILIC VA CH SILICế UNH XÉT Trong các ph ng trên, oxi hoá Si tả ng +4 Si th hi tính khể 2.Tính oxi hoa nhi cao Si tác ng kim lo ho ạđng (Ca, Mg, Zn, Fe...) thành silixua kim lo iạ .Si Mg Mg2 Si (magie silixua) ­4 Trong các ph ng trên, oxi hoá ủSi gi ­4 Si th hi tính oxi hóaể ệNH XÉTẬ Ti 25. SILIC VA CH SILICế ỦIII. Tr ng thai nhiêna ưA. SilicI Tinh ch lyấ ậII.Tinh ch hoa câ o1.Tinh khư2.Tinh oxi hoaIII.Tr ng thai ưnhiên Ti 25. SILIC VA CH SILICế