Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hóa học 10 Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hoá học (1)

ffa95bbe7788ded16d8a4f5bd7ddcc33
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-09-04 10:17:57 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 342 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Së GI¸O DôC еo t¹oKI TRA BÀI CŨỂCâu Câu 2Câu 4Câu 311 Nguyên có th là 16,v trí ịc nguyên trong ng tu hoàn ầlà ?2chu 2, nhóm IIAỳA2chu 3, nhóm IIIAỳB2chu 3, nhóm VIA.ỳC2chu 3, nhóm IVA.ỳD SaiSaiĐúngSai 2928 2726 25242322 2120 1918171615 1413121110090807060504 030201H GIẾ ỜSaiSaiĐúng SaiSaiSaiĐúng SaiSai2 nguyên có ng các ốelectron phân là và ốelectron ngoài cùng là 3. ớNguyên thu c:ử ộ2 Chu 2, nhóm IIA.ỳA2 Chu 2, nhóm IIIA.ỳB2 Chu 3, nhóm IIIA.ỳC2 Chu 3, nhóm IIA.ỳD SaiSaiĐúngSai 2928 2726 25242322 2120 1918171615 1413121110090807060504 030201H GIẾ ỜSaiSaiH GIẾ ỜSaiSaiĐúngH GIẾ ỜSaiSaiSaiĐúngH GIẾ ỜSaiSai SaiSai SaiSaiSai SaiSaiĐúngSai SaiSai3 Cho nguyên có hình electron ấlà: 1s 2s 2p 3s 3p 5. thu chu ỳnào, nhóm nào?2 Chu 2, nhóm VAỳA2 Chu 2, nhóm VIIAỳB2 Chu 3, nhóm VII ỳAC2 Chu 3, nhóm VAỳD SaiSaiĐúngSai 2928 2726 25242322 2120 1918171615 1413121110090807060504 030201H GIẾ ỜSaiSaiĐúng SaiSaiSaiĐúng SaiSai4 Nguyên Photpho thu chu 3, nhóm ỳVA. hình electron Photpho là:ấ ủ21s 2p 3s 3p 5.A21s 2s 2p 3s 3p 2.B21s 2s 2p 3s 3p 3.C21s 2s 2p 3s 3p .D SaiSaiĐúngSai 2928 2726 25242322 2120 1918171615 1413121110090807060504 030201H GIẾ ỜĐúngSaiSaiSaiĐúng SaiSaiSaiĐúng SaiSaiTI 15­ BÀI 8: BI ĐI TU HOÀN ẦC HÌNH ELECTRON NGUYÊN CÁC ỦNGUYÊN HÓA CỐ I/ BI ĐI TU HOÀN HÌNH ẤELECTRON NGUYÊN CÁC NGUYÊN .Ử Ố(SGK ng 5­ Trang 38)ả NhómChu kì IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA1 H1s He1s 22 Li2s Be2s B2s 22p C2s 22p N2s 22p O2s 22p F2s 22p Ne2s 22p 63 Na3s Mg3s Al3s 23p Si3s 23p P3s 23p S3s 23p Cl3s 23p Ar3s 23p 64 K4s Ca4s Ga4s 24p Ge4s 24p As4s 24p Se4s 24p Br4s 24p Kr4s 24p 65 Rb5s Sr5s In5s 25p Sn5s 25p Sb5s 25p Te5s 25p I5s 25p Xe5s 25p 66 Cs6s Ba6s Tl6s 26p Pb6s 26p Bi6s 26p Po6s 26p At6s 26p Rn6s 26p 67 Fr7s Ra7s 2C hình electron ngoài cùng nguyên các nguyên nhóm Aấ ố3 Na3s Mg3s Al3s 23p Si3s 23p P3s 23p S3s 23p Cl3s 23p Ar3s 23p 62 Li2s Be2s B2s 22p C2s 22p N2s 22p O2s 22p F2s 22p Ne2s 22p 6Em có nh xét gì bi điự electron ngoài cùngố ủnguyên các nguyên thu ộchu và ?ỳS ngoài cùng nguyên các nguyên tăng ầl đn 8ượ NhómChu kì IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA1 H1s He1s 22 Li2s Be2s B2s 22p C2s 22p N2s 22p O2s 22p F2s 22p Ne2s 22p 63 Na3s Mg3s Al3s 23p Si3s 23p P3s 23p S3s 23p Cl3s 23p Ar3s 23p 64 K4s Ca4s Ga4s 24p Ge4s 24p As4s 24p Se4s 24p Br4s 24p Kr4s 24p 65 Rb5s Sr5s In5s 25p Sn5s 25p Sb5s 25p Te5s 25p I5s 25p Xe5s 25p 66 Cs6s Ba6s Tl6s 26p Pb6s 26p Bi6s 26p Po6s 26p At6s 26p Rn6s 26p 67 Fr7s Ra7s 2C hình electron ngoài cùng nguyên các nguyên nhóm Aấ Nh xét :+ Đu chu kì là nguyên có hình ngoài ớcùng là: ns 1IAH1s 1Li2s 1Na3s 1K4s 1Rb5s 1Cs6s 1Fr7s Các nguyên nguyên nhóm ốIA có hình electron ớngoài cùng nh th nào ?ư