Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hóa học 10 Bài 6. Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử

65724449fb5a2c4747835a7e72374f30
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-09-04 10:13:10 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 364 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CHÀO NG QUÝ TH CÔ ẦT GI CÙNG P!Ớ ỚNGUYÊN TỬH NHÂNẠ ỎNGUYÊN TỬBài 6: LUY ẬC NGUYÊN TẤ ỬC trúc nguyên tấ ửL electron (n)ớL (K)ớ 2(L)ớ (M)ớ 4(N)ớ1 Phân ớs Phân ớs,p Phân ớs,p,d Phân ớs,p,d,f1s 22s 2,2p 63s 2,3p 6,3d 104s 2, 4p 6, 4d 10, 4f 14 …2e 8e 18e 2n 21. VÀ PHÂN ELECTRONỚ Ớ* Th năng ngứ ượ* Các vi hình electronướ ấB 1: Xác đnh Zướ ốB 2: Đi vào th năng ngướ ượB 3: Vi hình electronướ 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p2. LIÊN GI ELECTRON NGOÀI CÙNG VÀ ỚLO NGUYÊN TẠ ỐS electron ốl ngoài ớcùng 1, ho 3ặ4 5, ho 7ặ 8Kim lo ạ(­H, Be, Có th là ểKL hay PK Phi kimKhí hi mếLo ạnguyên tốCâu 1: Dãy nào trong các dãy sau đây các phân ồl electron đã bão hòa?ớA. 1, 3, 7, 12B. 2, 5, 9, 13C. 2, 4, 10, 11D. 2, 6, 10, 14Câu 2: Nguyên có 18 thu lo i:ố ạA. Kim lo i.ạB. kim.D. Phi kim.C. Khí hi m.ế Xin chúc ngừXin chúc ngừXin ch ọđáp án khác! Xin ch ọđáp án khác!Xin ch ọđáp án khác!Tr nghi ệCâu 3: hình electron nhôm (Z=13) là ủ1s 22s 22p 63s 23p 1. Câu kh ng đnh nào sau đây là sai?ẳ ịA. th nh có electronớ B. th hai có electronớ ứC. th ba có electronớ ứD. ngoài cùng có electronớCâu 4: electron đa trên (n=5) có đa ốbao nhiêu electron?A. 45 B. 20D. 32.C. 50 Xin chúc ngừXin chúc ngừXin ch ọđáp án khác! Xin ch ọđáp án khác!Xin ch ọđáp án khác!Tr nghi mắ ệB. BÀI PẬBài 1: Tìm notron, đi tích nhân ạnguyên kh i, electron và vi hình ấelectron các nguyên nguyên sau: ,Cl3517Ca4020Bài 2: Kh ng nguyên trung bình ượ ủBrom là 79,91. Bi Brôm có hai đng là 79Br, 80Br. Tính ph trăm nguyên 80Br?Phi 1ế Phi 2ế ốBài 3: ng trong nguyên ộnguyên là 34. mang đi nhi ềh không mang đi là 10 ạa) Vi hình electron nguyên ốb) là kim lo i, phi kim hay khí hi m? Vì ếsao? Phi 3ế