Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hình học 12 Ôn tập Cuối năm

6b7fea42053a511383086b3ffbdf61b8
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-14 14:45:11 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 238 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TiÕt 40:Bµi tËpGi¸o viªn thùc hiÖn: TrÇn V¨n Kiªn KiÓm tra ba× còCh ph ng án tr đúngọ ươ ờCâu :N ph ng đi qua đi mế ể0 0, ,M zvà có véc pháp tuy nộ ế ,n rthì ph ng trìnhươc nó ủlà :A .0 00A z B .C .D.0 00A z 0 00A z 0 0A C©u2 Trong kh«ng gian Oxyz Cho (x1 ;y1 ;z1 vµ (x2 y2 z2 )Lµ hai vÐc t¬ kh«ng cïng ph ¬ng vµ c¸c êng th¼ng chøa chóng song song hoÆc n»m trªn) mét mÆt ph¼ng (P) th× mét vÐc t¬ ph¸p tuyÕn cña (P) lµ: A. a, b]B. bC. bD. -b C©u Cho (-1; 2; 3) (2; -4; 3) (4; 5; 6) Th× AB, AC b»ng:A. (-18; -9; 39) B. (5; 1; 4)C. (18; 9; -39)D. (18; 9; 39) C©u 4: MÆt ph¼ng (P) ®i qua ®iÓm Mo (1; 3; -2) vµ vu«ng gãc víi trôc Oy cã ph ¬ng tr×nh lµ:A. (P): 3x 5y 2z 0B. (P): 2x 5z 0C. (P) 0D. (P) 0Ghi nhí: 1. N¾m îc c¸ch x¸c ®inh vÐc t¬ ph¸p tuyÕn cña mét mÆt ph¼ng 2. N¾m îc c¸ch lËp ph ¬ng tr×nh tæng qu¸t cña mét mÆt ph¼ngBài pậBµi ViÕt ph ¬ng tr×nh mÆt ph¼ng trong c¸c tr êng hîp sau:b) §i qua ®iÓm Mo (1; 3; -2) vµ vu«ng gãc víi êng th¼ng M1 M2ë ®©y M1 (0; ;-3) M2 (1; -4; 1)c) §i qua ®iÓm Mo (1; 3; -2) vµ song song víi mp 2x 3z =0 Gi¶inªn nã cã ph ¬ng tr×nh tæng qu¸t lµ 1(x -1 -6(y -3 4(z +2) =0hay 6y 4z 25 =0c) Gäi mÆt ph¼ng cÇn t×m lµ (Q) v× (Q) // mÆt ph¼ng 2x -y +3z 0Nªn nQ (2; -1; 3).VËy (Q) tho¶ m·n nQ (2; -1; 3) Mo (Q)nªn cã pt 2(x -1) -1(y -3) +3(z +2) hay 2x -y +3z +7 0C¸ch kh¸c mp cÇn t×m cã d¹ng (Q) 2x -y 3z v× Mo thuéc (Q) nªn ta cã 2.1 -3 3(-2) =0 =7 VËy (Q) 2x +3z b) Gäi mÆt ph¼ng cÇn t×m lµ (P) V× (P) M1 M2 nP M1 M2 1;-6;4 vËy (P) tho¶ m·n nP 1;-6;4 Mo (P) Bµi Cho hai ®iÓm M1 (2; 3; -4); M2 (4; -1; 0). ViÕt ph ¬ng tr×nh mÆt ph¼ng trung trùc cña ®o¹n th¼ng M1 M2 Gi¶iGäi mp cÇn t×m lµ (P), lµ trung ®iÓm cña M1 M2 ta cã:M1 M2 (2; -4; 4) (3; 1; -2). V× (P) lµ mp trung trùc cña M1 M2 nªn (P) tho¶ m·n M1 M2 (2; -4; 4) 2(1;-2; 2)I (P)Nªn (P) cã PT tæng qu¸t lµ: 1(x-3) 2( 1) +2( 0 2y+2z+3 0C¸ch kh¸c Gäi mp cÇn t×m lµ (P), M(x;y;z) (P) M1 M2 M (x-2) (y-3) (-4-z) (4-x) 2+ (-1-y) 2+(0-z) 2 2y +2z 0 Gi¶i:Ta cã AB (3; -6; 0); AC (5; ;3) VÐc t¬ ph¸p cña (ABC) lµ:n AB, AC] -18;-9;39) -3(6; 3; -13)VËy (ABC) tho¶ m·n: (6; 3; -13) (ABC) Nªn (ABC) cã PT tæng qu¸t lµ: 6( 3( 2) 13( 6x 3y -13z +39 0Bµi Cho tam gi¸c ABC víi A(-1;2;3); B(2; -4; 3); C(4; 5;6). H·y viÕt ph ¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (ABC)Bµi :Cho ®iÓm ). H·y viÕt ph ¬ng tr×nh mÆt ph¼ng qua c¸c h×nh chiÕu cña ®iÓm trªn c¸c trôc to¹ ®é Gi¶iGäi A1 A2 A3 lÇn ît lµ h×nh chiÕu cña trªn c¸c trôc Ox,Oy;Ozkhi ®ã A1 (2; 0; 0) A2 (0; 3; 0) A3 (0; 0; 4)VËy ph ¬ng tr×nh cña mÆt ph¼ng (A1 A2 A3 lµ:x2 y3 z4+ 1Bai H·y viÕt ph ¬ng tr×nh mÆt ph¼ng ®i qua ®iÓm Mo (2; -1; 0)song song víi trôc Oy vµ vu«ng gãc víi mp 2x 3z 0Gi¶iMÆt ph¼ng (P) cÇn t×m cã cÆp vÐc t¬ chØ ph ¬ng lµ (0; 1; 0) n’= (2; -1; 3)Nªn vÐc t¬ ph¸p tuyÕn cña (P) lµ n’ (3; 0; -2)VËy mp (P) tho¶ m·n: (3; 0; -2) Mo (P)Nªn PT tæng qu¸t cña (P) lµ: 3( 0( 1) 2) 3x -2z 0