Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hình học 12 nâng cao Chương III. §1. Hệ toạ độ trong không gian

61656238646263353433363866643233343130316261613238326530383533393030396362613461656664623230313339643735343164386134383130626231
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 08:08 AM ngày 15-08-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 229 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

HÖ trôc täa ®éHÖ trôc täa ®é trong kh«ng gian trong kh«ng gian Neâu ñònh nghóa maët caàu (S) taâm baùn kính R.S(I; R) {M IM R} .I R(S). zx yO .I M(S) Trong khoâng gian Oxyz, maët caàu S(I; R) coù phöông trình nhö theá naøo?0 z0y0x0z(x; y; z) MÆt cÇu t©m I(x0 ;y0 ;z0 b¸n kÝnh cã ph ¬ng tr×nh (x-x0 (y-y0 (z-z0 (1)6) Ph ¬ng tr×nh mÆt cÇu6) Ph ¬ng tr×nh mÆt cÇuVí 1:ụa)Vieát phöông trình maët caàu taâm I(1; -2; 3) coù baùn kính 5.2 2( 1) 2) 3) 25x z b) Hãy xác đnh tâm và tính bán kính có ph ng ươtrình sau (x+1) (y+2) (z-3) 3+) Taâm (­1; ­2; 3)+) Baùn kính MÆt cÇu t©m I(x0 ;y0 ;z0 b¸n kÝnh cã ph ¬ng tr×nh (x-x0 (y-y0 (z-z0 H®5: Cho A1 (a1 b1 c1 vµ A2 (a2 b2 c2 H·y viÕt ph ¬ng tr×nh mÆt cÇu (S) cã êng kÝnh A1 A2 theo hai c¸ch sau: 1)BiÕt t©m vµ b¸n kÝnh cña mÆt cÇu.( N1,2 2) NhËn xÐt r»ng ®iÓm1 2( 0M M uuuur uuuuurI .A1MA2H®6: H·y viÕt ph ¬ng tr×nh mÆt cÇu(S) ®i qua ®iÓm A(0; 0; 0) B(1; 0; 0), C(0; 1; 0) vµ D(0; 0; 1).6) Ph ¬ng tr×nh mÆt cÇu6) Ph ¬ng tr×nh mÆt cÇu Ph ng trình là ươph ng trình khi và ch khi ươ Khi đó tâm làặ và bán kính làặ ầ2 2a d 2x 2ax 2by 2cz 0 2 2R d I b; c Hđ7 :M ph ng trình sau đây có ph là ph ng trình không? ươ ươ ầN là ph ng trình hãy tìm tâm và tính bán kính đó.ế ươ ầ2 21) 0x y 2 22) 2 23) 1x x 2 24) 1x xy z Không ph là ph ng trình uả ươ ầ1 1( 0; 0)3 3I R2 22 0x xy x (0; 0; 0) 1I RKhông ph là ph ng trình uả ươ ầ2 203x x 2 21x z NG CỦ 1,MÆt cÇu t©m I(x0 ;y0 ;z0 b¸n kÝnh cã ph ¬ng tr×nh :(x-x0 (y-y0 (z-z0 2,Ph ng trình là ươph ng trình khi và ch khi ươ Khi đó tâm làặ và bán kính làặ ầ2 2a d 2x 2ax 2by 2cz 0 2 2R d I b; c 3, So sánh ph ng trình đng tròn trong ch ng trình ươ ườ ươ ớ10. Bài nhàậ ềBài nhàậ ềBài trong sách Bài Hìnhậ 12: Bài 31, 32, 33, 34 trang 121 Bài trong sách giậBài trong sách giậáo áo khoa khoa Hình hHình học 12: ọc 12: Bài 13; 14 trang 82 Bài 13; 14 trang 82