Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hình học 12 nâng cao Chương II. §4. Mặt nón hình nón và khối nón

7b78971e239f0c0ae867241259d053b1
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-15 08:03:51 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 303 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Nhi li chào ng quý th cô ầv ti hôm nay 12A7ề ACDB DABC MÆt trô trßn xoay Khèi trô trßn xoay H×nh trô trßn xoay (Sinh bëi êng thẳng khi quay quanh êng th¼ng song song với vµ c¸ch mét kho¶ng R) (Sinh bëi miÒn ch÷ nhËt ABCD khi quay quanh AB) (Sinh bëi êng gÊp khóc ADCB khi quay quanh AB với ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt) Hình Hình Hình Ki tra bài cũ :ểHình bi di là hình tr ụm tr và kh tr ?ặ Ti 22 NÓN, HÌNH NÓN VÀ KH NÓNế 1.Đnh nghĩa nónị ặ2.Hình nón và kh nónố 3.Di tích hình nón ệvà th tích kh nónể Ti 22 NÓN, HÌNH NÒN VÀ KH NÓNế 1. Đnh nghĩa nón :ị ặCho đng th ng ườ Xét đng th ng lộ ườ và 0(0 90 Khi đó tròn xoay sinh đng th ng ườ ẳkhi quay quanh đc là nón.ượ l+ là đnhỉ nón.ủ ặ+ là tr cụ nón.ủ ặ+ là đng sinhườ nón.ủ ặ+ là góc đnhở nón.ủ ặTrong đó :* Nh xét thu nón (N) ặkhác đnh nón (N) ặthì đng th ng OM đc ườ ượ ọlà đng sinh nón.ườ MNGiao nón ặvà ph ng đi ẳqua tr nó làụ ủhình gì ?Là hai đng sinh đi ườ ốx ng nhau qua tr cứ P’ Là đng tròn (C) ườho đi Oặ Cho nón (N) tr và đnh O.ỉ(P) vuông góc khác ắm nón theo đng tròn (C),ặ ườ(P’) vuông góc O.ạ2. Hình nón và kh nón :Khi đó :* Ph nón (N) gi hai tầ ph ng (P) và (P’) cùng hình tròn (C)ẳ đc là hình nón.ượ ọ* Hình nón cùng ph bên trong nó ầg là kh nón.ọ ố lhrI OMBán kính đáy IM rChi cao OI hềĐ dài đng sinh OM lộ ườ hn­khGiao nón ặvà ph ng ẳvuông góc tr ủnó là gì ĐnhỉĐng sinhườĐáyTr cụ(C) Cho nón (N) tr đnh và góc đnh 2ở .(P) vuông góc khác ạc nón theo đng tròn (C),ắ ườ(P’) vuông góc O.ạ2. Hình nón và kh nón :Khi đó :* Ph nón (N) gi hai tầ ph ng (P) và (P’) cùng hình tròn (C)ẳ đc là hình nón.ượ ọ* Hình nón cùng ph bên trong nó ầg là kh nón.ọ ốBán kính đáy IM rChi cao OI hềĐ dài đng sinh OM lộ ườGiao hình ộnón và ặph ng qua tr ục nó là hình gì ?ủIOTam giác cânNêu công th liên ứh gi đng ườsinh, đng cao và ườbán kính đáy ủhình nón ?2 2OM OI IM h Nh xét :ậnoitiep lhrI MO Cho nón (N) tr và đnh O.ỉ(P) vuông góc khác ắm nón theo đng tròn (C),ặ ườ(P’) vuông góc O.ạ2. Hình nón và kh nón :Khi đó :* Ph nón (N) gi hai tầ ph ng (P) và (P’) cùng hình tròn (C)ẳ đc là hình nón.ượ ọ* Hình nón cùng ph bên trong nó ầg là kh nón.ọ ốBán kính đáy IM rChi cao OI hềĐ dài đng sinh OM lộ ườ3. Khái ni di tích hình nón và ệth tích kh nón:ể hình chóp là ti pộ hình nón ộn đáy hình chóp là đa giác ti ếđáy hình nón và đnh hình chóp ủlà đnh hình nón.ỉ ủ2 2OM OI IM h Nh xét :ậ lhrI MO 2. Hình nón và kh nón :Bán kính đáy IM rChi cao OI hềĐ dài đng sinh OM lộ ườ3. Khái ni di tích hình nón và ệth tích kh nón:ể hình chóp là ti pộ hình nón ộn đáy hình chóp là đa giác ti ếđáy hình nón và đnh hình chóp ủlà đnh hình nón.ỉ ủ* Di tích xung quanh hình nón là ủgi di tích xung quanh hìnhớ ủchóp đu ti hình nón đó khi nhề đáy tăng lên vô n.ạ Th tích hình nón là gi th ểtích hình chóp đu ti hình nón ếđó khi nh đáy tăng lên vô n.ố Cho hình chóp đu ti hình nón. Khi nh đáy hình chóp đu ềtăng lên vô nạ•Quan sát và cho bi quan đáy ệc hình chóp và đáy hình nón ?ủ•Đ dài đng cao bên hình ườ ủchóp đu so dài đng sinh ườc hình nón ?ủ2 2OM OI IM h Nh xét :ậ lhrI MOTi 22 NÓN, HÌNH NÒN VÀ KH NÓNế •Di tích xung quanh hình nón là gi di tích xung quanh ệc hình chóp đu ti hình nón đó khi nh đáy tăng lên vô nủ ạ OHI Di tích xung quanh hình chóp đu :ệ ề* Di tích xung quanh hình nón :ệA Di tích tam giác OAB :ệOAB1S OH.AB2xq hc OAB1 1S n.S OH.nAB OH.C2 ñaùy-hc xq1S l.(2 r) r.l2 •Th tích hình nón là gi th tích hình chóp đu ti pể hình nón đó khi nh đáy tăng lên vô n.ố ạ* Di tích toàn ph hình nón :ệ ủtp xq2S Sr.l .r r(l r)ñ  * Th kh nón :ể ố2kn1 1V h.S h. r3 3ñ h 16Khi nh đáy hình ủchóp đu ti tăng lên ếvô thì dài đng cao ườm bên nó ng dài ộđng sinh hình nónườ ủKhi nh đáy hình ủchóp đu ti tăng lên ếvô thì chu vi đáy nó ủb ng chu vi đáy hình ủnónTi 22 NÓN, HÌNH NÒN VÀ KH NÓNế Gi hình chóp đu ềcó nh đáyạ