Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hình học 12 nâng cao Chương II. §1. Mặt cầu khối cầu

33366439356364613530623533633766643536653931326333333862616631633863653331306462343965356233633633313536393230303231356565666662
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 07:55 AM ngày 15-08-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 233 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KÝnh chµo c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vÒ dù giê th¨m líp KiÓm tra bµi cò Khái ni đng tròn ườtrong ph ng?ặ ẳV trí ng đi ươ ộđi và đng tròn ườtrong ph ng?ặ Đng tròn là nh ng đi ườ ểtrong ph ng cách đu đi ốđnh cho tr kho ng không đi. ướ là đi trên đng tròn khi đó ườOM là bán kính đng tròn (b ng ườ ằr).. MrO MrOCho là đi trong ph ng. Khi đó gi ữvà đng tròn có trí ng đi ra :ườ ươ ảN OM thì trên đng tròn. ườN OM thì ngoài đng tròn. ườN OM thì trong đng tròn. ườM2M1 Chúng ta quan sát hình nh sau :ộ ảHình nh trái ảđt Hình nh ặtrăng Hình nh qu bóng hình nh hình u:ộ ầM hình nh hình u:ộ §1 MÆt cÇu khèi cÇuCh ¬ng II MÆt cÇu, mÆt trô, mÆt nãn IM Trong không gian cho đi cộ đnh và th ng không điị ươ ổR (s) có tâm bán kính làặ nh ngậ đi trongể không gian cách đi đnh tể ộkho ng ngả không đi.ổR án kính uủ (S) âm uủ (S) 1. 1. Đnh nghĩa uị ầĐnh nghĩa uị ầKí hi R)ệTa có: S(I R) IM R} Dây cung AB đi qua tâm đc là ượ ọđng kínhườ ầ(b ng 2R).ằMOC DBA Các thu ngậ ữ­ hai đi C, ằtrên S(O R) thì ầđo th ng CD đc ượ ọlà dây cung ầđó2D20 440B792003690B6D204F036320022012036E046E680405 206312286213