Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hình học 11 Nâng cao Chương III. §4. Hai mặt phẳng vuông góc

b7166418b74c2c7521f0402ce869486d
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-30 21:14:34 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 237 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr ng THPT Phan Chu Trinh ươ  $4. Hai Ph ng Vuông Goc  11A2ơ Bai HAI PH NG VUÔNG GOC (TT)Ă Ă(Hinh nâng cao 11)oBai CuBai iơNg y: Lê Phi Dungươ aL y: 11A2ơ GVHD Nguy Th Anhê Tr ng THPT Phan Chu Trinh ươ  $4. Hai Ph ng Vuông Goc  11A2ơ Bai HAI PH NG VUÔNG GOC (TT)Ă Ă(Hinh nâng cao 11)oNg y: Lê Phi Dungươ aL y: 11A2ơ aBai CuBai iơGVHD Nguy Th Anhê Tr ng THPT Phan Chu Trinh ươ  $4. Hai Ph ng Vuông Goc  11A2ơHay ch đap an đung (o va vuông goc nhau khi va ch khi :ơ iĐap anBai Cu;aa bb  ( aa  aa ccP2.1.3.4. Tr ng THPT Phan Chu Trinh ươ  $4. Hai Ph ng Vuông Goc  11A2ơHay ch đap an đung (o va vuông goc nhau khi va ch khi :ơ iĐap an( aa  aa ccP ;aa bb  Bai Cu2.1.3.4. Tr ng THPT Phan Chu Trinh ươ  $4. Hai Ph ng Vuông Goc  11A2ơ1. a  Bai Cu Sai tâ !ôCh xet tr ng :i ươ ơ¼0, 90aa  a không vuông goc (ơ )Đap an sai.Hay không vuông goc (ơ ). Tr ng THPT Phan Chu Trinh ươ  $4. Hai Ph ng Vuông Goc  11A2ơBai Cuaa 2. Đung !ôĐây chi nh la dung đnh li iđi ki hai mp vuông goc.ê êĐap an đung. Tr ng THPT Phan Chu Trinh ươ  $4. Hai Ph ng Vuông Goc  11A2ơBai Cu;aa bb  3. Sai tâ !ôcQuan sát hình bên ta th :ấ¼¼, ,b c Đap an sai.a c  Tr ng THPT Phan Chu Trinh ươ  $4. Hai Ph ng Vuông Goc  11A2ơBai CuccP4. Đung !ôQuan sát hình bên ta th :ấ: song song caa a    Đap an đung. Tr ng THPT Phan Chu Trinh ươ  $4. Hai Ph ng Vuông Goc  11A2ơHay ch đap an đung (o va vuông goc nhau khi va ch khi :ơ iĐap an( aa  aa ccP ;aa bb  Bai Cu2.1.3.4.Đáp án đúng và Tr ng THPT Phan Chu Trinh ươ  $4. Hai Ph ng Vuông Goc  11A2ơ3.Hinh lăng tr đng. ưHinh ch nh t.ô Hinh ph ng:â ươ1.Goc gi hai ph ng:ư ă2.Hai ph ng vuông goc:ă